Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk (ADR) is de onafhankelijke interne auditor van de Rijksoverheid en de Audit Autoriteit in Nederland voor de Europese Commissie. De ADR maakt onderdeel uit van het ministerie van Financiën en valt direct onder de secretaris-generaal. De ADR werkt in opdracht van de ministeries.

Dienstverlening Auditdienst Rijk

De dienstverlening van de ADR bestaat uit:

Vaste vraag

Jaarlijks voert de ADR de accountantscontrole van de departementale jaarverslagen uit. Deze wettelijke taak staat in artikel 66 van de Comptabiliteitswet 2001. Hierbij is de belangrijkste vraag of het belastinggeld naar de afgesproken doelen gaat. Producten die jaarlijks terugkeren zijn onder andere:

  • controleverklaringen bij de jaarrekeningen van agentschappen;
  • rapporten over informatiebeveiliging en grote ICT-projecten;
  • accountantsrapporten bij rapportages over grote projecten voor de Tweede Kamer.

De wettelijke taak en de jaarlijks terugkerende vraaggestuurde producten zijn de vaste vraag.

Vraaggestuurde opdrachten

Bij de variabele vraag gaat het om opdrachten die voorzien in specifieke behoeften van de leiding van elk ministerie. Kenmerken van de variabele vraag zijn:

  • De probleemstelling van de opdrachtgever staat centraal.
  • De vraagstelling is flexibel en sluit aan op actuele vraagstukken.

De ADR bespreekt met elk departement hoe zij de variabele vraag tijdens het jaar invullen. Op verzoek van een ministerie voert de ADR bijvoorbeeld een IT-audit, financial audit, een operational audit of een combinatie hiervan uit. Ieder type opdracht is maatwerk.

Vraag Europese Unie

De ADR maakt rapporten waardoor Nederland beter invulling kan geven aan de voorschriften uit de Europese regelgeving. Dit is de vraag Europese Unie. De ADR stuurt deze overkoepelende rapporten naar de Europese Commissie.

Europese regelgeving verplicht dat ieder lidstaat een Audit Autoriteit heeft. Deze autoriteit controleert de Europese fondsen, zoals de structuurfondsen en een certificerende instantie voor de landbouwfondsen. In Nederland is de ADR hier verantwoordelijk voor.

Controle grote projecten

De Tweede Kamer kan besluiten een project aan te wijzen als een groot project. Bijvoorbeeld als zij meer informatie nodig heeft voor de uitvoering van haar controlerende taak. De verantwoordelijke minister houdt de Kamer met voortgangsrapportages op de hoogte over het project. De ADR maakt op verzoek van de minister een accountantsrapport. De minister stuurt deze daarna naar de Tweede Kamer.

Rapporten van de ADR

Op 1 juli 2016 is de rijksbrede beleidslijn voor openbaarmaking van rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) ingegaan. Deze rapporten vindt u op de pagina Rapporten Auditdienst Rijk (ADR).