SG Cluster

Secretaris-generaal

Dhr. drs. H.W.M. Schoof

Directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ)

De directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ) is de concerncontroller van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De directie Financieel-Economische Zaken vervult de rol van financieel-economisch geweten van de verschillende directoraten-generaal. DFEZ zet zich in voor een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende toewijzing en besteding van publieke middelen.

Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)

De directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) zorgt voor de algemene wetboeken en andere algemene wetten zoals het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht.

Verder ontwikkelt en beheert DWJZ samen met de beleidsdirecties en uitvoeringsorganisaties van Veiligheid en Justitie wetgeving voor beleidsterreinen waarvoor de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld rechtshandhaving, rechtspleging, juridische beroepen en penitentiaire wetten. Bovendien draagt DWJZ bij aan de totstandkoming van beleid en wetgeving van andere ministeries alsmede van internationale regelgeving.

De Minister van Veiligheid en Justitie is ook een verantwoordelijk voor de bevordering van wetgevingskwaliteit voor de gehele rijksoverheid. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: voldoet de wet aan de Grondwet en aan internationale verplichtingen? Legt de wet geen nodeloze lasten op? Is de wet uitvoerbaar en handhaafbaar? Of is er misschien een alternatief voor wetgeving? Ook deze taak is neergelegd bij DWJZ.

Tenslotte is DWJZ ook belast met andere juridische taken, zoals de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en van civielrechtelijke procedures, het opstellen van convenanten, het toetsen van beslissingen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, de advisering van de departementsleiding in juridisch-bestuurlijk gecompliceerde aangelegenheden, de zorg voor de juridische kwaliteitsborging en het onderhouden van het contact met de landsadvocaat.

Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA)

De Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) zorgt voor een eenduidige en effectieve inbreng van Veiligheid en Justitie in Europese en internationale overleggen.

DEIA ontwikkelt en bewaakt de departementale strategie voor de Europese en internationale inzet van het ministerie van JenV.

DEIA houdt zich ook bezig met horizontale of DG-overstijgende vraagstukken, trajecten en projecten die aan de orde zijn in Europees en internationaal verband. Ook bevordert en bewaakt de directie de eenheid van optreden van JenV in internationaal en EU-verband, met inachtneming van de beleidsverantwoordelijkheid van andere directies en uitvoeringsorganisaties.

Daarnaast faciliteert DEIA de politieke en ambtelijke leiding bij hun bezoeken in het buitenland en bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.

Directie Bestuursondersteuning (DBO)

Directie Bestuursondersteuning ondersteunt de Algemene Leiding (de pSG, SG en bewindspersonen) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het bestaat uit Directie Bestuursondersteuning met 3 afdelingen.

Afdeling Advies

Afdeling Advies houdt zich o.a. bezig met de parlementaire processen, de stukkenstroom en stafadvisering op deze terreinen. Daarnaast verzorgt de afdeling het secretariaat van de centrale overleggen binnen het departement (te weten, de Ministersstaf en de Bestuursraad).

Afdeling Managementondersteuning en Bedrijfsvoering (M&B)

Afdeling Managementondersteuning en Bedrijfsvoering draagt zorg voor de administratieve ondersteuning van de centrale overleggen, de Ministerraad-advisering, de parlementaire processen en stukkenstroom. Ook verzorgt deze afdeling de secretariële ondersteuning van de Algemene Leiding. Op het gebied van bedrijfsvoering, richt de afdeling M&B zich op advisering en ondersteuning van het management van DBO op alle terreinen van de bedrijfsvoering (zgn. PIOFACH) en tevens voor de politieke en ambtelijke leiding.

Bureau Protocol en Evenementen (BP&E)

Bureau Protocol en Evenementen verzorgt de protocollaire ondersteuning van de Algemene Leiding, het proces van koninklijke onderscheidingen en organisatie van representatieve bijeenkomsten.

Directie Communicatie (DCOM)

De directie Communicatie (DCom)  informeert publiek, pers, organisaties en de eigen medewerkers over het beleid van Justitie en Veiligheid.

Innovatieteam

Tal van projecten, programma’s, onderzoeken en netwerken vanuit JenV stimuleren innovatie en verandering in de domeinen justitie en veiligheid.

Dit gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven en de wetenschap in binnen- en buitenland. Het Innovatieteam van JenV verbindt en versterkt deze ontwikkelingen.

Centrale Eenheid Strategie (CES)

De Centrale Eenheid Strategie ondersteunt de Brede Bestuursraad (BBR) bij het bepalen en herijken van de koers van VenJ en bevordert het strategisch denken en handelen in onze organisatie.

Bureau Adviescollege Verloftoetsing tbs (BAVT)

Het Adviescollege Verloftoetsing TBS toetst alle door de Forensisch Psychiatrische Centra ingediende aanvragen voor verlof van tbs-gestelden. Het adviescollege brengt hierover onafhankelijk advies uit aan de minister van Veiligheid en Justitie.