Accounting

Het ministerie van Financiën stelt niet alleen de begroting op van het eigen ministerie. Het begeleidt ook het begrotingsproces van alle andere ministeries. Verder vervult het ministerie accountingtaken voor baten-lastendiensten. Voor publieke sectoren zoals gemeenten, provincies en waterschappen ontwikkelt het ministerie goede verslaggevingsstandaarden. 

Rol Financiën in het begrotingsproces

Net als elk groot bedrijf maken de ministeries financiële jaarplannen en jaarverslagen. Na de presentatie van de begrotingen van alle ministeries (de Rijksbegroting) op Prinsjesdag volgt het begrotingsproces. Dit is een traject van behandeling, vaststelling, uitvoering en verantwoording van de overheidsfinanciën. Dit heet het begrotingsproces.

Het ministerie van Financiën speelt een centrale rol in het begrotingsproces. Het ministerie stelt de regels op voor het begrotingsvoorstel zodat alle ministeries hun begroting baseren op dezelfde uitgangspunten. Maandelijks rapporteren de ministeries aan het ministerie van Financiën over de uitvoering van de begrotingsplannen. Zo houdt de minister van Financiën toezicht op de uitvoering van de begroting.

Financieel jaarverslag van het Rijk

Na afloop van een begrotingsjaar maakt de Rijksoverheid een jaarverslag. Het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) laat de resultaten van het begrotingsjaar zien. De jaarverslagen van alle departementen samen vormen het rijksjaarverslag. Het FJR is een toelichting op het rijksjaarverslag.

Baten-lastendiensten

Het ministerie van Financiën verricht tevens accountingtaken voor de baten-lastendiensten.
Het gaat om:

  • begrotingen en verantwoordingen van de baten-lastendiensten toetsen;
  • een goed financieel beheer stimuleren;
  • meewerken aan de totstandkoming van nieuwe baten-lastendiensten;
  • ondersteuning van de baten-lastendiensten en uitleg van de verslaggevingsvoorschriften

Verslaggeving publieke sector

Ook gemeenten, provincies en waterschappen stellen financiële verslagen op. Een van de accountingtaken van het ministerie van Financiën is de verslaggeving van organisaties in de publieke sector.

Om goede verslaggevingsstandaarden voor de publieke sector, maar vooral voor de Rijksoverheid te kunnen ontwikkelen, volgt het ministerie de internationale ontwikkelingen op het gebied van financiële verslaggeving. Zoals IPSAS.

Ook geeft het ministerie antwoord op vragen over de betekenis van de verslaggevingregels van de overheid. Verder onderhoudt het ministerie contacten met organisaties op het gebied van verslaggeving. Zoals de commissie BBV, BBV Waterschappen en de Raad voor de Jaarverslaggeving.