Secretaris-generaal (SG) en plaatsvervangend SG (PSG)

Secretaris-generaal Paul Huijts

Secretaris-generaal Paul Huijts heeft sinds 1 september 2020 de ambtelijke leiding over het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Hij vormt samen met de plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG) en de 4 directeuren-generaal (DG’s) de bestuursraad. Dat is het hoogste ambtelijke orgaan binnen BZ.

De DG’s geven leiding aan de directoraten-generaal, die de bewindslieden op de verschillende beleidsterreinen ondersteunen. De bestuursraad (SGDG-beraad) ziet toe op de hoofdlijnen en samenhang van het beleid en op een goede afstemming van de werkzaamheden.

Loopbaan

Paul Huijts (58) was van 2014 tot 2020 secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken. Daarvoor was hij directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waar hij eerder plaatsvervangend secretaris-generaal was. Paul startte zijn loopbaan bij het ministerie van Economische Zaken. Hij studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Ondersteunende directies

Onder de secretaris-generaal vallen ook de ondersteunende directies van BZ. Deze directies en diensten zorgen voor de optimale ondersteuning van de organisatie op terreinen zoals financiën, personeel, informatievoorziening en voorlichting.

Directie Communicatie (COM)

COM houdt zich bezig met de voorlichting en communicatie over het buitenlandbeleid en de ontwikkelingssamenwerking van Nederland. Ook coördineert COM de media- en communicatiestrategie rond de bewindspersonen. De andere belangrijke taken van COM zijn:

 • voorlichting over en de beeldvorming van Nederland in het buitenland
 • interne communicatie
 • communicatieadvies
 • publieksvoorlichting

Beheer van de verschillende eigen communicatiekanalen, zoals de social media en website van BZ.

Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ)

FEZ is als concerncontroller verantwoordelijk voor een goed financieel beheer op het ministerie van Buitenlandse Zaken en waarborgt de rechtmatigheid en doelmatigheid ervan. FEZ ondersteunt de departementsleiding in haar streven naar resultaatgericht en decentraal financieel management.

FEZ is ook medeverantwoordelijk voor de coördinatie van de planning- en controlcyclus. Deze bestaat uit de externe begrotingscyclus (in relatie met het ministerie van Financiën) en de interne jaarplancyclus. Verder zorgt FEZ voor de financiële administratie en de informatievoorziening daaromheen.

De afdelingen van FEZ zijn:

 • Bedrijfsbureau (BB)
 • Human Resources (HR)
 • Begrotingszaken (BZ)
 • Financieel Management (FM)
 • Toezicht en Monitoring (TM)
 • Informatiemanagement (IM)

Directie Inspectie, Signalering en Begeleiding (ISB)

De directie ISB brengt de risico’s in kaart die resultaten voor de BZ-organisatie in de weg staan. De directie richt zich met name op het doorlichten van de Nederlandse ambassades en consulaten wereldwijd. Uitgangspunten in de werkwijze van de directie zijn vertrouwelijkheid, transparantie en onafhankelijkheid.

Tijdens de doorlichtingen wordt aandacht besteed aan drie hoofdthema’s:

 • de uitvoering van het beleid (inclusief consulair, externe contacten/netwerk en representatie);
 • organisatie, management/leiderschap, integriteit en interne communicatie;
 • de bedrijfsvoering (beheer, huisvesting, (informatie)veiligheid en beveiliging, AVG, personeelszaken, IT, archief).

Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)

De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de kennis over de uitvoering en effecten van het Nederlandse buitenlandbeleid. De evaluaties stellen de ministers in staat aan het parlement verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de besteding van middelen.

Meer informatie over dit onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u bij de afgeronde evaluaties Buitenlandse Zaken.

Directie Juridische Zaken (DJZ)

DJZ is als centrale juridische dienst werkzaam op vrijwel alle terreinen van het recht waarmee het ministerie te maken heeft. Dat zijn met name het voeren en coördineren van juridische procedures waar BZ bij betrokken is, de vertegenwoordiging van Nederland voor Europese en internationaalrechtelijke colleges, alsmede inzet inzake de bevordering van de internationale rechtsorde door middel van advisering, ontwikkeling en ondersteuning van beleidsdirecties, andere departementen, maar ook de vertegenwoordigingen in het buitenland.

Specifieke juridische advisering en het opstellen van BZ-wet en regelgeving verzorgt DJZ ook. DJZ heeft een interdepartementaal coördinerende taak op Europeesrechtelijk- en internationaalrechtelijk terrein en met betrekking tot de ondertekening en goedkeuring van verdragen. Op het terrein van verdragen is DJZ verantwoordelijk voor depositaire taken en de bekendmaking van verdragen.

