Organisatie ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties.

Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij werken ook aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Lees ook het verhaal van LVVN.

Onze kernwaarden

De kernwaarden verbindend, vernieuwend, slagvaardig en betrouwbaar zijn richtinggevend voor ons werk.

 • Verbindend
  We zoeken de inhoudelijke verbinding en staan midden in de samenleving. We werken intensief samen met onze partners en verbinden de verschillende partijen met elkaar. Het mag schuren, maar met respect, begrip en nieuwsgierigheid.

 • Vernieuwend
  We staan samen voor grote maatschappelijke opgaven en die kunnen we alleen het hoofd bieden door vernieuwend te zijn. We zijn als LVVN continu in ontwikkeling. We zijn flexibel en geven met durf en creativiteit richting aan ons werk.
 • Slagvaardig
  We bieden meerwaarde in de complexe en dynamische omgeving - vol dilemma’s – van LVVN. Daarbij houden we het einddoel in de gaten en zijn we slagvaardig. We sturen op resultaat en pakken door waar dit nodig is.
 • Betrouwbaar
  Ons handelen en optreden is betrouwbaar en consistent. We maken opties en dilemma’s transparant, bijvoorbeeld tussen verschillende waardenoriëntaties, risico’s en belangen. Bovendien maken we altijd een integere afweging met respect voor de positie van de ander. Wij nemen én geven verantwoordelijkheid en we leggen verantwoording af naar de samenleving.