Privacyverklaring sollicitatieprocedures

Persoonsgegevens die wij verwerken

AZ verwerkt persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van sollicitaties. Dit kunnen zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • persoonlijke gegevens;
 • identificerende gegevens;
 • voor communicatie benodigde gegevens;
 • financiële gegevens;
 • rechtspositionele gegevens;
 • arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens;
 • loopbaangegevens;
 • opleidingsgegevens;
 • contractuele gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De minister-president, de minister van Algemene Zaken, is de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring van AZ vindt u elders op Rijksoverheid.nl. AZ heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) als interne toezichthouder, die toezicht houdt op het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens door AZ. De FG is bereikbaar per e-mail fg@minAZ.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het beheer en controle van de gehele proces van de sollicitatieprocedure. De rechtsgrondslag voor verwerkingen in het kader van sollicitatieprocedures is ons gerechtvaardigd belang om een sollicitatieproces uit te kunnen voeren.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

AZ dient zich aan verschillende wetten en bepalingen te houden.

Sollicitatiebrieven, - formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie, getuigschriften en verklaring omtrent gedrag:

Als u niet wordt aangenomen:

 • 4 weken na beëindiging sollicitatieprocedure zonder toestemming, in het kader van de AVG.
 • 1 jaar na beëindiging sollicitatieprocedure met toestemming van de sollicitant, in het kader van de AVG.

Als u wel wordt aangenomen:

 • 7 jaar na afloop contract, in het kader van de Wet Rijksbelastingen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

AZ verkoopt of deelt uw gegevens niet.

Persoonsgegevens langer bewaren

Het recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden zijn niet absoluut, maar moeten gewogen worden tegen andere rechten en belangen. In een beperkt aantal gevallen is het toegestaan om gegevens langer te bewaren . Bijvoorbeeld als iemand strafbare feiten pleegt en de vastgelegde gegevens noodzakelijk zijn voor opsporing. Dit kan een verlenging van de bewaartermijn tot gevolg hebben.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AZ.

U kunt een verzoek indienen met behulp van ons privacyformulier. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
U kunt ook een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.