Proef met actieve openbaarmaking bij ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor het eerst een dossier actief openbaar gemaakt in het kader van de Wet Open Overheid. Met deze proef wil het ministerie een volgende stap zetten naar een meer open en transparante overheid. Het gepubliceerde dossier bestaat uit documenten over de vraag of de winst van kansspelen gebruikt zou kunnen worden voor het stimuleren van sport en gokpreventie. De informatie en documenten zijn geïnventariseerd, op een tijdlijn geplaatst en vervolgens gepubliceerd. 

De Wet Open Overheid (WOO), opvolger van de Wet Openbaarheid Bestuur, bevat verschillende verplichtingen voor overheidsorganisaties om informatie openbaar te maken. Een van deze verplichtingen is een inspanningsverplichting om zoveel mogelijk informatie uit eigen beweging openbaar te maken. In het kader van deze inspanningsverplichting heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een serie proeven opgezet waarvan deze publicatie de 1e is. Het doel van de proeven is om ervaring op te doen met actieve openbaarmaking. Actieve openbaarmaking draagt bij aan de transparantie van overheidsorganisaties en biedt meer inzicht in de totstandkoming van beleid.

Het dossier dat nu gepubliceerd is bestaat uit correspondentie tussen de ministeries van Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Financiën over de opbrengsten van kansspelen. Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) had in een motie het kabinet gevraagd of onderzocht kon worden of de opbrengsten gebruikt konden worden voor het stimuleren van sport en gokpreventie. Deze motie werd door minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming op 27 oktober 2023 beantwoord met een Kamerbrief na afstemming tussen de drie betrokken ministeries. Dit dossier is als eerste actief openbaargemaakt omdat het een helder afgebakend dossier is dat een duidelijk proces heeft gevolgd. Dit geeft goede gelegenheid lessen te leren over de manier waarop actieve openbaarmaking plaats kan vinden.