Organisatie ministerie van Financiën

Verhaal en Koers van Financiën

Als ministerie van Financiën gaan we over geld. Geld van ons allemaal, voor ons allemaal, in dienst van een financieel gezond Nederland. Dat doen we al jaren en daar zijn we goed in. Ondertussen verandert de wereld om ons heen en veranderen onze organisatie en wijzelf. Daarom denken we na over wie we zijn en hoe we ons willen ontwikkelen. Honderden collega's van het kerndepartement en de Belastingdienst dachten mee over ons Verhaal en onze Koers, waaronder de missie en kernwaarden van ons departement. Dat heeft geleid tot talloze inspirerende ontmoetingen en waardevolle reacties, reflecties en aanvullingen. We kijken nu terug op de oogst van afgelopen jaar en vooruit naar het komend jaar. Een jaar waarin we opnieuw samen blijven werken aan het ministerie van Financiën van vandaag en van morgen.

Wie zijn we …

Wat ons bindt en wat ons drijft, komt samen in onze missie. 'Als ministerie van Financiën gaan we over geld. Geld van ons allemaal, voor ons allemaal. In dienst van een financieel gezond Nederland.' Al onze dagelijkse handelingen dragen hieraan bij. De missie gebruiken wij als verbindend doel en om onszelf iedere dag weer aan te toetsen.

Onze kernwaarden zijn leidend in de wijze waarop we onze missie nastreven. De kernwaarden geven ons gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen. Afgelopen jaar zijn we dit gesprek gestart door persoonlijke ervaringen te delen en de kernwaarden te 'laden'. Zo bleek dat vooral 'durf' en 'samenwerken' de komende tijd de meeste aandacht vragen. En dat medewerkers de kernwaarde 'samenwerken' misten. Deze is toegevoegd aan de eerder gekozen kernwaarden: integer, duidelijk, durf, en deskundig. 

 • Integer Wij werken voor de publieke zaak. Ons werk raakt mensen en bedrijven en daar handelen we naar. Dit handelen doen we geloofwaardig, zorgvuldig en verantwoordelijk. Wij zijn open, eerlijk en aanspreekbaar en werken op basis van wederzijds vertrouwen.

 • Deskundig Wij delen en benutten kennis, kunde en (sociale) vaardigheden zo goed mogelijk. Wij willen een lerende organisatie zijn; we reflecteren op ons werk en blijven onszelf ontwikkelen. Wij staan open voor verschillende perspectieven en bieden ruimte aan diversiteit in gedachten.
 • Duidelijk Wij communiceren met respect, consistent en met oog voor onze doelgroep. Wij zijn transparant in wat we doen. Wij scheppen heldere verwachtingen, nemen elkaar hierin mee en houden onze communicatie zo eenvoudig mogelijk.
 • Durf Wij maken ruimte om te experimenteren en buiten de gebaande paden te treden, om fouten te maken en daarvan te leren. Wij stellen ons kwetsbaar op, we vragen, geven en ontvangen feedback en staan open voor innovatieve ideeën en creativiteit.
 • Samenwerken Wij zoeken onze partners op, bevragen elkaar en werken aan gemeenschappelijke doelen. Vanuit inclusiviteit komen wij samen verder. Wij zijn gericht op het brede verband, wij helpen elkaar en waarderen co-creatie.

… wat willen we ontwikkelen …

Met onze jarenlange traditie, onze missie en onze kernwaarden, hebben we als Financiën een goede uitgangspositie. Onze deskundigheid en integriteit worden breed herkend. Tegelijkertijd hebben we onze basis nog niet volledig op orde en zijn we niet op alle vlakken klaar voor de toekomst. Dat is heel normaal: net zoals we zelf een leven lang ontwikkelen, moeten we ook onze organisatie blijven ontwikkelen. Dat is onze Koers.

