Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Die komt in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wet open overheid legt het recht op toegang tot publieke informatie vast en verplicht de overheid haar informatie actief openbaar te maken. Het adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding adviseert over een goede uitvoering van de Wet open overheid.

Het adviescollege ondersteunt journalisten, wetenschappers, gemeentelijke instanties en andere mensen die beroepsmatig met de Woo bezig zijn. 

Het college adviseert de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd over openbaarheidskwesties. Het adviseert de minister van BZK over de uitvoering van het meerjarenplan informatiehuishouding en de stand van de informatiehuishouding binnen het bestuur. Ook zal het adviescollege bemiddelen naar aanleiding van ingediende klachten van onder andere journalisten en wetenschappers over verzoeken om informatie. Het adviescollege kan bestuursorganen daar zo nodig over adviseren.

Stand van zaken Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

In de eerste helft van 2022 worden de vier leden voor het adviescollege geworven. Beoogd voorzitter is Ineke van Gent. 

De leden van het adviescollege worden voor juli 2022 benoemd door de regering. Dit gebeurt bij koninklijk besluit. 

Het collegebureau voor de ondersteuning van de leden van het adviescollege is in ontwikkeling, evenals de website. In 2022 is gestart om het externe en onafhankelijke adviescollege neer te zetten. Het is belangrijk dat het ook echt haar taken goed en volgens de wet kan gaan uitvoeren. Waarschijnlijk opent het adviescollege in september het klachtenloket en heeft het dan een werkprogramma op hoofdlijnen klaar. Nadere informatie volgt op deze pagina.

Contact

Het is de bedoeling dat het Adviescollege vanaf september 2022 de eerste klachten in behandeling kan nemen. Wilt u ons al eerder informeren over vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met kwartiermaker Lydia Bremmer. Zij is vanaf begin mei te bereiken via lydia.bremmer@acoi.nl