Woo-verzoek indienen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Iedereen mag bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. De Wet open overheid regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.

Eisen Woo-verzoek

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen, maar dient wel te voldoen aan de volgende vier criteria:

  1. in het Woo-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
  2. het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt, en
  4. de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Als het voor het ministerie niet duidelijk is of een Woo-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Woo-verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt toegankelijk voor iedereen. Alle (geanonimiseerde) Woo-besluiten met de openbaar gemaakte documenten vindt u op deze website.

Vragen over publieke informatie bij BZ

Heeft u vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie bij BZ, dan kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon:

Waar kunt u een Woo-verzoek indienen?

U kunt uw Woo verzoek mailen naar:

U kunt een Woo-verzoek ook per post sturen naar:

Ministerie van Buitenlandse Zaken
T.a.v. Woo-eenheid, directie Juridische Zaken/Nederlands Recht
Postbus 20061
2500 EB  Den Haag

Ook kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon van BZ via het secretariaat van de directie Communicatie: +31 (0)70 348 75 10