DG Cultuur en Media

Directeur-generaal Cultuur en Media is mevrouw B. (Barbera) Wolfensberger. Zij is verantwoordelijk voor de directies Erfgoed & Kunsten, Media & Creatieve Industrie en Internationaal Beleid.

Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Archief vallen onder haar verantwoordelijkheid. Informatie over deze diensten vindt u op de pagina Diensten en instellingen.

Erfgoed & Kunsten

Directeur: mevrouw mr. C.A.M.E. (Christianne) Mattijssen

De directie E&K maakt zich sterk voor het beheer, de toegang en het gebruik van cultureel erfgoed en streeft naar een hoogwaardig cultuuraanbod dat in het hele land voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. De directie is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling voor erfgoed en kunsten, voert beleid ten aanzien van cultuur- en erfgoedsectoren en -instellingen waarmee een structurele subsidierelatie wordt onderhouden en voert taken uit op het gebied van financiële strategie en control. Het beleid omvat de volgende disciplines: monumentenzorg, archeologie, musea, beeldende kunst, dans, muziek, muziektheater en theater.

Media & Creatieve Industrie (M&C)

Directeur: Y. (Youssef) Louakili, MEd

De directie M&C is verantwoordelijk voor het beleid op het terrein van Media, Archieven en Creatieve Industrie. Doel van de directie is het waarborgen van een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media-en informatieaanbod, dat toegankelijk is en blijft voor alle lagen van de bevolking. De directie richt zich op de samenhang van beleid en wetgeving op het terrein van vrijheid van informatie (mediawet, auteursrecht, archieven, privacybescherming, telecommunicatierecht etc.) Het belang van de creatieve industrie blijft groeien. De activiteiten binnen OCW op dit terrein worden binnen deze directie gebundeld.

Het beleid omvat de volgende disciplines: media (waaronder pers en journalistiek), audiovisuele industrie, film, architectuur, vormgeving, e-cultuur, archieven, bibliotheken en letteren.

Internationaal Beleid

Directeur: dhr. mr. G.P.G. (Gerbert) Kunst

De directie Internationaal Beleid (IB) zorgt voor het politiek-bestuurlijke optreden van OCW en Nederland in Europa en de wereld en levert zo een bijdrage aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Bij IB komen het internationale netwerk van OCW en de kennis en vaardigheden voor internationaal onderhandelen en optreden samen. De directie verbindt internationale en nationale kennis met elkaar door bijvoorbeeld samenwerking met andere landen. Nederland leert hierbij van het buitenland en het buitenland zet Nederland op de kaart.