Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR)

Het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) schept de voorwaarden voor een slagvaardig, toegankelijk en doelmatig werkend rechtsbestel en voor een effectieve en doelmatige rechtshandhaving. Verder draagt DGRR bij aan de internationale samenwerking op justitieel gebied. Hier staat interne informatie voor medewerkers van DGRR en onderliggende directies.

Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) ontwikkelt visie, beleid en verschillende samenwerkingsvormen voor een betere rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding en meer veiligheid.

Directie Rechtsbestel (DRb)

De directie Rechtsbestel (DRB) is belast met de instandhouding en ontwikkeling van het rechtsbestel, in het bijzonder met betrekking tot de toegang tot het recht, de organisatie en de kwaliteit van het rechtsbestel.

Hieronder wordt in ieder geval begrepen het stelsel van de rechterlijke organisatie en de volgende beleidsterreinen: rechtsbijstand, juridische vrije beroepen, alternatieve geschillenbeslechting, schuldsanering natuurlijke personen en tolken en vertalers.

Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden (DJOA)

Binnen directie Juridische en Operationele Aangelegenheden worden bestuurlijke, juridische en operationele zaken internationale rechtshulpverzoeken en zaken met betrekking tot de internationale hoven en tribunalen en incidenten behandeld.

Directie Veiligheid en Bestuur (DVB)

De directie Veiligheid en Bestuur (DVB) richt zich op het domein van de bestuurlijke (gemeentelijke) aanpak van openbare orde en veiligheid en criminaliteit en keteninformatievoorziening.

Directie Strafrechtketen (DSRK)

De directie strafrechtketen richt zich primair op het ondersteunen van de partners, taakorganisaties en departement, bij het verbeteren van de prestaties van de keten. De directie werkt daarbij nauw samen met het bestuurlijk ketenberaad (BKB), het landelijk ketenberaad (LKB) en partners in de keten, waaronder het departement.