Benoeming nieuwe leden Adviescollege Nederlandse Gebarentaal

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met de benoeming van een nieuwe voorzitter en leden van het Adviescollege Nederlandse Gebarentaal. Per 1 juli 2021 is de Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal van kracht geworden, waarmee ook het Adviescollege Nederlandse Gebarentaal is ingesteld.

De nieuwe leden zijn de heer Krijger, de heer Roelofsen en mevrouw Wijnen. Mevrouw Oyserman was, net als de heer Bloem, al lid, maar is nu ook tot voorzitter benoemd.

Het volledige adviescollege is als volgt samengesteld:

  • mevrouw J. Oyserman (Joni), tevens voorzitter
  • de heer T. Bloem (Tony)
  • de heer M. Krijger (Marijn)
  • de heer dr. F. Roelofsen (Floris)
  • mevrouw I. Wijnen (Iris)

Voorzitter Oyserman: “Het Adviescollege Nederlandse Gebarentaal is in 2022 opgericht en vanaf het begin vormgegeven door toegewijde mensen. Het adviescollege zal de missie en visie de komende tijd zorgvuldig uitbouwen. De Nederlandse Gebarentaal vormt de centrale rol in al onze adviezen voor het waarborgen van de toegankelijkheid voor alle dove en slechthorende gebarentaligen.” 

De nieuwe leden van het adviescollege zijn met terugwerkende kracht per 1 juli 2023 benoemd voor een termijn van vier jaar. Het Adviescollege Nederlandse Gebarentaal adviseert gevraagd en ongevraagd de minister van BZK over het bevorderen van het gebruik van de Nederlandse gebarentaal in de samenleving. Dit heeft als doel om de samenleving optimaal toegankelijk te maken voor gebarentaligen. Dat zijn dove mensen, maar ook bijvoorbeeld plotsdoven, ouders van dove kinderen en professionals die de Nederlandse gebarentaal gebruiken.