VN-Waterconferentie 2023

Van 22 tot 24 maart 2023 vond de waterconferentie van de Verenigde Naties plaats in New York. Het Koninkrijk der Nederlanden organiseerde de conferentie samen met Tajikistan. Het was de eerste conferentie van de Verenigde Naties op het gebied van water in bijna 50 jaar.

Ons koninkrijk is onlosmakelijk verbonden met water. De Nederlandse geschiedenis wordt gekenmerkt door de strijd tegen het water. Zonder sloten, kanalen, polders en dijken zou de helft van het land onder water staan. Nederland heeft veel kennis en ervaring op het gebied van watermanagement en voelt een sterke verantwoordelijkheid voor dit onderwerp, ook internationaal.

Water: te veel, te weinig, te vies

Bijna alle landen ter wereld hebben problemen met water. Of het nu gaat om overstromingen, of juist extreme droogte. En wereldwijd hebben 884 miljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Door verspilling, vervuiling en klimaatverandering komt deze watervoorraad bovendien steeds meer onder druk te staan.
 
Water heeft grote invloed op het levensonderhoud van miljarden mensen, op de voedsel- en energiezekerheid en de gezondheid van mens en het milieu. “Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen” (SDG6) is 1 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die alle landen ter wereld tot 2030 samen willen bereiken. Maar tot nu toe loopt de wereld achter op het gebied van water, snellere wereldwijde actie is noodzakelijk. 

Doel van de conferentie

De VN-waterconferentie moest bijdragen aan het behalen van de internationale afspraken op het gebied van water en dit proces versnellen.
Het ging in New York bijvoorbeeld over de doelen die staan vastgelegd in de 2030 Agenda for Sustainable Development en de UN Decade for Action on Water and Sanitation (2018-2028). Er werden concrete acties en plannen op het gebied van water verzameld door de deelnemende landen, en er werd een gezamenlijke Water Action Agenda opgesteld. Na de conferentie kreeg deze wateragenda vervolgens een plek in bestaande procedures en processen van de VN. Zo kan erop worden toegezien dat de commitments ook daadwerkelijk worden opgevolgd.

Programma

De conferentie bestond uit 6 plenaire sessies en 5 interactieve dialogen. Parallel aan de plenaire sessies werden 5 speciale evenementen georganiseerd. Nederland en Tajikistan bepalen in de komende maanden welke onderwerpen hier centraal staan. De interactieve dialogen en speciale evenementen werden samen met stakeholders georganiseerd. Deze stakeholders mochten ook zelf side-events op de conferentie organiseren.

Lees meer op de officiële website van de UN 2023 Water Conference (Engels)

Nederlandse inzet tijdens conferentie

Tijdens de conferentie vroeg Nederland in het bijzonder aandacht voor:

  • de internationale erkenning van water als een collectief goed;
  • duurzame omgang met water binnen voedselketens en industrieën;
  • toegang tot veilige water- en sanitaire voorzieningen voor alle meisjes en vrouwen;
  • de inzet van kennis, beleid en investeringen om de grondoorzaken van (natuur)rampen aan te pakken en ergere schade te voorkomen. De positie van Small Island Developing States, die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.

De Water Action Agenda

Nederland draagt natuurlijk ook zelf bij aan de wereldwijde Water Action Agenda. Nederland heeft bijvoorbeeld de Global Commission on the Economics of Water (GCEW) geïnitieerd en financiert de commissie. Dit panel van waterexperts onderzoekt hoe we betere keuzes kunnen maken op het gebied van water voor een duurzame toekomst.

Nederland steunt ook het VN-initiatief “Water at the Heart of Climate Action”, een unieke samenwerking tussen WMO, IFRC en UNDRR en moet Ethiopië, Soedan, Zuid-Soedan en Oeganda helpen om de gevolgen van water-gerelateerde rampen beter op te vangen en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen weerbaarder te maken.

In Nederland zelf maken we bij de inrichting van ons land zijn water en bodem voortaan richtinggevend. Zodat we ook in de toekomst veilig kunnen blijven wonen, werken en leven.

Bekijk alle toezeggingen voor de Water Action Agenda van Nederland, andere landen en stakeholders

Water is een bron met vele verschijningsvormen die een natuurlijke verbinding vormt tussen verschillende omgevingen, mensen en sectoren. 
Water is onontbeerlijk voor ons voortbestaan en onze welvaart. 
Water is een verbindende en katalyserende kracht. Het kan het laatste puzzelstuk zijn voor het creëren van een duurzamere wereld.
Water is het fundament onder al onze sociale en economische activiteiten. Zonder water stopt de voedselproductie. Functioneren steden niet meer. Komen economische activiteiten tot stilstand. En wordt vruchtbare grond een woestijn. 
Er staan ons enorme uitdagingen te wachten en we moeten de wereld de juiste richting op sturen. We moeten onze krachten bundelen en actie ondernemen. 
De VN-Waterconferentie 2023 is het uitgelezen moment daarvoor. Tadzjikistan en Nederland, die samen deze conferentie organiseren, streven ernaar dit tot een waterscheidingsmoment voor de wereld te maken.
Laten we dus de handen ineen slaan, ons committeren, en concrete acties ondernemen om dit werkelijkheid te laten worden.
We hebben een belangrijke taak. 
Om alle stakeholders te stimuleren. 
Om al onze beloften, toezeggingen en commitments te bundelen. 
Om duidelijk te maken hoe de wereld de watergerelateerde doelen zal verwezenlijken.
Veel was destijds nog politiek onduidelijk. 
Jonge leiders moeten een toonaangevende rol krijgen van hun overheid om actie te ondernemen in het komende decennium.
Water is niet alleen een uitdaging.
Het biedt ons ook grote mogelijkheden. 
We moeten handelen en voor fundamentele veranderingen zorgen in de wijze waarop we naar water kijken en het beheren, nu meer dan ooit tevoren.
Stel je eens de wereld voor waarin we zouden kunnen leven als onze leiders zelfs maar een fractie van het idealisme zouden hebben dat we als jonge mensen gemeen hebben. 


Join us in uniting the world for water.