Directoraat-generaal Rijksbegroting

Het directoraat-generaal Rijksbegroting organiseert het begrotings- en verantwoordingsproces van het Rijk en stelt de rijksbegroting en budgettaire nota’s op, zoals de Miljoenennota. Het directoraat-generaal ziet toe op de doelmatigheid en beheersbaarheid van overheidsuitgaven, en op de uitvoering van de begroting door de departementen. Het directoraat-generaal Rijksbegroting  houdt toezicht op de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en het financieel beheer van de departementen en daaraan gelieerde (uitvoerings)organisaties.

Directie Begrotingszaken

Directie Begrotingszaken is verantwoordelijk voor de rijksbrede begrotingsstructuur en financiële infrastructuur. De directie speelt een centrale rol in de totstandkoming van de rijksbegroting, de Miljoenennota en het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Zij werkt voortdurend aan verbetering van de toegankelijkheid van de begrotings- en verantwoordingsstukken. De directie is verantwoordelijk voor de Comptabiliteitswet en de regelgeving die ten grondslag ligt aan de rijksbegroting, het begrotingsbeleid (en de daarbij behorende begrotingsregels) en de inrichting van de financiële functie van het Rijk. De directie beheert ook de concernadministratie van het Rijk en de administratie van het ‘schatkistbankieren’ door sociale fondsen, medeoverheden, RWT’s en onderwijsinstellingen.

Begrotingszaken is gericht op efficiënt, effectief en rechtmatig overheidsbeleid. De directie raamt het EMU-saldo, de EMU-schuld en toetst budgettaire plannen aan de begrotingsregels en de uitgavenkaders. De directie maakt spelregels voor de sturing en bekostiging van uitvoeringsorganisaties en subsidies (zoals de Regeling agentschappen, het Stichtingenkader, het Uniform Subsidiekader en de Nationale Verklaring). De directie adviseert nieuwe kabinetten over het begrotingsbeleid via de Studiegroep Begrotingsruimte en draagt bij aan het Nederlandse stabiliteitsprogramma voor Brussel. Begrotingszaken schept randvoorwaarden voor een goede en sterke financiële functie bij het Rijk, bijvoorbeeld met een opleidingsprogramma voor jong financieel talent. De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering verzorgt opleidingen voor rijksambtenaren. Het FinLab richt zich specifiek op de kwaliteit van de financiële functie van het Rijk.

Inspectie der Rijksfinanciën

De Inspectie der Rijksfinanciën heeft een centrale rol in budgettaire processen en fungeert als ‘de ogen en oren van de minister van Financiën’. De medewerkers onderhouden de contacten met de departementen. Deze contacten leiden tot advisering aan de minister van Financiën op vrijwel het gehele terrein van de collectieve sector, over de financiële gevolgen van voorstellen van departementen en over de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. De Inspectie der Rijksfinanciën adviseert de minister bij de voorbereiding van de wekelijkse ministerraad. In het begrotingsproces ondersteunt de Inspectie der Rijksfinanciën de minister bij de begrotingsonderhandelingen en zorgt zij voor een integraal beeld van alle wensen aan de uitgavenkant van de begroting. Daarbij let de Inspectie der Rijksfinanciën niet op deelbelangen, maar op de algemene belangen.

De Inspectie der Rijksfinanciën bestaat onder meer uit zes secties die elk één of meer departementen onder hun hoede hebben. Zij beschikt daarnaast over twee stafbureaus die belast zijn met de coördinatie van het begrotingsproces en met onderzoekswerkzaamheden. Bij de Inspectie der Rijksfinanciën is het coördinatiepunt decentrale overheden (CDO) belegd.