Diensten en baten-lastenagentschappen ministerie JenV

Overzicht van diensten en baten-lastenagentschappen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Dienst Terugkeer & Vertrek

De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V regelt het vertrek van vreemdelingen. Het gaat om vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. De dienst zet zich in om het vertrek tijdig en zorgvuldig te laten verlopen.

Justitiële Informatiedienst (Justid)

De Justitiële Informatiedienst (Justid) verzamelt en beheert gegevens over personen die met justitie in aanraking zijn geweest. De dienst verstrekt deze gegevens op verzoek aan daartoe bevoegde personen en instanties.

De Justitiële Informatiedienst beheert registers en persoonsdossiers van strafrechtelijke gegevens in het zogenoemde  Justitieel Documentatie Systeem (JDS). Het JDS bevat ook de psychiatrische en psychologische rapporten die voor een strafzaak zijn opgesteld. Dit is het Persoonsdossier (PD).

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

De Raad voor de Kinderbescherming beschermt kinderen van 0 tot 18 jaar van wie de ontwikkeling en opvoeding gevaar loopt. De raad kan bijvoorbeeld de rechter verzoeken een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. Zoals een kind onder toezicht laten stellen van een gezinsvoogd.

De Raad werkt nauw samen met andere instanties. Denk aan de instellingen voor jeugdhulpverlening, de politie, het openbaar ministerie, de rechtelijke macht en de jeugdreclassering. Bij de Raad werken ongeveer 2200 mensen (2000 fte), verspreid over 18 locaties in het hele land. De organisatiestructuur omvat een Landelijke Directie, 10 regio’s en een Landelijke Staforganisatie. De Landelijke Directie en de Landelijke Staforganisatie zijn in Den Haag gevestigd.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) streeft naar een rechtvaardige, effectieve en efficiënte uitvoering van sancties. De activiteiten van het CJIB zijn samen te vatten in 3 'pijlers': innen, coördineren en informeren.

Het CJIB is het meest bekend van het innen van de verkeersboetes (zo’n 12 miljoen per jaar). De organisatie int echter ook schadevergoedingsmaatregelen, ontnemingsmaatregelen, strafrechtboetes, transacties en bestuurlijke boetes. Daarnaast int het CJIB niet-punitieve (niet-straffende) geldvorderingen voor andere overheidsinstanties.

Bovendien heeft de organisatie coördinerende taken op het gebied van taak- en vrijheidsstraffen en arrestatiebevelen. Daarnaast voorziet het CJIB andere justitieonderdelen van relevante (management) informatie. In de 3 vestigingen in Leeuwarden werken ruim 950 mensen.

Dienst JUSTIS (Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening)

De screeningsautoriteit Justis screent personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen. Het analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties.

De screening die Justis verricht bevordert het vertrouwen in en tussen bedrijven, tussen werkgevers en werknemers en tussen burger en overheid. Daarnaast draagt screening bij aan het vertrouwen dat burgers stellen in bijzondere beroepsgroepen, zoals leraren, controleurs in het openbaar vervoer, taxichauffeurs enz.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De penitentiaire inrichtingen in Nederland vallen onder de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hierin zijn ook de justitiële jeugdinrichtingen en de Tbs-klinieken ondergebracht.

DJI levert een bijdrage aan een veiliger samenleving door vrijheidsstraffen en maatregelen uit te voeren. Daarbij is het belangrijk dat gedetineerden de kans krijgen om een aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Het hoofdkantoor van DJI bevindt zich in Den Haag. Bij de 77 vestigingen in het land werken ongeveer 15.690 medewerkers.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het toelatingsbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Met onafhankelijk forensisch onderzoek draagt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bij aan het leveren van betrouwbare informatie aan nationale en internationale organisaties, die zich inzetten voor vrede, recht en veiligheid. Tot de opdrachtgevers van NFI behoren de zittende magistratuur, het openbaar ministerie, de politie en andere instanties die zich bezighouden met de opsporing van strafbare feiten. Het NFI is gevestigd in de Haagse wijk Ypenburg; daar dragen bijna 600 medewerkers bij aan ruim 60.000 aanvragen op jaarbasis.

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, geweld, maar ook een zedenmisdrijf of incest. Ook nabestaanden van mensen die door een geweldsmisdrijf om het leven zijn gekomen, kunnen een aanvraag doen bij het Schadefonds.

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en verricht beleidsgericht, wetenschappelijk onderzoek. Het WODC doet eigen onderzoek, verzamelt statistische informatie over Justitie en Veiligheid en besteedt onderzoek uit aan externe partijen (universiteiten en onderzoeksinstituten). Naast de evaluatie van beleid en onderzoek naar beleidsprogramma's adviseert het WODC over voorgenomen beleid en beleidsprogramma's. Het WODC ontwikkelt, onderhoudt en maakt data toegankelijk en verspreid binnen het WODC aanwezige kennis. Onafhankelijkheid van onderzoek gaat gepaard met een constructieve relatie met het ministerie, haar ketenpartners en relevante anderen van buiten het ministerie. Rapporten en andere publicaties zijn openbaar te vinden op de website van het WODC en gratis online beschikbaar.