De afdelingen van DJZ zijn:

 • Europees Recht (DJZ/ER), bestaande uit een Hofpraktijk EU Luxemburg, een adviespraktijk alsmede het Expertise Centrum Europees recht (ECER);
 • Internationaal Recht (DJZ/IR), waarin ondermeer de EVRM-praktijk, de vertegenwoordiging van het Koninkrijk in internationaalrechtelijke geschillen en advisering/beleidsontwikkeling op volkenrechtelijk terrein zijn ondergebracht;
 • Verdragen (DJZ/VE), waarin zowel het parlementaire goedkeuringsproces als de bekendmaking van verdragen zijn ondergebracht; alsmede
 • Nederlands recht (DJZ/NR), waarin zowel Staats- en bestuursrecht aandacht krijgen, een civielrechtelijk cluster is ondergebracht en waar tevens de departementsadvocaten deel van uitmaken.

Directie Ondersteuning Bestuur (DOB)

DOB coördineert alle aangelegenheden die voor de politieke en ambtelijke top van het ministerie van Buitenlandse Zaken van belang zijn. Daartoe behoren onder andere het coördineren van de stukkenstroom, de contacten met de Tweede Kamer, de Ministerraadadvisering en de interdepartementale contacten. Daarnaast ondersteunt DOB de departementsleiding in zijn managementtaak.

Directie Protocol en Gastlandzaken (DPG)

DPG is verantwoordelijk voor het regeringsprotocol. De directie is belast met de organisatie van alle inkomende officiële bezoeken op het niveau van staatshoofd en regeringsleider. Ook is zij betrokken bij de organisatie van staatsbezoeken. De directie is budgethouder voor uitgaande officiële staatsbezoeken op het niveau van staatshoofd en minister-president. De directie let op een goede uitvoering van de Verdragen van Wenen en de zetelovereenkomsten met internationale organisaties.

Daarnaast is DPG het aanspreekpunt op het vlak van privileges en immuniteiten en beveiliging. DPG zorgt daarnaast voor ceremoniële zaken en decoraties.

De afdelingen van DPG zijn:

 • Bezoeken en Evenementen (DPG/BE)
 • Nederland Gastland (DPG/NG)

Directie Veiligheid, Crisiscoördinatie en Integriteit (VCI)

VCI ontwikkelt het beleid en adviseert op het terrein van veiligheid van het departement en de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Bij VCI zijn tevens de onafhankelijke taken van de Integriteitcoördinator (CCI) en de Crisiscoördinator (CCC) van het departement belegd. De CCI is aanspreekpunt voor integriteit en verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op dit gebied. De CCC is bij een crisis met een internationaal karakter verantwoordelijk voor de centrale coördinatie. Bovendien ontwikkelt hij het beleid en is hij het aanspreekpunt voor andere ministeries op dit vlak.

Enkele activiteiten die VCI uitvoert zijn:

 • verrichten van risicoanalyses;
 • adviseren op het gebied van informatiebeveiliging; 
 • verbeteren van het veiligheid- en integriteitbewustzijn door middel van voorlichting en opleidingen;
 • uitvoeren van bijzondere (integriteit)onderzoeken; 
 • coördineren van veiligheidsonderzoeken van BZ-medewerkers die vertrouwensfuncties bekleden;
 • beleidsontwikkeling op het gebied van veiligheid, crisiscoördinatie en integriteit.

Directie Vertalingen

Directie Vertalingen verzorgt vertalingen in en uit vreemde talen voor het eigen departement, andere ministeries, een aantal Hoge Colleges van Staat en het Koninklijk Huis.

De afdelingen zijn:

 • Duits (AVT/DU);
 • Engels (AVT/EN);
 • Frans (AVT/FN);
 • Nederlands (AVT/NL);
 • Terminologie en Documentatie (AVT/TD).

Eenheid Strategische Advisering (ESA)

ESA (Eenheid Strategische Advisering) heeft als doel het Nederlands buitenlands beleid meer bestendig voor de lange termijn, op kennis gebaseerd, extern gericht en coherent te maken. Daartoe signaleert ESA belangrijke trends en ontwikkelingen, verzorgt ESA strategische analyses en adviezen voor de politieke en ambtelijke leiding en faciliteert ESA strategisch denken bij de beleidsdirecties en de posten. Dit kan zowel op verzoek als op eigen initiatief. ESA is gepositioneerd onder de secretaris-generaal (SG) en werkt voor alle directoraten-generaal (DG's).

