Woo-verzoek indienen bij het ministerie van LNV

Iedereen kan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie die staat in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. De informatie moet gaan over beleid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De Wet open overheid (Woo) regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.

Eisen Woo-verzoek

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen, maar moet wel voldoen aan de volgende 3 criteria:

  • in het Woo-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
  • het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd;
  • het verzoek moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt.

Als het voor het ministerie niet duidelijk is of een Woo-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Woo-verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen. Voor een zo spoedig mogelijke afhandeling is het daarbij van belang dat ook de Woo-verzoekers zelf bereikbaar zijn en hun contactgegevens kenbaar maken aan het departement.

Waar kunt u een Woo-verzoek indienen?

U kunt uw Woo-verzoek e-mailen naar WooContactWJZ@minlnv.nl.

Ook kunt u uw Woo-verzoek per brief sturen naar:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Contactpersoon Wet open overheid (Woo)

Vanaf 1 mei heeft het ministerie van LNV een contactpersoon Woo. Iedere overheidsorganisatie is verplicht een contactpersoon aan te stellen voor de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie.

Als u wilt weten welke informatie bij het ministerie aanwezig is over een bepaald onderwerp, kunt u contact opnemen met de contactpersoon Woo. In sommige gevallen is het mogelijk om de informatie waarnaar u op zoek bent te geven en hoeft u geen Woo-verzoek meer in te dienen.

U kunt de contactpersoon mailen via contactpersoonwoolnv@minlnv.nl.
Ook kunt u bellen naar 1400 om uw vraag over beschikbare informatie te stellen.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt voor iedereen toegankelijk. Het ministerie streeft ernaar 5 dagen na verzending van het Woo-besluit, de geanonimiseerde Woo-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten op de homepage van het ministerie onder het kopje Documenten te plaatsen.