Bezwaarschrift indienen bij ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Bent u het oneens met een besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken.

Zet in uw bezwaarschrift:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee)
  • waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar: 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Online formulier voor bezwaarschriften

Wilt u zeker weten dat uw bezwaarschrift op tijd aankomt? Dan kunt u met behulp van het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van BZK een afschrift sturen.
Let op: Uw bezwaarschrift moet binnen 1 week ook per post zijn ontvangen, omdat het moet zijn ondertekend. Voor het halen van de bezwaartermijn geldt de datum van het eerst ontvangen document.

Faxen van bezwaarschriften

U kunt een afschrift van uw bezwaarschrift ook faxen. Gebruik hiervoor uitsluitend het nummer (070) 370 99 05. Het is daarbij niet toegestaan bijlagen mee te sturen.
Met behulp van het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van BZK kunt u een afschrift sturen. Daarbij kunt u bijlagen tot 2 MB meesturen.
Let op: u moet het bezwaarschrift ook per post sturen, omdat het moet zijn ondertekend. Uw bezwaarschrift moet binnen 1 week ook per post zijn ontvangen. Voor het halen van de bezwaartermijn geldt de datum van het eerst ontvangen document.

Als u niet voldoet aan de eisen, dan kan uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. U draagt als verzender het risico wanneer uw per fax of mail ingediende bezwaarschrift  niet of niet op tijd binnenkomt bij het ministerie van BZK.

Bezwaar tegen besluit AIVD of Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) hebben eigen procedures voor bezwaarschriften.

De beschreven procedure geldt dus niet voor deze organisaties. Kijk voor meer informatie op de website van de betreffende organisatie.

Termijn indienen bezwaarschrift

U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Dit betekent dat uw brief vóór het verstrijken van die termijn door het ministerie van BZK ontvangen moet zijn. Het tijdstip van ontvangst is het moment dat BZK uw bezwaar per post, fax of contactformulier heeft ontvangen. Dient u uw bezwaarschrift per fax of contactformulir in, dan moet het ondertekende bezwaarschrift binnen 1 week ook per post bij het ministerie van BZK zijn ontvangen.

Afhandeling bezwaarschrift

U ontvangt binnen 6 weken na de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, een besluit of verdagingsbericht.

Beslist het ministerie van BZK niet op tijd op uw bezwaarschrift, dan kunt u een dwangsom vragen en beroep instellen.

Lees in het privacystatement hoe ministeries omgaan met de persoonsgegevens die zij via hun websites verkrijgen.