Samengevat heeft ESA 3 kerntaken:

 • ESA signaleert relevante ontwikkelingen en trends;
 • ESA adviseert de politieke en ambtelijke leiding;
 • ESA faciliteert beleidsdirecties en posten bij het strategisch en toekomstgericht denken.

Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV)

Binnen de Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV) zijn de krachten van de bedrijfsvoeringsdirecties Directie Huisvesting en Facilitaire zaken (DHF), 3W (WereldWijd Werken) en Financiële Service Organisatie (FSO) gebundeld. Zo kunnen zij hechter met elkaar samenwerken en 1 loket bedrijfsvoering  zijn. Dit zorgt bijvoorbeeld tot kortere lijnen, betere managementinformatie en beter op elkaar afgestemde werkprocessen en ICT-systemen. Op deze manier kan de dienstverlening integraal worden aangeboden in plaats van in losse onderdelen.

Het Bureau Bedrijfsvoering (BBV) ondersteunt bij de onderlinge afstemming binnen HDBV én bij de afstemming met collega’s op de posten en het departement. Want voor een goede dienstverlening is niet alleen samenwerking binnen HDBV belangrijk maar ook met de aanvrager daarvan.

Directie Huisvesting en Facilitaire Zaken (DHF)

De Directie Huisvesting en Facilitaire zaken (DHF) draagt zorg voor de vastgoed en huisvestingprojecten van BZ, inclusief het beheer en de exploitatie daarvan in het buitenland, voor ambassades, consulaten en residenties. Tevens ligt de regierol ten aanzien van huisvesting in Nederland bij de Directie. 

Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI)

De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) adviseert, begeleidt en ondersteunt de departementsleiding, directies en posten op het gebied van informatievoorziening, informatiebeveiliging, privacybescherming, werken met data, informatiemanagement en ICT-dienstverlening.

De clusters van IDI zijn:

 • Strategie en Portfolio
 • Advies en Integratie
 • Informatiemanagement
 • Functioneel Beheer
 • Information Security Centre
 • Data Competence Centre

Contact

Telefoon: 070 – 348 7025

E-mail: IDI@minbuza.nl

Financiële Service Organisatie (FSO)

De Financiële Service Organisatie zorgt voor een betrouwbare financiële administratie van BZ. De directie biedt een volledig pakket op het terrein van financiële administratie, advisering en inkoop en treedt op als controller voor directies en posten die zelf geen controller hebben.

3W (WereldWijd Werken)

3W  (WereldWijd Werken) is een Rijksbrede shared service organisatie (SSO) die valt onder het ministerie van Buitenlandse Zaken. Personen die werken voor de Nederlandse overheid kunnen bij 3W alles regelen wat zij nodig hebben om te werken, reizen en wonen buiten Nederland. Voor zichzelf en eventueel voor het gezin. 3W levert ook diensten aan BZ medewerkers, ongeacht hun standplaats.

Wie voor de Nederlandse overheid in het buitenland gaat wonen, werken of reizen, kan allerlei zaken snel en gemakkelijk regelen bij 3W. Bekijk het overzicht van de diensten van 3W.

Hoofddirectie Postennet (HDPN)

De wereld is voortdurend in beweging. Het is belangrijk dat het Nederlandse postennetwerk, bestaande uit ambassades, consulaten en andere vertegenwoordigingen, zich snel kan aanpassen om de Nederlandse belangen wereldwijd zo goed mogelijk te dienen. HDPN zorgt ervoor dat de posten over de juiste mensen en middelen beschikken en Rijksbreed voldoende ondersteund worden om hun opdracht uit te voeren. HDPN ontwikkelt en beheert ook de Rijksbrede visie op het postennet.

Hoofddirectie Personeel en Organisatie (HDPO)

HDPO houdt zich bezig met de ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid, alsmede adviestaken op het terrein van personeel en organisatieontwikkeling.

De afdelingen van HDPO zijn:

 • Arbeidsjuridische zaken en rechtspositie (HDPO-AR)
 • Regie en beleidsontwikkeling (HDPO-RB)
 • Strategisch advies (HDPO-AD)
 • Operationeel advies en ondersteuning (HDPO-OAO)
 • Nationale coördinator internationale functies (NCIF)
 • Vitaliteit en gezondheid (HDPO-VG)
 • Werving en selectie (HDPO-WS)
 • Informatiemanagement en control (HDPO-IC)
 • Academie voor Internationale Betrekkingen (AIB)
 • Stafbureau (HDPO/SB)