Contact met het ministerie van Justitie en Veiligheid

U kunt uw vragen, opmerkingen of suggesties aan het ministerie van JenV doorgeven via het contactformulier. Of u kunt bellen met telefoonnummer 1400 (op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur).

Adres

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Telefoonnummer

070 370 79 11

Postadres

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Bewindslieden

Minister van Justitie en Veiligheid: Ferdinand Grapperhaus
Minister voor Rechtsbescherming: Sander Dekker
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid: Mark Harbers

Publieksvoorlichting (Informatie Rijksoverheid)

Telefoon: 1400 (lokaal tarief)
Vanuit het buitenland: +31 77 465 67 67
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.
E-mail: via het contactformulier

Webcare

Met vragen over wetten, beleid en regelgeving over justitie en veiligheid kunt u ook terecht bij het webcareteam van het ministerie. U vindt het webcareteam op Twitter: @JenVWebcare. Het webcareteam is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur online.

Het webcareteam behandelt geen vragen over individuele (rechts)zaken. Kijk voor informatie over rechtspraak op de website van de Raad voor de Rechtspraak. Een goed startpunt voor juridisch advies is het Juridisch Loket. Aangifte doen van een misdrijf? Dat kan bij de politie of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem (tel. 0800-7000).

Perswoordvoerders

De woordvoerders van JenV zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.

Wob-verzoeken

Een ieder mag bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.

Eisen Wob-verzoek

Een Wob-verzoek kent geen vormeisen, maar dient wel te voldoen aan de volgende 3 criteria:

  • in het Wob-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
  • het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd;
  • het verzoek moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt.

Als het voor het ministerie niet duidelijk is of een Wob-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Wob-verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen. Voor een zo spoedig mogelijke afhandeling is het daarbij van belang dat ook de Wob-verzoekers zelf bereikbaar zijn en hun contactgegevens kenbaar maken aan het departement.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Wob-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt voor iedereen toegankelijk. Het ministerie streeft ernaar 1 dag na verzending van het Wob-besluit, de geanonimiseerde Wob-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten op de homepage van het ministerie onder het kopje Documenten te plaatsen.

Centrale behandeling Wob-verzoeken bij JenV

Wob-verzoeken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid worden in behandeling genomen door de Wob-coördinatie desk van het bestuursdepartement. De correspondentie over uw Wob-verzoek loopt via de behandelaar.

Waar kunt u een Wob-verzoek indienen?

U kunt uw Wob-verzoek per brief indienen. U kunt uw brief sturen aan:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Over boetes

Voor alle vragen over boetes kunt u terecht op de website van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).