Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

Op 1 juli 2021 heeft het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden zijn rapport van bevindingen ‘Ketenen van het verleden’ opgeleverd. Het adviescollege had de opdracht om een dialoog te organiseren over het Nederlands Slavernijverleden en te adviseren over hoe we ons maatschappelijk tot dit verleden moeten verhouden. Kern van het advies van de dialooggroep was dat de Staat der Nederlanden overgaat tot erkenning, excuses en herstel voor het slavernijverleden. 

Nationaal en internationaal bereik

Het adviescollege heeft bij de aanpak van zijn werkzaamheden een zo breed mogelijke benadering gehanteerd, met het doel een groot bereik te hebben. Daarbij zijn ook de Nederlands-Caribische eilanden betrokken. Naast het stimuleren van de dialoog en het horen van burgers, heeft het adviescollege ook wetenschappers geraadpleegd. 

Er is gesproken met vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties, maatschappelijke sectoren en groeperingen uit de samenleving. De jeugd was betrokken bij speciaal op het onderwijs gerichte dialogen. De Nederlandse samenleving in het algemeen was betrokken bij breed opgezette dialoogtafels, in sectorale tafels en panelpeilingen.

De reikwijdte is zowel Nederland, als de Caribische delen van het Koninkrijk: Saba, Sint-Eustatius, Bonaire, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Een publiekscampagne werd opgezet, een burgerpanel werd geraadpleegd en wetenschappelijke deskundigen is gevraagd om een bijdrage te leveren aan de diverse onderdelen van het vraagstuk slavernijverleden en doorwerking in de hedendaagse samenleving. 

Het adviescollege heeft met zijn aanpak gestreefd naar zowel verbreding van de dialoog tot een groot publiek bereik, als verdieping in gesprekken aan de sectorale tafels.

Het adviescollege

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stelde het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden in juni 2020 in. Het is een onafhankelijk adviescollege dat maatschappelijke dialogen over het Nederlandse slavernijverleden stimuleert. En kijkt welke rol het Nederlandse slavernijverleden nog speelt in levens. Het adviescollege is na de oplevering van het rapport ontbonden.

Kabinetsreactie

Op 19 december 2022 heeft het kabinet de formele kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van de dialoogroep slavernijverleden aan het parlement aangeboden. Op die dag heeft de minister-president ook namens de Regering excuses aangeboden voor het slavernijverleden. 

Documenten