Allereerst kunnen we verdere stappen zetten als goed werkgever. Meer dan nu moeten we bijvoorbeeld de werkdruk verlagen en investeren in talentontwikkeling voor ons allemaal. We zijn hier het afgelopen jaar mee gestart en willen hierin het komende jaar merkbaar beter worden.

 • Werkdruk Wij bespreken hoe medewerkers de werkdruk ervaren en nemen belemmeringen weg. We waken over een goede werk-privébalans en helpen medewerkers vitaal te blijven. Meer nog dan nu, richten we ons op het oplossen of wegnemen van omgevingsfactoren die zorgen voor werkdruk en ons werkplezier en goede prestaties in de weg zitten.
 • Talentontwikkeling Wij willen onszelf steeds opnieuw blijven uitdagen en uitgedaagd worden om aantrekkelijk en interessant werk te kunnen doen. Dat houdt ons scherp en zo blijven wij ons ontwikkelen. Wij zetten stevig in op talentontwikkeling en transparante ontwikkelpaden. Zo leggen wij meer nog dan nu de basis om onze deskundigheid te verbreden en te verdiepen. Met goed werkgeverschap alleen zijn we er nog niet. 

Als we vooruitkijken zien we een wereld die anders is dan de wereld van vandaag. Daarom moet ons ministerie zich klaarmaken voor de wereld van morgen. De weg daarnaartoe noemen wij onze ontwikkelopgave. Door te investeren in innovatie, leiderschap, diversiteit en inclusie en de buitenwereld bereiden we ons voor op de toekomst. 

 • Innovatie Wij omarmen innovatie om relevant te blijven in een snel veranderende wereld. Vooruitgang biedt kansen om ons werk nog beter en sneller te doen, maar heeft ook gevolgen voor ons beleid en onze organisatie. Meer nog dan nu, kijken we vooruit; op zoek naar kansen en scherp op risico's. We denken in trends en scenario's en experimenteren buiten de gebaande paden met ideeën en initiatieven. Ondanks de druk om op korte termijn te leveren, maken wij tijd en ruimte om te verbeteren, te vernieuwen en te veranderen. 
 • Leiderschap Wij verbreden ons leiderschapsrepertoire. We moeten onze kracht op resultaatgerichtheid behouden en daar ontwikkelgerichtheid aan toevoegen. Meer nog dan nu willen wij dat onze leidinggevenden aandacht hebben voor talent- en teamontwikkeling en de mens achter de functie om effectiever samen te werken. Wij geven elkaar ruimte en vertrouwen.
 • Diversiteit en Inclusie Wij creëren met elkaar een werkklimaat waarin wij onszelf kunnen zijn en het beste uit onszelf halen. Waarin wij elkaar inhoudelijk uitdagen en waarin wij elkaar horen en ons gehoord voelen. Meer nog dan nu willen wij een afspiegeling zijn van de samenleving, omdat wij ervan overtuigd zijn dat diversiteit van grote meerwaarde is. 
 • Buitenwereld Wij zijn ons steeds meer bewust van onze rol en positie in de maatschappij. Meer nog dan nu treden we naar buiten en zijn we transparant over wat wij doen en waarom wij bepaalde keuzes maken. Wij zien onze omgeving als een bron van kennis en inspiratie. Wij werken met de buitenwereld samen om te leren en om ideeën en ervaringen van buiten ons ministerie naar binnen te halen en andersom.

Corporate video ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Voor nu en in de toekomst. Het zorgt met de Belastingdienst, onderdeel van het ministerie,  voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld. De rijksbegroting, de Miljoenennota en het belastingplan met de belastingmaatregelen zijn belangrijke stukken die daarbij horen. Op Prinsjesdag biedt de minister van Financiën deze in de Tweede Kamer aan. Financiën maakt regels voor het goed functioneren van onze financiële sector en het toezicht daarop. Daarnaast behartigt het ministerie van Financiën ook de financiële belangen van Nederland, in Europa en in de rest van de wereld.