Certificatie voor de CO2-Prestatieladder

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) certificeren zich voor de CO2-Prestatieladder op trede 3.

De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen. De ladder bestaat uit 5 tredes. De eerste 3 tredes richten zich op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. Tredes 4 en 5 op de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten, waarvan de organisatie een schakel is.

Uit dit systeem volgen de voetafdrukken van de organisatie. Hierdoor is te monitoren of de ministeries van EZK en LNV op de goede weg zijn richting klimaatneutraliteit in 2030. En ook welke maatregelen zij nog moeten nemen om dat voor elkaar te krijgen. Naast het in kaart brengen en verminderen van de uitstoot, wordt van deelnemende organisaties verwacht dat zij hierover transparant communiceren. Zowel intern als extern.

CO2-footprint EZK en LNV

Omdat de ministeries van EZK en LNV gehuisvest zijn in hetzelfde gebouw, hebben zij een gezamenlijke CO2-voetafdruk. Die bedroeg in 2019 20.897 ton. Bij LNV wordt de meeste CO2-uitstoot veroorzaakt door de buitendienst Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (46.4%). Bij EZK door de buitendienst Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (37.3%). Dit betekent dat die diensten samen verantwoordelijk zijn voor meer dan 80% van de CO2-uitstoot van heel EZK en LNV.

De RVO maakt veel vliegreizen. Dit komt met name door de rol van de RVO bij het ondersteunen van de internationale (economische) diplomatie. Op dit moment zoekt de RVO uit hoe zij, met behulp van bijvoorbeeld virtuele alternatieven, de vliegreizen blijvend kan verminderen.

Doelstellingen en maatregelen

In het Manifest verduurzaming bedrijfsvoering staat een aantal doelen waarmee de CO2-uitstoot de komende jaren verminderd moet worden. Om zo een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 te behalen. Deze doelstellingen zijn:

  • Wagenpark 20% zero emissie in 2020. 100% zero emissie in 2028.
  • Maximaal 35% restafval per 31 december 2020.
  • Klimaatvriendelijke (consumptie) catering; terugdringen voedselverspiling en meer plantaardige eiwitten op het menu.
  • Verbeteren maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).
  • Duurzame ICT (DICTU) (circulariteit, energie).
  • Vermindering uitstoot zakelijke mobiliteit (50% CO2-reductie).

Daarnaast zijn er onder andere aanvullende maatregelen voor zakelijk vervoer voor EZK/LNV. Het streven is om minimaal substantieel minder te vliegen en zero-emissie voertuigen voor taxivervoer en huurauto’s in te zetten. Daarnaast wordt er gestuurd op minder inzet van privéauto’s voor dienstreizen. Grijze stroom maakt plaats voor groene stroom, in panden waar dat mogelijk is. Dit heeft veel potentie, omdat alleen al vergroening van de energie in het Centre Court (Den Haag) een halvering van de CO2-uitstoot oplevert.

Duurzaamheidsverslag EZK en LNV

De opwarming van de aarde kunnen we alleen samen tegengaan. Nederland legde in 2019 in het Klimaatakkoord vast hoe we hier, met zijn allen, aan willen bijdragen. De Rijksoverheid geeft daarbij het goede voorbeeld door te werken aan een klimaatneutrale organisatie in 2030. Wij zijn de ministeries van EZK en LNV. Samen nemen we verantwoordelijkheid voor ons deel op weg naar een klimaatneutrale Rijksoverheid: twee ministeries en al onze diensten en agentschappen.

In een manifest spreken we af hoe we de bedrijfsvoering van onze organisaties verduurzamen. Zoals in 2020. Waarin we ervoor willen zorgen dat we minimaal 65% van ons afval afvoeren om te recyclen. Dat ons wagenpark minimaal voor twintig procent uit zero-emissie auto’s bestaat. En waarin we werken aan de structurele vermindering van CO2-uitstoot door ons zakelijk vervoer. De kerndepartementen en elke dienst en agentschap leggen eigen doelen vast en wijzen iemand aan die de uitvoering organiseert. Zij vormen samen de community ‘verduurzaming bedrijfsvoering’ die kennis en ervaringen deelt en minstens drie keer per jaar verslag doet.

Eerst stellen we onze footprint op; we meten we hoe we er nu voorstaan. Daarna bepalen we hoe we met concrete doelen per jaar het juiste pad op weg naar 2030 kunnen bewandelen. De footprints van EZK en LNV laten zien dat het gebruik van energie, vliegen en het wagenpark de grootste veroorzakers van CO2-emissies zijn. Om een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 te halen, brengen we de komende jaren de uitstoot jaarlijks met minimaal 10% terug, versterken we de samenwerking en werken we samen aan verschillende speerpunten. Ook kijken we hoe we de enorme afname van uitstoot door zakelijk vervoer – door de wereldwijde corona-uitbraak – deels kunnen vasthouden.

Zo doen we dat. Samen hard op weg naar een duurzame bedrijfsvoering.