Generale Thesaurie

De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten, het toezicht daarop en bereidt de benodigde wetgeving voor. De Generale Thesaurie vervult namens de bewindspersonen het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen en adviseert over publiek-private samenwerking en buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekert de Generale Thesaurie financiële risico’s die samenhangen met het handels- en dienstenverkeer met het buitenland en voorziet in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld.

De Generale Thesaurie, die zijn naam dankt aan het Franse woord voor schatkistbewaarder, ‘thésaurier’, omvat vier directies.

Het Agentschap van de Generale Thesaurie

Het Agentschap van de Generale Thesaurie een reguliere directie en is verantwoordelijk voor het beheer en de financiering van de staatsschuld door uitgifte van staatsleningen: Dutch State Loans (DSL’s) en Dutch Treasury Certificates (DTC’s). Het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de dagelijkse regulering van het schatkistsaldo, het schatkistbankieren voor de overheid en het betalingsverkeer van het Rijk.

Directie Financieringen

De werkzaamheden van de directie Financieringen zitten op het snijvlak van publiek en privaat, waar het bedrijfsleven een belangrijk deel van de publieke dienstverlening voor zijn rekening neemt.

De directie Financieringen is verantwoordelijk voor het aangaan, beheren en verkopen van staatsdeelnemingen. De nadruk ligt op het actieve beheer van de bestaande belangen in de meer permanente deelnemingen zoals de NS, Schiphol, Tennet en de Gasunie. De directie beheert de financiële belangen die de Staat heeft in ING (‘core tier 1 securities’) en via de stichting NLFI de aandelen in ABN AMRO, de Volksbank en SRH (voormalig SNS REAAL). De belangen in deze financiële instellingen hebben een tijdelijk karakter.

Een andere taak is de ontwikkeling van publiek-private samenwerking bij de realisatie van grote rijksinvesteringen zoals bij wegen (bijvoorbeeld de verbreding A15 Vaanplein - Maasvlakte) en gebouwen (zoals de renovatie van het gebouw van het ministerie van Financiën). In het verlengde daarvan is de directie betrokken bij projecten waarbij via contracten, concessies en vergunningen private partijen worden betrokken om publieke doelen te halen.

Directie Financiële Markten

De directie Financiële Markten zorgt ervoor dat de financiële sector goed functioneert. Dat staat of valt met het vertrouwen van de bevolking, het effectenwezen, de banken en de verzekeraars. Om het vertrouwen in de sector hoog te houden, geeft de directie vorm aan de structuur van het toezicht op de financiële sector. Het gaat daarbij om de stabiliteit van individuele instellingen en het financiële stelsel als geheel te bewaken en om de manier waarop marktpartijen zich gedragen ten opzichte van de consument.

De directie Financiële Markten vertegenwoordigt Nederland in de onderhandelingen over richtlijnen van de Europese Unie op het gebied van de financiële sector.

De directie is (mede) verantwoordelijk voor de institutionele relatie van de minister tot de financiële toezichthouders. Hierbij kun je denken aan de wettelijke bevoegdheden van de minister over DNB en de AFM, de governance van die twee instellingen en hun bekostiging. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor de circulatiemunten en bijzondere munten in Nederland en voor de relatie met de Koninklijke Nederlandse Munt. De directie Financiële Markten bestrijdt misbruik van de financiële sector, zoals witwassen en terrorismefinanciering en de uitvoering van financiële sancties.

Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen

De directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen adviseert de minister over zijn strategie in Europa ten aanzien van het financieel-economische beleid in de EU (Ecofin) en het eurogebied (Eurogroep) en de ontwikkeling van de (meerjaren)begroting van de EU. Ook coördineert de directie afstemming van EU-dossiers, departementaal en interdepartementaal.

Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen bereidt het beleid voor internationale financiële instellingen en fora voor waaronder het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank (WB), de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), de Europese Investeringsbank (EIB), de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) en eventueel de G20.

De directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen analyseert internationale financiële en economische ontwikkelingen. De directie verzekert voor rekening en risico van de Staat betalingsrisico’s die samenhangen met Nederlandse exporten en niet-commerciële risico’s die zijn verbonden aan Nederlandse investeringen in ontwikkelingslanden. De directie is via die weg betrokken bij internationale schuldenregelingen. De directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen waarborgt de Nederlandse invloed op het terrein van de financiële instellingen, onder andere via de IMF-kiesgroep die met België wordt gedeeld. Deze invloed wordt gebruikt om het beleid van de instellingen in lijn te brengen met Nederlandse prioriteiten, zoals de efficiënte inzet van middelen, het mobiliseren van privaat kapitaal, aansluiting op de Nederlandse ontwikkelingsagenda en politiek gevoelige kwesties als salarissen.