Privacyverklaring ministerie van Justitie en Veiligheid

Inleiding

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Daarom mag u van ons verwachten dat we op een veilige en zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

In deze privacyverklaring leest u hoe het ministerie van JenV omgaat met persoonsgegevens.

De verklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken:

 • Wat is een persoonsgegeven?
 • Voor welke doelen mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
 • Welke persoonsgegeven verwerken wij?
 • Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
 • Wanneer en met wie worden uw gegevens gedeeld?
 • Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 • Welke privacy rechten hebt u?
 • Contact over uw rechten

Deze algemene privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die JenV van u nodig heeft bij de uitvoering van onze wettelijke taken. Voor specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het JenV-onderdeel waar u mee te maken heeft. Een overzicht van het ministerie kunt u raadplegen via het organogram. Op de website van onze onderdelen en bijbehorende zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) leest u meer over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over ras, godsdienst of gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn extra beschermd door de wet en mogen alleen verwerkt worden in door de wet genoemde situaties. Burgerservicenummers en persoonsgegevens van kinderen zijn geen bijzondere persoonsgegevens, maar worden wel als gevoelig beschouwd.

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Strafrechtelijke gegevens zijn gegevens zoals een ‘strafblad’, strafbare feiten, verdenkingen en veiligheidsmaatregelen. Strafrechtelijke persoonsgegevens zijn extra beschermd door de wet.

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Rijksoverheid of de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor welke doelen mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

JenV heeft verschillende wettelijke taken, bekijkt u hiervoor het organisatiebesluit. Voor de uitvoering van die wettelijke taken mogen de JenV-onderdelen persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

JenV verwerkt veel verschillende soorten persoonsgegevens, die vaak ook gevoelig zijn. Een paar voorbeelden van persoonsgegevens die binnen de JenV-onderdelen worden verwerkt:

Inning en incasso van boetes: het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) verwerkt daar persoonsgegevens voor.

Beslissen in een asielaanvraag: de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) verwerkt persoonsgegevens (waaronder bijzondere persoonsgegevens) als mensen asiel aanvragen. Vaak omdat ze vervolgd worden vanwege hun politieke overtuiging of omdat ze tot een bepaalde geloofs- of bevolkingsgroep behoren.

Screening voor Verklaring omtrent gedrag of naamswijziging: de Dienst Justis screent personen en organisaties op integriteit. Bij deze screening verwerkt Justis persoonsgegevens.

Ieder JenV-onderdeel geeft uitleg over hoe het met persoonsgegevens omgaat bij de uitvoering van taken, waarom ze dat doen en hoe ze ervoor zorgen dat dit op een behoorlijk manier gebeurt.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

JenV hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Uitgangspunten

Voor een wettelijke reden en voor een doel
JenV verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer er een wettelijke reden is om ze te mogen verwerken. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Met zo min mogelijk gegevens
JenV verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Indien mogelijk, verwerken we minder of geen persoonsgegevens.

Inbreuk op privacy zo klein mogelijk
JenV zorgt dat de inbreuk op de privacy in verhouding staat tot het doel dat het verzamelen van de gegevens dient. Daarbij kiezen we voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaken, wanneer er een keuze is tussen meerdere persoonsgegevens om een doel te bereiken.

Bewaren zolang noodzakelijk is
Bij JenV bewaren we uw persoonsgegevens:

 • zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn,
 • of op grond van de archiefwet is vereist, en
 • niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Maatregelen

Betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid

 • JenV neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat JenV zorgt alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken.
 • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging.
 • JenV maakt afspraken over maatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters. En JenV controleert of externe partijen deze afspraken nakomen.

Wanneer en met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

In een aantal gevallen is JenV bevoegd en soms zelfs verplicht om aan andere (overheids)organisaties gegevens en inlichtingen te vragen of ze te verstrekken.

Voorbeeld
Na het rijden door een rood verkeerslicht wordt u geflitst. Op de foto staat het kenteken van uw auto (een persoonsgegeven). Met dat kenteken vraagt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) uw naam, adres en woonplaats op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens gelden soms speciale wetten, zoals de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, of de Wet politiegegevens. Die wetten geven JenV ruimte om – in situaties waarbij dat noodzakelijk is - deze gegevens tussen bevoegde JenV-onderdelen en met Europese politie- en justitie-organisaties uit te wisselen. Om bijvoorbeeld misdaden te voorkomen of te lossen, daders te vervolgen of te straffen of de openbare orde te handhaven

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

JenV bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan op grond van de Archiefwet is vereist of dan anderszins wettelijk is bepaald.

Welke privacy rechten hebt u?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens:

 • In te zien;
 • Aan te passen (rectificeren);
 • Te verwijderen;
 • Te beperken;
 • Over te dragen aan een andere partij.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u bijvoorbeeld een inzageverzoek doen. Dat inzageverzoek doet u bij de JenV-organisatie die uw persoonsgegevens heeft verwerkt. Bekijkt u hiervoor het organogram van JenV.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op een door u gegeven toestemming, heeft u het recht om de toestemming weer in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht. Dat wil zeggen de toestemming tot het moment van intrekking geldig is.

Contact over uw rechten

Het ministerie van JenV heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of het ministerie de regels de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft. Heeft u een klacht of een vraag over de manier waarop het ministerie van Justitie en Veiligheid omgaat met uw persoonsgegevens, of wilt u uw rechten uitoefenen, neemt u dan contact op met de FG. U kunt uw vragen digitaal of op papier indienen bij:

Functionaris voor Gegevensbescherming
fg@minjenv.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid
T.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 20301
2500 EH Den Haag