Start onderzoek WGA: Weten wat werkt voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Vanaf 1 oktober start UWV, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van ondersteuning van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), op hun weg naar re-integratie en werkhervatting.

Mensen die tijdelijk of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en daarom een uitkering hebben van UWV, hebben vaak moeite om een baan te vinden die past bij hun mogelijkheden en beperkingen. Het kabinet heeft daarom in het Regeerakkoord geld vrij gemaakt om de ondersteuning en begeleiding voor deze groep door UWV te versterken.

Om de kansen van mensen op werkhervatting groter te maken, is het belangrijk te weten welke vormen van ondersteuning het beste werken en voor wie. De ondersteuningstaak van UWV is arbeidsintensief en duur. Om de ondersteuningstaak ook in de toekomst  goed te blijven uitvoeren, start vanaf 1 oktober een onderzoek onder deze werkzoekenden. Naar verwachting zijn de resultaten in 2024 bekend.

Circa 1 tot 1,5 jaar worden werkzoekenden die voor het eerst een WGA-uitkering ontvangen, opgenomen in het onderzoek. Om verschillende niveaus van dienstverlening met elkaar te kunnen vergelijken, worden zij via willekeurige selectie in 3 groepen verdeeld: een controlegroep, een experimentgroep en een reguliere groep met overige WGA-gerechtigden. UWV benadert de controlegroep tijdens de onderzoeksperiode niet voor persoonlijke ondersteuning bij hun re-integratie. Zij ontvangen hierover een brief. De experimentgroep krijgt daarentegen meer persoonlijke ondersteuning.

Het onderzoek duurt naar verwachting 4 tot 4,5 jaar. Deelnemers worden 3 jaar gevolgd en ontvangen tijdens het onderzoek een aantal keer een vragenlijst. Na afloop van het onderzoek neemt UWV contact op met de deelnemers. WGA-gerechtigden uit de controlegroep die nog een uitkering hebben, biedt UWV op dat moment alsnog ondersteuning aan in hun zoektocht naar passend werk. Werkzoekenden uit de controlegroep die hier eerder behoefte aan hebben, kunnen dit aangeven bij UWV.