Stafdiensten

OCW kent een aantal stafdiensten. Die staan hieronder opgesomd. De stafdiensten vallen onder de verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal.

Auditdienst Rijk (ADR)

Hoofd: de heer drs. M. (Menno) Zijlstra RA

De Auditdienst Rijk (onderdeel van het ministerie van Financiën) verzorgt de interne auditfunctie van de departementen. De organisatie bestaat uit clusters. Op elk ministerie zijn klantclusters werkzaam.

Bestuursondersteuning en Advies

Directeur: mw. drs. A.A. (Anke) Buiteveld

De directie Bestuursondersteuning en Advies ondersteunt de politieke en ambtelijke top bij de sturing van het departement. Belangrijke taken van de directie zijn:

  • Advisering aan de ambtelijke en politieke top over beleidsinhoudelijke, bestuurlijke en organisatorische vraagstukken;
  • Secretariële ondersteuning van de politieke en ambtelijke top;
  • Secretariaat voor de wekelijkse overleggen van de ambtelijke en politieke top (M-staf en MT OCW);
  • Regisseren van departementale processen en de dagelijkse logistiek van brieven, nota's en andere documenten;
  • Onderhouden van de contacten met de Eerste en Tweede Kamer;
  • Bevorderen van de politiek-bestuurlijke sensitiviteit bij de medewerkers;
  • Signaleren en regisseren van (beleids)crises.

Communicatie

Directeur: mevrouw drs. M.C. (Mariëlle) Bevers

De directie COM adviseert de bewindspersonen, ambtelijke top en beleidsambtenaren van OCW bij de ontwikkeling van (communicatief) beleid. Ze doet de woordvoering en organiseert externe optredens, ontwikkelt campagnes en begeleidt communicatieonderzoek. Verder doet COM informatie-analyse en vergaart ze omgevingskennis. Tot slot houdt de directie zich bezig met de corporate en interne communicatie en voert die uit.

Organisatie en bedrijfsvoering

Directeur: de heer drs. J.J.H. (Jeroen) Been

De directie O&B adviseert de departementsleiding over de bedrijfsvoering van het ministerie en haar dienstonderdelen. Voor het kerndepartement en enkele kleinere dienstonderdelen voert zij ook de taken in de bedrijfsvoering uit; de grote dienstonderdelen doen dit zelf. OCW maakt hiervoor in toenemende mate gebruik van de diensten van rijksbrede organisaties. De directie is verantwoordelijk voor de volgende domeinen in de bedrijfsvoering: personeel en organisatie, huisvesting, facilitair management en inkoop, ICT en informatievoorziening.

Financieel Economische Zaken

Directeur: mevrouw M. (Maartje) Plattel

De directie Financieel Economische Zaken (FEZ) is verantwoordelijk voor het begrotingsproces en bewaakt de uitkomsten daarvan. Tevens is de directie verantwoordelijk voor de interne planning & controlcyclus van het ministerie. Vanuit de financiële expertise ondersteunt zij bij alle aspecten van beleid en bedrijfsvoering. Ook is de directie belast met de algemene beleidsvorming en advisering over toezicht en voor de beleidsontwikkeling op het terrein arbeidszaken.

Kennis

Directeur: de heer drs. A.J.J. (Fons) Dingelstad

De directie Kennis is verantwoordelijk voor beleid en scenario-ontwikkeling op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Dit doet de directie in samenwerking met de stelsel- en themadirecties. Directie Kennis gebruikt vernieuwende werkvormen waarbij een verbinding wordt gelegd tussen wetenschappelijke inzichten, ervaring uit de praktijk en wensen vanuit beleid/politiek.

Wetgeving en Juridische Zaken

Directeur: mevrouw M. (Mandy) Molenaars

De directie is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de wet- en regelgeving op het gebied van OCW en voor de bewaking van de kwaliteit daarvan. Verder is de directie verantwoordelijk voor de advisering op het terrein van bestuurlijke en juridische aangelegenheden, voor de toetsing van EU-regelgeving en internationale verdragen, en van beleid en regels waarvan de totstandkoming tot de verantwoordelijkheid van de andere directies behoort. De directie adviseert de politieke leiding onder meer over deregulering en vereenvoudiging van regelgeving, bestuurlijk-juridische en staatsrechtelijke zaken, openbaarheid van documenten, convenanten, contracten en juridische aspecten van internationale afspraken.