Certificatie voor de CO2-prestatieladder

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn, inclusief de diensten en agentschappen, gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder op trede 3. De CO2-prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen.

Deze methode wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). SKAO is de onafhankelijke eigenaar van de CO2-prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema.

De CO2-prestatieladder bestaat uit 5 tredes. De eerste 3 gaan over de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. Tredes 4 en 5 over de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten. 

Uit dit systeem volgen de voetafdrukken van de organisatie. Hierdoor is te zien of de ministeries op de goede weg zijn richting klimaatneutraliteit in 2030. En ook welke maatregelen zij nog moeten nemen om dat voor elkaar te krijgen. Daarnaast wordt van deelnemende organisaties verwacht dat zij hier duidelijk en transparant over communiceren. Zowel intern als extern.

CO2-footprint EZK en LNV

Omdat de ministeries van EZK en LNV in hetzelfde gebouw zitten, hebben zij een gezamenlijke CO2-voetafdruk. 

De CO2-uitstoot van EZK en LNV samen was in 2022 15.039 ton CO2. Vergeleken met het basisjaar 2019 is dat een daling van 41%. Vergeleken met de coronajaren 2020 en 2021 is de footprint wel iets gestegen. Vooral het thuiswerken en aanzienlijk minder vliegreizen zorgde in de coronajaren voor een tijdelijke verlaging van de CO2-uitstoot.

Doelen en maatregelen

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te behalen, hebben EZK en LNV met elkaar afgesproken wat zij hiervoor gaan doen. De meest vervuilende categorieën van EZK en LNV samen zijn bedrijfswagens, elektriciteitsverbruik, verwarmen en vliegreizen. De komende jaren wordt geprobeerd om deze categorieën doeltreffend te verduurzamen. EZK en LNV liggen op koers om de doelen op deze 4 categorieën te halen. In 2023 wordt een gedetailleerdere doorkijk gemaakt richting het einddoel in 2030, om zo bij te kunnen sturen indien nodig. Door betere data is dit ook steeds beter mogelijk.

  • EZK en LNV hebben in 2021 een CO2-checklist vliegreizen ontwikkeld voor medewerkers om bewust minder te vliegen. Het streefpercentage is om structureel 25% minder CO2 uit te stoten voor zakelijk vliegverkeer ten opzichte van 2019. En wellicht wel hoger. 
  • In 2021 zijn 6 locaties van EZK en LNV aangesloten op groene stroom. Het inkopen van Nederlandse groene stroom zorgt voor een toename van 11% groene stroom in 2022. 
  • De basis is gelegd voor het nieuwe MVI-actieplan 2022-2025. Voor de komende jaren houden EZK en LNV bij de verduurzaming van de inkoop aandacht voor het versterken en concretiseren van het opdrachtgeverschap, sturen met data op concrete bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

In het ‘Manifest verduurzaming bedrijfsvoering’ staat een aantal doelen waarmee de CO2-uitstoot de komende jaren verlaagd moet worden. Om zo een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 te behalen. Deze doelen zijn:

  • Wagenpark 20% zero-emissie in 2020. 100% zero-emissie in 2028.
  • Maximaal 35% restafval per 31 december 2020.
  • Klimaatvriendelijke (consumptie) catering; terugdringen voedselverspilling en meer plantaardige eiwitten op het menu.
  • Verbeteren maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).
  • Duurzame ICT (DICTU) (circulariteit, energie).
  • Vermindering uitstoot zakelijke mobiliteit (50% CO2-reductie).

Verdere vergroening

Voor de ministeries geldt dat energie (elektriciteit en verwarmen) verantwoordelijk is voor een groot gedeelte van de CO2-uitstoot. In 2021 en 2022 zijn verdere stappen gezet in het verduurzamen van de panden. Zoals de overstap naar elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. 

EZK en LNV willen de eigen CO2-uitstoot blijvend verminderen, bijvoorbeeld door duurzamer te reizen, het wagenpark verder te elektrificeren en het aandeel hernieuwbare energie verder te vergroten. 

Neem voor meer informatie, vragen, of opmerkingen contact op met duurzamebedrijfsvoering@minezk.nl.
Op de website van SKAO staat meer informatie over het certificaat van het ministerie van EZK.

Groener, schoner, bewuster.
De Rijksoverheid werkt, net als heel Nederland, hard aan de verduurzaming.
We gaan samen naar klimaatneutraal, en dat voor 2030.
Wat is daarin de rol van EZK en LNV?
We hebben een belangrijke opdracht in de klimaat- en energietransitie van Nederland.
En daarmee ook een voorbeeldfunctie.
Dat betekent dat we ook zélf moeten doen, wat we van anderen vragen.
En daarmee uitdragen waar we voor staan.
Daarom wordt onze eigen bedrijfsvoering steeds duurzamer...
en nemen we maatregelen die leiden tot een structurele verlaging van de footprint.
Hoe is ons dat het afgelopen jaar vergaan?
We werkten veel thuis en reisden veel minder.
Dit directe gevolg van de coronacrisis was duidelijk van invloed op onze CO2-uitstoot.
Ook ontstond  hierdoor ruimte voor duurzamere keuzes.
Zo kozen we ervoor om structureel minder te gaan vliegen.
Ook nu de reisbeperkingen zijn afgeschaft, wille we 25% minder blijven vliegen dan voor de coronaperiode.
Behalve dingen ‘laten’ hebben we ook veel gedáán om die CO2 uitstoot te verminderen...
zoals het verder elektrificeren van het wagenpark.
In het wagenpark van de NVWA is het aandeel elektrische auto’s in het afgelopen jaar zelfs bijna verdubbeld.
Van 26% naar 50%.
We kochten meer groene stroom in...
waardoor de uitstoot van CO2 door elektriciteitsgebruik in onze panden is afgenomen.
Ook bij alle andere inkopen hadden we dit jaar méér aandacht voor duurzaamheid.
Hoe nu verder?
In de toekomst wordt hybride werken ons nieuwe normaal.
We willen minder reizen en niet meer voor elk overleg naar kantoor komen.
Buitenlandse dienstreizen willen we -ook post corona- voor een deel vervangen door virtuele alternatieven.
We gaan verder met het elektrificeren van het wagenpark.
Voor 2028 is ons wagenpark zero emissie.
We blijven het aandeel hernieuwbare energie vergroten.
Ook willen we verbeteringen doorvoeren in bijvoorbeeld onze catering, door voedselverspilling te minimaliseren.
We willen toe naar een duurzamere verhouding tussen plantaardig en dierlijk eiwit in het aanbod.
We gaan meer biologisch en lokaal geproduceerd voedsel aanbieden.
In 2021 zijn we gecertificeerd op trede 3 van de CO2 Prestatieladder.
De komende jaren werken we toe naar niveau 4 en 5 op de ladder.
Deze ladder helpt ons om een goed beeld te krijgen van verdere mogelijkheden...
die er zijn om de CO2 uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering te verminderen.
Naast het verduurzamen van onze faciliteiten...
is het belangrijk om steeds meer in te zetten op het duurzaam handelen van iedereen binnen EZK en LNV.
Want een duurzame organisatie is uiteindelijk de optelsom van het gedrag van ons allemaal.
Samen werken we met elkaar aan een klimaatneutrale, duurzame bedrijfsvoering.

Documenten