Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht

Op grond van artikel 2 lid 3 van de Wet adviesstelsel Justitie heeft de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht de taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het burgerlijk procesrecht.

Taakopdracht

De Adviescommissie is ontstaan vanuit de behoefte aan juridisch-technische advisering uit wetenschap en praktijk over de wetgeving op dit terrein en de toenemende invloed van de EU op het burgerlijk procesrecht, met de daarbij komende complexiteit.

In de Adviescommissie is veel kennis vertegenwoordigd van het burgerlijk procesrecht, waarbij leden een verschillende focus kunnen hebben (familieprocesrecht, beslagrecht, arbeidsprocesrecht etc.). Veel van de leden hebben ook jarenlange praktijkervaring.

Wetsvoorstellen op het terrein van het burgerlijk procesrecht worden tijdens het wetgevingstraject aan de Adviescommissie voorgelegd en besproken. Bespreking en advisering vindt over het algemeen plaats voordat een voorstel wordt behandeld in de ministerraad.

De uitkomsten van een bespreking of een advies worden door het verantwoordelijke ministerie betrokken bij het wetsvoorstel en de toelichting daarbij.

Deskundigheid van de leden

De leden adviseren vanuit hun expertise, zijn onafhankelijk en vertegenwoordigen geen deelbelangen. Ze zijn excellente juristen. Door hun publicaties of door langdurige praktijkervaring als advocaat met een procespraktijk of civiele rechter of door langdurige ervaring in de wetenschap zijn zij zeer gezaghebbend op het terrein van het burgerlijk procesrecht. Zij leveren regelmatig bijdragen aan het wetenschappelijke debat, bijvoorbeeld als (bijzonder) hoogleraar.

Van leden wordt verwacht dat zij voldoende tijd vrijmaken om de vergaderingen (tussen de 4 en 8 keer per jaar) voor te bereiden en bij te wonen en om een schriftelijke of mondelinge bijdrage te leveren aan adviezen. De vergaderingen vinden doorgaans in Den Haag plaats en duren 2,5 uur.

Voorzitter

De voorzitter zit de Adviescommissie onafhankelijk voor, kan mensen samenbrengen en beschikt over het vermogen om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen.

Samenstelling

Bij de samenstelling van de Adviescommissie wordt gestreefd naar een evenredige deelneming van de verschillende expertisegebieden binnen het burgerlijk procesrecht, naar een voldoende spreiding over universiteiten, arrondissementen en (praktijk)achtergrond als advocaat, wetenschapper, rechter in eerste aanleg of raadsheer in een gerechtshof of de Hoge Raad. Voorts wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en minderheden.

Samenstelling Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht

Voorzitter

 • dhr. mr. G. Snijders

Leden

 • dhr. mr. A.V.T. de Bie
 • dhr. Prof. mr. K.J. Krzeminski 
 • dhr. mr. E. Loesberg
 • dhr. prof. mr. A.C. Van Schaick
 • mw. mr. K. van Stratum
 • mw. mr. K. Teuben 
 • mw. mr. H.M. Wattendorff
 • dhr. mr. B.T.M. van der Wiel 

Secretarissen

 • secretaris mw. mr. P.M.M. van der Grinten
 • adjunct-secretaris mw. mr. M.P.A.J. Dings
 • adjunct-secretaris mw. mr. C.M.M. van Leeuwen