Woo-verzoek indienen bij het ministerie van SZW

Via een Woo-verzoek vraagt u een ministerie overheidsinformatie openbaar te maken, die in documenten is vastgelegd. Bijvoorbeeld informatie over waarom en hoe een besluit is genomen. 

Eisen Woo-verzoek

Iedereen mag bij het ministerie Sociale Zaken (SZW) een Woo-verzoek indienen. De Wet open overheid (Woo) regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken.

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. in het Woo-verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  2. het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek gaat over informatie waar het ministerie over beschikt;
  4. de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Het ministerie kan een toelichting vragen, als niet duidelijk is of uw Woo-verzoek aan de voorwaarden voldoet. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, is toegankelijk voor iedereen. U vindt de Woo-besluiten (geanonimiseerd) van het ministerie van SZW op deze website.

Indienen Woo-verzoek

U kunt uw Woo-verzoek sturen naar:

Per post

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Per e-mail

postbusWBJAWOO@minszw.nl

Contactpersoon Wet open overheid (Woo)

De contactpersoon Woo is een nieuwe functie voor informatieverzoeken waar burgers, journalisten en onderzoekers terecht kunnen.

Als u wilt weten welke informatie bij het ministerie aanwezig is over een bepaald onderwerp, kunt u contact opnemen met de contactpersoon Woo. In sommige gevallen is het mogelijk om de informatie waarnaar u op zoek bent te geven en hoeft u geen Woo-verzoek meer in te dienen.