Organogram

De politieke leiding van het ministerie van Financiën bestaat uit de minister en de staatssecretaris. De ambtelijke leiding is verenigd in de bestuursraad. Het ministerie van Financiën bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

Organisatieonderdelen

  • Het directoraat-generaal Belastingdienst is verantwoordelijk voor de strategie en de ontwikkeling van het beleid van de Belastingdienst. De Belastingdienst zorgt voor de heffing en inning van het belastinggeld.
  • Het directoraat-generaal Fiscale Zaken is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het fiscale beleid, van de fiscale wetgeving en van de belastingverdragen, het overleg over internationale fiscale regelingen en de uitvoering van deze verdragen.
  • Het directoraat-generaal Rijksbegroting is verantwoordelijk voor de kaderstelling rond het begrotingsbeleid (Comptabiliteitswet), de coördinatie van het begrotingsbeleid van de rijksoverheid en de beheersing van de uitgaven.
  • De Generale Thesaurie is verantwoordelijk voor goede financiële relaties met het buitenland, een goede werking van de financiële markten, het beheer van de staatsleningen en het beheer van deelnemingen in bedrijven.
  • Het SG-cluster adviseert over het financieel-economisch beleid, ondersteunt de organisatieonderdelen, en behartigt een aantal rijksbrede functies zoals de auditfunctie en het beheer van roerende zaken.  

Bestuursraad

De bestuursraad is het collegiale overleg tussen de secretaris-generaal, de directeur-generaal Belastingdienst, de directeur-generaal Fiscale Zaken, de directeur-generaal Rijksbegroting en de thesaurier-generaal. De bestuursraad voert onder andere overleg over de hoofdlijnen van de beleidsontwikkeling en -uitvoering en over de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering.

De bestuursraad bestaat uit: