Integriteit en beleidsregels BIBOB

Naast de aanbestedingsbeginselen staat integriteit centraal in de wijze waarop Defensie en leveranciers met elkaar omgaan.

Integriteit

Verwervingsfunctionarissen dienen alle leveranciers die meedingen naar een opdracht gelijk te behandelen en behoren zorgvuldig en integer om te gaan met uw commercieel vertrouwelijke gegevens.

Ook van u verwacht Defensie integriteit. Het aanbieden van enig voordeel (geldelijk of anderszins) aan Defensiefunctionarissen met het oog op beïnvloeding van de besluitvorming is onacceptabel. Ook uitnodigingen van u aan Defensiefunctionarissen om niet-zakelijke bijeenkomsten bij te wonen, worden door Defensie niet geaccepteerd.

Binnen de aanbestedende diensten van Defensie zijn de Functionarissen Integriteitszorg belast met het bewaken van integriteitsaspecten aan zowel Defensiezijde als leverancierszijde.

Meldpunt

Voor meldingen van of klachten over (vermoedelijk) ongewenst gedrag of een andere integriteitsschending, kunt u contact opnemen met het meldpunt van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID).

Telefoon: (088) 950 05 00 / +31 88 950 05 00 (vanuit het buitenland)
E-mail: meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl 

Via de COID kunt u in contact treden met de desbetreffende Functionaris Integriteitzorg. Als uw melding of klacht thuishoort bij een andere afdeling binnen Defensie of een andere instantie, dan verwijst de COID uw melding of klacht door. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld.

Klachtenregeling aanbesteden

Wanneer u zaken doet met Defensie en niet tevreden bent over de aanbestedingsprocedure, kunt u hierover gemotiveerd een klacht indienen bij het klachtenmeldpunt. Dit doet u door het sturen van een e-mail naar: aanbestedingsklachten@mindef.nl. U wordt verzocht duidelijk en gemotiveerd aan te geven op welk aspect van de aanbesteding uw klacht betrekking heeft.

Het klachtenmeldpunt is ingesteld op grond van de Aanbestedingswet 2012, conform de standaard klachtenafhandeling bij aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken.

Beleidsregels BIBOB

Defensie is onder andere verplicht de 'Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in BIBOB-sectoren' te volgen. Deze beleidsregels zijn erop gericht te voorkomen dat de Rijksoverheid zaken doet met bedrijven die fraude hebben gepleegd.

BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur. Op grond van deze beleidsregels zijn aanbestedende diensten van de Rijksoverheid, dus ook Defensie, verplicht de integriteit van bedrijven te onderzoeken bij opdrachten op het gebied van bouw, milieu en ICT waarbij de waarde tenminste de geldende drempelwaarde van de Europese aanbestedingsregels omvat.

Het onderzoek naar de integriteit van bedrijven vindt in eerste instantie plaats aan de hand van een formulier met standaardvragen, dat bedrijven moeten invullen als zij willen meedingen naar een opdracht.

Hierin worden gegadigden onder meer vragen gesteld over het betalen van belastingen, sociale lasten, de financiële structuur. Ook wordt gevraagd of zij in een periode voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure niet integer hebben gehandeld, bijvoorbeeld omdat een boete is opgelegd vanwege een overtreding van de Mededingingswet.

Indien hieruit blijkt dat de integriteit twijfelachtig is, kan door Defensie (als opdrachtgevende instantie) het Bureau BIBOB worden ingeschakeld. Het Bureau BIBOB kan dan vervolgens nader onderzoek doen, onder andere op basis van gegevens politieregisters en justitiële documentatie.