Commissie Vennootschapsrecht

De commissie vennootschapsrecht bestaat sinds 18 juli 1968 en adviseert over de wetgeving op het terrein van het vennootschapsrecht. Denk hierbij aan het recht van NV’s, BV’s, verenigingen, stichtingen en personenvennootschappen, maar ook het jaarrekeningenrecht. 

De commissie bekijkt of wetsvoorstellen technisch goed in elkaar zitten en wat voor gevolgen de voorstellen hebben voor de praktijk. Alle wetsvoorstellen die zien op het terrein van het ondernemingsrecht worden tijdens het wetgevingstraject aan de commissie voorgelegd en besproken. De commissie bespreekt de voorstellen en brengt advies uit voordat een voorstel wordt behandeld in de ministerraad. De uitkomsten uit een bespreking of een advies worden door het verantwoordelijke ministerie betrokken bij het wetsvoorstel en de toelichting bij een wetsvoorstel.

Taakopdracht

Artikel 1 lid 3 van de Wet adviesstelsel Justitie bepaalt: De commissie vennootschapsrecht heeft tot taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het vennootschapsrecht en het rechtspersonenrecht in het algemeen.

De commissie werd ingesteld op 18 juli 1968 en is ontstaan vanuit de behoefte aan juridisch-technische advisering uit wetenschap en praktijk over de wetgeving op het terrein van het vennootschapsrecht. Deze behoefte is gegroeid door de toenemende invloed van de EU op het vennootschapsrecht, met de daarbij komende complexiteit.

In de commissie is veel kennis vertegenwoordigd van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht, het financieel recht, het jaarrekeningenrecht, het (ondernemings)procesrecht en het fiscale recht. De meeste leden hebben ook jarenlange praktijkervaring. De adviezen van de commissie worden door de wetgever betrokken in het wetgevingsproces en spelen een belangrijke rol bij besluitvorming over wetgeving.

Deskundigheid van de leden

De leden van de commissie hebben veel ervaring als wetenschapper, advocaat, bedrijfsjurist notaris of rechter. Ook publiceren de leden van op hun terrein en zijn ze actief (geweest) op een universiteit, bijvoorbeeld als hoogleraar. De leden adviseren onafhankelijk. Dit is ook in de wet vastgelegd.

De leden adviseren vanuit hun expertise, zijn onafhankelijk en vertegenwoordigen geen deelbelangen. Ze zijn door hun publicaties of langdurige praktijkervaring zeer gezaghebbend en leveren regelmatig bijdragen aan het wetenschappelijke debat, bijvoorbeeld als (bijzonder) hoogleraar.

Van leden wordt verwacht dat zij voldoende tijd vrijmaken om de vergaderingen (tussen de 2 en 5 keer per jaar) voor te bereiden en bij te wonen en om een schriftelijke of mondelinge bijdrage te leveren aan adviezen. De vergaderingen vinden doorgaans in Den Haag plaats en duren ongeveer 2 uur.

Voorzitter

De voorzitter zit de commissie onafhankelijk voor, kan mensen samenbrengen en beschikt over het vermogen om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. De voorzitter geniet breed draagvlak en gezag onder deskundigen binnen het ondernemingsrecht en draagt uitzonderlijk grote kennis van het vakgebied, bijvoorbeeld aantoonbaar aan de hand van wetenschappelijke artikelen in toonaangevende vaktijdschriften.

Samenstelling Commissie vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht is een groot rechtsgebied. Daarom wordt bij werving van nieuwe leden gekeken naar de op dat moment benodigde expertise binnen de commissie. De commissie is divers samengesteld. Bij de samenstelling van de commissie wordt gestreefd naar een evenredige deelneming van de verschillende expertisegebieden binnen het vennootschaps-en rechtspersonenrecht, naar een voldoende spreiding over universiteiten en (praktijk)achtergrond als advocaat, notaris, rechter, accountant, econoom, bedrijfsjurist  of wetenschapper. Voorts wordt gestreefd naar voldoende diversiteit in samenstelling.

Voorzitter      

 • Mw. Prof. mr. C.D.J. Bulten

Leden

 • Dhr. Prof. mr. B.F. Assink                    
 • Dhr. Prof. mr. J.W. Bellingwout
 • Mw. Prof. mr. M. L. Lennarts    
 • Dhr. Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers
 • Dhr. Prof. mr. M. van Olffen
 • Dhr. Prof. mr. S.H.M.A. Dumoulin
 • Mw. dr. E.C.A. Nass                                      

Secretarissen

 • dhr. mr. B. Bootsma
 • dhr. mr. C.J.E. Brouwer

Relevante hoofd- en nevenfuncties van de voorzitter en van de leden van de Commissie vennootschapsrecht

Voorzitter: Mw. Prof. mr. C.D.J. Bulten

Hoofdfunctie: Hoogleraar Ondernemingsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen.

Nevenfuncties: 

 • Lid van de Raad van Commissarissen, KPMG NV;
 • Bestuurslid, Vereeniging 'Handelsrecht';
 • Hoofddocent Vennootschapsrecht - en Ondernemingsrecht, Grotius academie;
 • Lid van de redactie, Tekst en Commentaar Ondernemingsrecht;
 • Lid van de redactie Tijdschrift Ondernemingsrecht;
 • Lid van de redactie ECFR.

Lid: Dhr. Prof. mr. B.F. Assink

Hoofdfunctie: Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Nevenfuncties: 

 • Hoogleraar ondernemingsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Lid van de redactie, WPNR.

Lid: Dhr. Prof. mr. J.W. Bellingwout

Hoofdfunctie: advocaat-belastingadviseur en partner, KPMG Meijburg & Co.
Nevenfunctie: Hoogleraar Belastingrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, tevens hoofd van de Afdeling Notarieel en Fiscaal Recht.

Lid: Mw. Prof. mr. M. L. Lennarts

Hoofdfunctie: Hoogleraar Vergelijkend Ondernemingsrecht, Rijksuniversiteit Groningen.

Nevenfuncties: 

 • Docent, Grotius academie;
 • Lid van de redactie, Tijdschrift voor Insolventierecht;
 • Lid van de redactie, Rechtspraak Ondernemingsrecht;
 • Lid van de redactie, Tekst en Commentaar Ondernemingsrecht.

Lid: Dhr. Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers

Hoofdfunctie: Partner en advocaat, NautaDutilh N.V.
Nevenfuncties:

 • Hoogleraar ondernemings- en effectenrecht, Vrije Universiteit Amsterdam;
 • Lid Raad van Advies, Vereniging Rembrandt;
 • Docent, Universiteit Nyenrode.

Lid: Dhr. Prof. mr. M. van Olffen

Hoofdfunctie: Notaris, De Brauw Blackstone Westbroek.

 Nevenfuncties: 

 • Hoogleraar ondernemingsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen;
 • Voorzitter bestuur, Stichting RoFa;
 •  Bestuurder, Stichting Lijf en Leven;
 • Bestuurder, Stichting Derdenhulp.

Lid: Dhr. Prof. mr. S.H.M.A. Dumoulin

Hoofdfunctie: Advocaat en partner, De Brauw Blackstone Westbroek.
Nevenfuncties: 

 • Hoogleraar Internationaal Ondernemingsrecht, Vrije Universiteit Amsterdam; .
 • Algemeen Secretaris en bestuurslid, Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO);
 • Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Den Haag;
 • Bestuurslid, Grotius Academie.

Lid: Mw. dr. E.C.A. Nass

Hoofdfunctie: Advocaat, Elexer advocaten.
Nevenfunctie: Docent, Erasmus Universiteit Rotterdam.
 

Documenten