Gelijke kansen en non-discriminatie bij re-integratie

In opdracht van het ministerie van SZW is een Gelijke Kansenspiegel uitgevoerd. Gestreefd wordt naar een betere borging van Gelijke Kansen en Non-Discriminatie (GKND) bij de uitvoering van de ESF-projecten. 

Per regio is gekeken of specifieke groepen in de bijstand in gelijke mate aan het werk komen en daarin ondersteund worden met arbeidsmarktinstrumenten (Met gelijke kansen op weg naar werk). De uitkomsten daarvan zijn tijdens intervisiegesprekken besproken met gemeente-ambtenaren, waarbij zij hun ervaringen en knelpunten deelden. Daarmee is dit een kwalitatief onderzoek dat vooral goed zicht geeft op de belevingswereld en behoeften van de klantmanagers in de gemeentelijke re-integratiepraktijk. Dit kan richting geven bij het bieden van betere ondersteuning aan de arbeidsmarktregio’s in de komende periode van het Europees Sociaal Fonds (ESF 2021-2027).