Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk (ADR) is de onafhankelijke interne auditor van de Rijksoverheid en de Audit Autoriteit in Nederland voor de Europese Commissie. De ADR maakt onderdeel uit van het ministerie van Financiën en valt direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal. De ADR werkt in opdracht van de ministeries.

Dienstverlening Auditdienst Rijk

De dienstverlening van de ADR bestaat uit:

De wettelijke taak

De wettelijke taak van de Auditdienst Rijk volgt uit de Comptabiliteitswet 2016. Deze bepaalt dat de ADR rapporten uitbrengt bij de departementale jaarverslagen van alle ministers. De wettelijke taak omvat:

  • zekerheid verschaffen bij de financiële overzichten in het departementale jaarverslag (accountantscontrole);
  • onderzoek doen naar het gevoerde begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering.

Grote projecten

De Tweede Kamer kan besluiten bepaalde projecten aan te wijzen als een groot project. Vaak gaat het daarbij om grote infrastructurele projecten. Bijvoorbeeld Ruimte voor de rivier, HSL zuid, Hoog Water Beschermingsprogramma.
De verantwoordelijke minister moet de Kamer met voortgangsrapportages op de hoogte houden van het project. De ADR onderzoekt deze rapportages, stelt daarover eigen rapporten op en stuurt die naar de Tweede Kamer.

Vraaggestuurde dienstverlening

De Auditdienst Rijk onderzoekt op verzoek van de politieke en ambtelijke leiding van ministeries de beleids- en de bedrijfsvoering. Met de onderzoeksresultaten kunnen de ministers interne knelpunten in de bedrijfsvoering vroeg signaleren en aanpakken. Ook controleert de ADR op verzoek de jaarrekeningen van agentschappen en van andere onderdelen van een ministerie.

Verder geeft de Auditdienst Rijk adviezen op het terrein van onder meer:

  • IT;
  • governance;
  • toezicht;
  • informatiebeveiliging;
  • privacybescherming;
  • organisatiekundige vraagstukken.

Opdrachten voor de Europese Unie

De Auditdienst Rijk voert in opdracht van de betrokken ministers werkzaamheden uit voor de Europese Commissie. Daarbij zijn de voorschriften uit de Europese regelgeving leidend. Zo is de ADR in Nederland aangewezen als de auditautoriteit voor de Europese structuurfondsen en de certificerende instantie voor de Europese landbouwfondsen.

Rapporten van de ADR

Op 1 juli 2016 is de rijksbrede beleidslijn voor openbaarmaking van rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) ingegaan. Deze rapporten vindt u op de pagina Rapporten Auditdienst Rijk (ADR).

Documenten