Woo-verzoek indienen bij het ministerie van JenV

U kunt elektronisch een Woo-verzoek indienen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Via het onderstaande formulier dient u een Woo-verzoek in bij het Bestuursdepartement van het ministerie van Justitie en Veiligheid, inclusief de NCTV.

Woo-verzoeken voor instanties zoals het Openbaar Ministerie (OM), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI),  de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) kunt u rechtstreeks bij deze organisaties indienen.

Weet u niet zeker of uw verzoek voor het Bestuursdepartement of voor een van de JenV-organisaties is? Ook dan kunt u het onderstaande formulier gebruiken, het ministerie zoekt dit dan voor u uit.

Omschrijf in een paar woorden het onderwerp van uw verzoek, bijvoorbeeld “aanpak jeugdcriminaliteit in 2022”
Geef zo specifiek mogelijk aan naar welke informatie u opzoek bent. Denk bijvoorbeeld aan een specifieke tijdsperiode of een verwijzing naar een artikel of eerder verzoek. Gaat het om specifieke documenten, omschrijf deze dan zo precies mogelijk. Blijft een verzoek te ongespecificeerd dan kan in het uiterste geval worden besloten om het verzoek niet in behandeling te nemen.
Eventueel kunt u nog extra informatie met uw Woo-verzoek meesturen. Voor de behandeling voor uw verzoek hoeft u niet meer informatie te verstrekken dan de verplichte velden in dit formulier.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Met dit formulier kan een Woo-verzoek worden ingediend bij het Bestuursdepartement van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gegevens uit dit formulier worden gebruikt voor de behandeling van het Woo-verzoek. Zonder de gegevens uit dit formulier kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen. Uw gehele verzoek, inclusief persoonsgegevens, wordt blijvend bewaard conform de Archiefwet en de selectielijsten van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Twintig jaar na afsluiting van het dossier zal deze worden overgedragen aan het National Archief; eventuele openbaarmaking van dit soort dossiers geschied pas 75 jaar na het sluiten van het dossier. In het geval dat uw verzoek niet door het ministerie van Justitie en Veiligheid kan worden beantwoord maar (waarschijnlijk) wel door een ander bestuursorgaan, dan verplicht de Wet open overheid het ministerie om uw Woo-verzoek door te geleiden naar de juiste instantie. Uw gehele verzoek, inclusief uw persoonsgegevens, worden in dat soort gevallen gedeeld met het betreffende bestuursorgaan.

Akkoordverklaring(verplicht)

U kunt uw Woo-verzoek ook per post indienen. U kunt uw brief sturen aan:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt toegankelijk voor iedereen. Daarnaast plaatst het ministerie de geanonimiseerde Woo-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten bij documenten en publicaties.

Woo-contactpersoon

Heeft u vragen over het indienen van een Woo-verzoek bij het ministerie van Justitie en Veiligheid?  Of heeft u hulp nodig bij het formuleren van uw Woo-verzoek? Dan kunt u per e-mail contact opnemen met de Woo-contactpersoon van het ministerie: contactpersoonwoo@minjenv.nl

Houd u er rekening mee dat u geen Woo-verzoeken kan indienen via dit e-mailadres. Voor het indienen van een Woo-verzoek gebruikt u het bovenstaande webformulier of dient u uw verzoek in per post.