Kennismanagement

Om goed beleid te maken is kennis nodig. Daarom is het belangrijk dat de medewerkers van het ministerie gebruik kunnen maken van bestaande kennis en dat er ruimte is voor het ontwikkelen van nieuwe kennis. 

Een goede samenwerking tussen het ministerie en de wetenschappelijke wereld helpt bij het maken van beter beleid. Ook maakt het duidelijk welke methoden wel goed werken en welke niet.

Bij BZK is de kennisfunctie georganiseerd in een netwerk. Ieder directoraat-generaal heeft een eigen groep medewerkers die kennis ontwikkelen voor de directeur-generaal, de directeuren en de beleidsmedewerkers. Zij signaleren ook trends en ontwikkelingen die voor het hele ministerie van belang zijn. De centrale afdeling KIEM (kennis, internationaal, Europa, macro-economie) zorgt voor coördinatie en verbinding en adviseert de ambtelijke leiding van het ministerie.

De taken van de kennisfunctie zijn:

 • Signaleren
  De kennismedewerkers volgen politieke, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen en koppelen deze aan beleidsdossiers. Zo kan het ministerie op tijd inspelen op veranderingen in de samenleving.
 • Verbinden
  Er is soms een overlap tussen de verschillende beleidsterreinen. De kennisfunctie legt een verbinding tussen deze terreinen en signaleert de overlap in kennisvragen. Hiermee kunnen de verschillende directoraten-generaal de resultaten uit nieuw onderzoek gebruiken voor hun eigen terrein. Ook kunnen ze leren van de ervaringen binnen de andere terreinen
 • Inspireren
  De kennismedewerkers organiseren onder meer kennisbijeenkomsten om nieuwe inzichten onder de aandacht te brengen.
 • Faciliteren
  Je kunt kennis alleen gebruiken als de kennis toegankelijk is. Kennismedewerkers maken verschillende zogenoemde 'kennisbanken' beschikbaar voor het verspreiden van onderzoeksresultaten.

Het delen van kennis bij BZK gebeurt onder meer door:

 • Strategisch advies geven
  BZK ontwikkelt kennis op basis van de beleidsprioriteiten van vandaag, maar kijkt ook naar de uitdagingen van morgen. Dit gebeurt door zogenoemde verkenningen, zoals kenniskamers, expertbijeenkomsten en strategisch onderzoek. De resultaten van verkenningen zijn belangrijk bij de strategische advisering van bestuurders en beleidsverantwoordelijken.
 • Programmeren, begeleiden en verspreiden van onderzoek
  De kennisonderdelen van BZK zijn betrokken bij het plannen en begeleiden van onderzoek dat in opdracht van het ministerie wordt uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken worden meegenomen bij het maken van beleid en zijn beschikbaar via internet.
 • Kennismanagement
  Voor het delen en opdoen van kennis is een aantal zaken nodig. Contact met onderzoeksinstituten, het toegankelijk maken van kennis voor de medewerkers van BZK en het opsporen van een mogelijk gebrek aan kennis. Het organiseren van kennisbijeenkomsten, het uitgeven van signaleringen naar aanleiding van relevant wetenschappelijk onderzoek en het bijhouden van een BZK-onderzoeksbank zijn manieren waarop dit bij BZK gebeurt.

Contact

Afdeling KIEM: kiem@minbzk.nl