SG-cluster

Het SG-cluster ondersteunt en adviseert alle onderdelen van het departement op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie, juridische zaken en politiek-bestuurlijke zaken.

Het cluster vervult de controlfunctie voor het gehele departement en door middel van de Auditdienst Rijk de interne auditfunctie voor de hele Rijksdienst. Het SG-cluster vertegenwoordigt met de directie Domeinen Roerende Zaken de Staat als eigenaar van roerende zaken.

Het SG-cluster bestaat uit acht directies. De SG stuurt de directies Algemene Financiële en Economische Politiek, Hoofddirectie Financieel-Economische Zaken en Bureau Bestuursondersteuning en Advisering direct aan. De pSG stuurt de directies Communicatie, Juridische Zaken, Bedrijfsvoering, Auditdienst Rijk en Domeinen Roerende Zaken aan.

De pSG is tevens de Chief information officer van het departement.

Directie Communicatie

Directie Communicatie zorgt ervoor dat het beleid van Financiën in de juiste woorden, met de juiste beelden, op het juiste moment, bij de juiste mensen terecht komt. De Directie Communicatie zorgt dat de boodschappen van het ministerie intern overeenkomen en aansluiten bij de rijksbrede communicatie. De directie maakt informatie openbaar, geeft communicatieadvies, verzorgt de woordvoering en persvoorlichting, schrijft speeches, maakt nieuwsanalyses, voert de hoofdredactie van Rijksportaal (intranet) en het Financiëndeel op www.rijksoverheid.nl, handelt vragen en verzoeken van burgers en bedrijven af en verzendt openbare stukken (bijvoorbeeld naar de Tweede Kamer).

Hoofddirectie Financieel-Economische Zaken

Hoofddirectie Financieel-Economische Zaken vervult de rol van concerncontroller voor het hele ministerie van Financiën, inclusief de Belastingdienst. Dit houdt in dat de directie beleidsvoorstellen van de dienstonderdelen kritisch toetst en de minister, de staatssecretaris en de SG daarover adviseert.

De directie stelt de begrotingsstukken en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën (IXB) en de Nationale Schuld (IXA). Zij ziet toe op de rechtmatige, doeltreffende en doelmatige uitvoering van de begroting en draagt zorg voor de interne en externe verantwoording. De directie adviseert de SG in de rol van eigenaar van uitvoerende diensten.

Hoofddirectie Financieel-Economische Zaken is formeel verantwoordelijk voor de administratie van de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen. De feitelijke administratie wordt gevoerd door het Financieel Diensten Centrum (FDC), een interdepartementaal samenwerkingsverband dat is ondergebracht bij het ministerie van SZW.  Hoofddirectie Financieel-Economische Zaken houdt toezicht op de uitvoering van de financiële administratie bij het Financieel Diensten Centrum. Bij Hoofddirectie Financieel-Economische Zaken is het interdepartementale fiscaal loket ondergebracht, dat ministeries adviseert over hun fiscale aangifte, de aangifte van Financiën verzorgt en toezicht houdt op de inrichting van de borging van de fiscale processen binnen het ministerie van Financiën zelf. Hoofddirectie Financieel-Economische Zaken gaat ook over de zogenoemde consignatiekas, waarin onder andere onopgeëiste erfenissen worden beheerd.

Directie Algemene Financiële en Economische Politiek

Directie Algemene Financiële en Economische Politiek is de economische stafdirectie van het ministerie van Financiën en heeft overzicht over het hele financieel-economische beleid (uitgaven en inkomsten). De directie adviseert de bewindspersonen en de ambtelijke leiding over lopende beleidsvraagstukken vanuit een economische invalshoek, met een brede blik op de effecten voor economie, markt en samenleving.

Directie Algemene Financiële en Economische Politiek is verantwoordelijk voor de macroraming (economische effecten) van de belastinginkomsten en bewaakt het lastenkader. Daarbij is de directie nauw betrokken bij de budgettaire besluitvorming in het voorjaar (uitgavenbesluitvorming) en in augustus (besluitvorming over de inkomsten (de lasten) en de koopkracht). De activiteiten van de directie hangen voor een belangrijk deel samen met de politieke en economische actualiteit. Daarnaast verricht de directie werk dat is gericht op het functioneren van stelsels (zoals het pensioenstelsel) op de langere termijn.

Directie Bureau Bestuursondersteuning en Advisering

De directie Bureau Bestuursondersteuning en Advisering ondersteunt en adviseert de politieke en ambtelijke top van het ministerie over bestuurlijke en politieke aangelegenheden, of op gevoelige dossiers. De directie ondersteunt de SG daarnaast op de volgende dossiers: ondersteuning van de SG op de governance van de AFM en DNB, en crisiscoördinatie.

Bureau Bestuursondersteuning en Advisering voert het secretariaat van de bestuursraad en van de wekelijkse ministerstaf en bereidt het interdepartementale SG-overleg en de ministerraad voor. De directie bewaakt het proces van de stukkenstroom richting de bewindslieden en is centraal aanspreekpunt voor parlementaire zaken. De directie adviseert de bewindspersonen over protocollaire zaken.

