Kennisoverdracht aan het buitenland: kiesgroepprogramma

Het ministerie van Financiën hecht veel waarde aan goede verhoudingen met counterparts in het buitenland. Het ministerie verleent technische assistentie om buitenlandse collega’s te ondersteunen bij hervormingen als zij daar om vragen. Dit versterkt de relatie en draagt bij aan het invoeren van beleid gericht op groei en werkgelegenheid.

Met technische assistentie bedoelen we kennisoverdracht door of via het ministerie van Financiën, bijvoorbeeld in de vorm van workshops, seminars, tijdens korte studiebezoeken in Nederland of missies aan de landen zelf.

Technische assistentie biedt ook kansen voor de Nederlandse medewerkers om kennis te maken met collega’s die in een andere context werken. Dit kan nieuwe inzichten in het eigen werk opleveren. Daarom spreken we ook wel van technische samenwerking.

Kiesgroep

Het ministerie van Financiën verleent assistentie aan (potentiële) EU-kandidaat-lidstaten en landen waarmee we een historische band hebben, maar richt zich hoofdzakelijk op de zogenaamde kiesgroeplanden. Dat zijn landen die deel uitmaken van de Nederlandse kiesgroepen bij het IMF, de Wereldbank en de EBRD. Het gaat om: Armenië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Georgië, Noord-Macedonië, Moldavië, Mongolië, Montenegro, Roemenië en Oekraïne.

Het kiesgroepprogramma is erop gericht om ministeries van Financiën en aanverwante organisaties in kiesgroeplanden te assisteren bij de bewustwording en het invoeren van Europese en internationale standaarden op het gebied van transparante en solide openbare financiën. Nederlandse best practices kunnen worden gebruikt om de landen daarbij te helpen.

De technische samenwerking:

 • is gebaseerd op onderbouwde verzoeken voor assistentie; 
 • wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door onze eigen medewerkers. Zij wisselen kennis en ervaring uit met hun collega’s in de betreffende landen en leveren daarbij maatwerk.
 • wordt afgestemd met het werk van de EU, de Internationale Financiële Instellingen (IFI’s) en andere donoren in de kiesgroeplanden.

Deelgebieden

Binnen het kiesgroepprogramma zijn we vooral op de volgende terreinen actief: 

 • Begroting: budgetproces (voorbereiding, uitvoering, toezicht, verantwoording, wetgeving);
 • Audit en control (inclusief de rol bij corruptie- en fraudebestrijding); 
 • Belastingen en douane: wetgeving en belastingdienst;
 • Public Private Partnerships (PPP’s);
 • Bestrijding van witwassen;
 • Management en beheer overheidsschuld en -kas;
 • Financiële markten;
 • Financiële educatie;
 • Andere relevante EU-issues (zoals het organiseren van de EU-coördinatie en voorbereiden van een EU-Voorzitterschap door kiesgroeplanden). 

Vorm

De assistentie kan in verschillende vormen worden verleend:

 • Korte missies van experts naar de landen;
 • Afhankelijk van onderwerp en behoefte kan de betrokkenheid van de expert(s) langer duren;
 • Studiebezoek aan Nederland;
 • Deelname aan seminars en workshops, in Nederland of in het buitenland bijvoorbeeld bij het Centre of Excellence in Finance (CEF) in Slovenië;
 • Projecten waarin meerdere kiesgroeplanden samenwerken, kennis delen; 
 • Deelname aan projecten van andere (bilaterale) donoren, EU en/of IFI’s in een land.

Partners

Het kiesgroepprogramma wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de medewerkers van het kerndepartement. Daarnaast werkt Financiën samen met de volgende organisaties:

 • De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering;
 • De Belastingdienst, inclusief Douane en FIOD;
 • Audit Dienst Rijk;
 • Diverse vakdepartementen;
 • De Nederlandsche Bank;
 • De Algemene Rekenkamer;
 • De Autoriteit Financiële Markten;
 • Wijzer in Geldzaken
 • Organisaties op het gebied van het bestrijden van witwassen, zoals het AML Centre, FIU (Financial Intelligence Unit) and het FEC (Financial Expertise Centre);
 • Centre of Excellence in Finance (Slovenië);
 • De Nederlandse ambassades in de kiesgroeplanden;
 • De Nederlandse kiesgroepkantoren in Washington (IMF, Wereldbank) en Londen (EBRD);
 • Internationale instellingen en donoren als IMF, Wereldbank, OECD, EU, GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) en het Good Governance Fund (VK).