Onderwijsakkoord: 1,5 miljard voor goed onderwijs

Elke leerling die van school komt moet goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en weten hoe we met elkaar omgaan in Nederland. Het is daarvoor essentieel dat er genoeg leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners zijn, die hun vak goed kunnen uitoefenen. Dat is niet makkelijk door het grote personeelstekort. Daarom slaan het ministerie van OCW, de vakbonden en de PO-Raad en VO-raad de handen ineen, nu en de komende jaren. Het kabinet investeert 1,5 miljard euro in leraren, schoolleiders en ander personeel en daarmee in goed onderwijs.

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en de vertegenwoordigers van de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, de Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS), FNV O&O, de Federatie voor onderwijsvakorganisaties (FvOv) en de PO-Raad en de VO-raad zetten vandaag hun handtekening onder het Onderwijsakkoord. Dit akkoord betekent een verbetering van het salaris in het primair onderwijs en verlichting van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Ook is dit het vertrekpunt voor een bredere werkagenda die de komende jaren samen wordt uitgewerkt en uitgevoerd om het personeelstekort aan te pakken en te zorgen voor beter onderwijs.

Minister Wiersma: ,,We gunnen iedereen een goede leraar, die leerlingen enthousiast maakt om een boek te lezen, rekenen steeds weer begrijpelijk uitlegt en klas na klas leert hoe je respectvol met elkaar omgaat. Daarvoor is het essentieel dat er genoeg leraren zijn die hun vak goed kunnen uitoefenen. Daarom investeren we 1,5 miljard euro in leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel voor een hoger salaris, minder werkdruk en meer tijd voor ontwikkeling. We beseffen dat het verbeteren van het onderwijs, voor zowel leraren als leerlingen, vraagt om een groot uithoudingsvermogen. Juist daarom hebben we geen tijd te verliezen.”

Hoger salaris

Leraren en ander personeel in het primair onderwijs gaan vanaf nu hetzelfde verdienen in een gelijkwaardige functie als hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Het gaat om een investering van 919 miljoen euro. Dit zorgt voor een hoger salaris voor basisschoolleraren. Zij gaan er de komende jaren met gemiddeld 10 procent op vooruit, dat is een stijging van 5.300 euro per jaar op basis van een voltijdsalaris. Uiteraard zijn er grote individuele verschillen, maar alle leraren gaan er door het toepassen van de nieuwe salarisschalen dit jaar minimaal 4 procent op vooruit. Dat maakt het aantrekkelijker om in het onderwijs te gaan én blijven werken. Ook schoolleiders verdienen meer waardering, zij hebben een cruciale rol om met het lerarenteam te zorgen voor goed onderwijs. Het salaris voor schoolleiders in het primair onderwijs stijgt dit jaar met minimaal 5 procent en de komende jaren gemiddeld 11 procent.

Minder werkdruk

Zowel in het primair als het voortgezet onderwijs is de werkdruk hoog en staan leraren voor grote uitdagingen. Daarom investeren we dit schooljaar nog 300 miljoen euro in de aanpak van werkdruk in het voortgezet onderwijs, zoals eerder in het primair onderwijs is gebeurd. De vakbonden en de VO-raad maken afspraken over de besteding, zodat het geld terecht komt waar het nodig is. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om meer ondersteunend personeel aan te nemen, zoals ook op basisscholen is gebeurd.

Extra tijd

Als je je vak goed wilt blijven uitoefenen, wil je je blijven ontwikkelen en bijscholen. Daar heb je tijd voor nodig. Leraren krijgen hier vanaf dit schooljaar extra ruimte voor. Hiervoor is structureel 118 miljoen euro beschikbaar. Ook voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs is extra geld voor professionalisering beschikbaar. Het onderwijs wordt ook geholpen met een heldere opdracht. Daarom focussen we meer op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap en wordt het curriculum – wat leerlingen moeten kennen en kunnen - zo snel mogelijk bijgesteld.

Extra toelage

Alle kinderen hebben goede leraren en schoolleiders nodig, maar voor de één is dit nog belangrijker dan voor de ander. Als je veel zorgen hebt bijvoorbeeld, omdat het thuis niet lekker loopt. Of als je extra hulp nodig hebt omdat je taal zo moeilijk vindt. Dan is het essentieel dat op jouw school voldoende leraren, schoolleiders en ondersteuners zijn, zodat ook jij eerlijke kansen krijgt en een stevige basis voor de toekomst bouwt. Op scholen met veel kwetsbare leerlingen, krijgt het onderwijspersoneel daarom een arbeidsmarkttoelage bovenop het salaris. Hiervoor waren middelen beschikbaar voor twee jaar, maar we bieden nu ook na 2023 structureel geld om het aantrekkelijk te maken om op deze scholen aan de slag te gaan. Hierover wordt nog een CAO-afspraak gemaakt door de vakbonden en raden.