Directie Juridische Zaken

Directie Juridische Zaken adviseert de politieke en ambtelijke leiding en alle directies van het ministerie over juridische aangelegenheden. Zij ondersteunt directies die wetgeving opstellen en beleid voorbereiden. Daar waar directie Juridische Zaken niet als eerstelijns juridisch adviseur betrokken is, geeft zij second opinions. De directie stelt overeenkomsten en convenanten op en voert en begeleidt gerechtelijke procedures. Daarnaast houdt de directie zich bezig met Woo-verzoeken, inclusief bezwaar- en beroepsprocedures. Ook zijn integriteits- en compliancevraagstukken bij directie Juridische Zaken belegd. De directie regelt ook de externe juridische dienstverlening.

Directie Bedrijfsvoering

De directie Bedrijfsvoering ondersteunt alle medewerkers in hun werk bij Financiën op het gebied van personeel en organisatie, financiën, documentaire informatievoorziening, archiefbeheer, ICT, inkoop, huisvesting en facilitaire dienstverlening.

De directie bestaat uit vier onderdelen: de eenheid Facilitair Huisvesting Inkoop en Financiën, de eenheid Informatisering, de eenheid Organisatie en Personeel en de projectorganisatie Integrale Beveiliging Financiën.

De adviseurs bedrijfsvoering ondersteunen de directoraten-generaal. De eenheid I onderhoudt en beheert specifieke kritieke ICT-systemen van bijvoorbeeld het Agentschap en de Rijkshoofdboekhouding. De overige uitvoerende taken zijn grotendeels, conform rijksbreed beleid, ondergebracht bij de rijksbrede Service Center Organisaties (SSO’s) of op basis van publiek-private samenwerking bij een dienstverlener.

Auditdienst Rijk

Hoewel de Auditdienst Rijk onderdeel is van het ministerie van Financiën, vervult deze directie de interne auditfunctie voor de hele Rijksdienst. De Auditdienst Rijk is de Nederlandse auditautoriteit voor de Europese Commissie. De Auditdienst Rijk voert onderzoeken uit op het terrein van sturing, beheersing en verantwoording die oordelen, bevindingen en adviezen opleveren. De wet schrijft een aantal onderzoeken voor, zoals de accountantscontrole die leidt tot een verklaring bij het departementale jaarverslag.

Andere onderzoeken voert de Auditdienst Rijk uit op verzoek van de politieke of ambtelijke leiding. Hoewel het overleg van secretarissen-generaal de koers van de Auditdienst Rijk bepaalt, oordeelt de dienst onafhankelijk in zijn onderzoek. Sinds 2016 publiceert de minister van Financiën halfjaarlijks een lijst met de titels van opgestelde ADR-rapporten. Daarnaast maken de bewindspersonen voor wie rapporten zijn geschreven, deze binnen zes weken na gereedkoming openbaar, tenzij er een uitzonderingsgrond geldt.

Domeinen Roerende Zaken

Domeinen Roerende Zaken (DRZ) vertegenwoordigt de Staat als eigenaar van roerende zaken. Domeinen Roerende Zaken coördineert, vernietigt, bewaart of verkoopt goederen die door justitie of door andere officiële opsporingsinstanties in beslag zijn genomen. Daarnaast vervult Domeinen Roerende Zaken een belangrijke (regie)rol in de ontwikkelingen op het gebied van forensisch sporenmateriaal en het verwerken van hennepkwekerijen en vuurwerk.

Bureau BVA

Bureau BVA is het bureau van de Beveiligingsambtenaar (BVA) die verantwoordelijk is voor de integrale beveiliging van het ministerie van Financiën. Hieronder vallen de volgende disciplines: risicobeheersing en calamiteitenmanagement, informatiebeveiliging, fysieke beveiliging, personele beveiliging, vertrouwensfuncties en kwetsbare functies, privacy en gegevensbescherming, compliance en integriteit.  De BVA vervult zijn rol samen met de leden van Bureau BVA. Bureau BVA bestaat uit vier onderdelen: het expertteam met experts op de verschillende disciplines, het Onderzoeksbureau Integriteit Financiën (OIF), het team van de Functionaris gegevensbescherming (FG) en het team van de Compliance officer.

Het is de missie van Bureau BVA om bij te dragen aan een veilige en vertrouwelijke werkomgeving op het ministerie van Financiën. Medewerkers en informatie moet veilig zijn en mensen moeten zich veilig voelen om hun werk voor Nederland te kunnen doen. Een balans tussen werkbaarheid en veiligheid en zoveel mogelijk veilig faciliteren zijn hierbij uitgangspunten. Het toezicht houden op de kwaliteit van de integrale beveiliging staat hierbij centraal. Bureau BVA heeft daarnaast de taak om meer synergie te creëren in de integrale beveiligingsterreinen van het ministerie. Ook ondersteunt het de dienstonderdelen bij het in kaart brengen van risico’s en geeft het adviezen om beleid en de implementatie daarvan te verbeteren.

Bureau BVA valt onder verantwoordelijkheid van de pSG. Daarnaast valt de BVA onder de Rijks-BVA.