SG Cluster

Secretaris-generaal

Dhr. drs. H.W.M. Schoof

Directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ)

DFEZ is de concerncontroller van het ministerie van Justitie en Veiligheid. DFEZ vervult de rol van financieel-economisch geweten van de verschillende directoraten-generaal. DFEZ zet zich in voor een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende toewijzing en besteding van publieke middelen.

Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)

De Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) beheert de algemene wetboeken en algemene wetten zoals het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht. Verder ontwikkelt DWJZ samen met de beleidsdirecties en uitvoeringsorganisaties van Justitie en Veiligheid wetgeving voor beleidsterreinen waarvoor de Minister en Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, en de Minister voor Rechtsbescherming verantwoordelijk zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om regelgeving op het gebied van juridische beroepen (zoals advocaten en notarissen), faillissementen, het auteursrecht en om penitentiaire wetten. Dit gebeurt op zowel nationaal als Europees en internationaal niveau. Bovendien draagt DWJZ bij aan de totstandkoming van beleid en wetgeving van andere ministeries alsmede internationale regelgeving. De Minister voor Rechtsbescherming is verantwoordelijk voor de bevordering van wetgevingskwaliteit voor de gehele rijksoverheid. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: voldoet de wet aan de Grondwet en aan internationale verplichtingen? Legt de wet geen nodeloze lasten op? Is de wet uitvoerbaar en handhaafbaar? Of is er misschien een alternatief voor wetgeving? Ook deze taak is neergelegd bij DWJZ. Ten slotte is DWJZ belast met andere juridische taken, zoals de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en van civielrechtelijke procedures, het opstellen van convenanten, beslissingen op grond van de Wet open overheid, de advisering van de departementsleiding in juridisch-bestuurlijk gecompliceerde aangelegenheden, de zorg voor de juridische kwaliteitsborging en het onderhouden van het contact met de landsadvocaat.

Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA)

DEIA zorgt voor een eenduidige en effectieve inbreng van Veiligheid en Justitie in Europese en internationale overleggen. DEIA ontwikkelt en bewaakt de departementale strategie voor de Europese en internationale inzet van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

DEIA houdt zich ook bezig met horizontale of DG-overstijgende vraagstukken, trajecten en projecten die aan de orde zijn in Europees en internationaal verband. Ook bevordert en bewaakt de directie de eenheid van optreden vanJustitie en Veiligheid in internationaal en EU-verband, met inachtneming van de beleidsverantwoordelijkheid van andere directies en uitvoeringsorganisaties.

Daarnaast faciliteert DEIA de politieke en ambtelijke leiding bij hun bezoeken in het buitenland en bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.

Directie Bestuursondersteuning (DBO)

DBO ondersteunt de Algemene Leiding (de bewindspersonen, de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal en de hoofddirecteur Bedrijfsvoering) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De directie bestaat uit de volgende afdelingen:

Afdeling Advies

Afdeling Advies houdt zich o.a. bezig met de parlementaire processen, de stukkenstroom en stafadvisering op deze terreinen. Daarnaast verzorgt de afdeling het secretariaat van de centrale overleggen binnen het departement (de Ministersstaf en de Bestuursraad).

Afdeling Managementondersteuning en Bedrijfsvoering (M&B)

M&B draagt zorg voor de administratieve ondersteuning van de centrale overleggen, de Ministerraad-advisering, de parlementaire processen en stukkenstroom. Ook verzorgt deze afdeling de secretariële ondersteuning van de Algemene Leiding. Op het gebied van bedrijfsvoering, richt de afdeling M&B zich op advisering en ondersteuning van het management van DBO op alle terreinen van de bedrijfsvoering (zgn. PIOFACH) en tevens voor de politieke en ambtelijke leiding.

Bureau Protocol en Evenementen (BP&E)

BP&E verzorgt de protocollaire ondersteuning van de Algemene Leiding, het proces van koninklijke onderscheidingen en organisatie van representatieve bijeenkomsten.

Directie Communicatie (DCom)

DCom informeert publiek, pers, organisaties en de eigen medewerkers over het beleid van Justitie en Veiligheid.

Directie Innovatie, Kennis en Strategie (IKS)

IKS is belast met het versterken van de functies innovatie, strategie en kennis van het ministerie. Daarbij kunnen de volgende taken worden onderscheiden:

  • Het daarbij adviseren van de departementsleiding;
  • Het onderhouden of versterken van netwerken zowel binnen het ministerie als met externe publieke en private partijen;
  • Het doen van verkenningen en het agenderen van nieuwe onderwerpen;
  • Het coördineren van organisatieonderdeel overstijgende activiteiten;
  • Het behartigen van organisatieonderdeel overstijgende belangen;
  • Het stimuleren van projecten en activiteiten.

Bureau Adviescollege Verloftoetsing tbs (BAVT)

BAVT toetst alle door de Forensisch Psychiatrische Centra ingediende aanvragen voor verlof van tbs-gestelden. Het adviescollege brengt hierover onafhankelijk advies uit aan de minister van Justitie en Veiligheid.