Directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie

Directeur-generaal Carsten Herstel werkt aan een sociaal stabiele samenleving met inkomensbescherming voor mensen die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het directoraat doet dit in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties en zó dat mensen zoveel mogelijk meedoen en dat zonder belemmeringen ook kunnen. Het uitgangspunt is dat mensen in al hun verscheidenheid met elkaar samenleven en iedereen zich thuis voelt ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging.

Directie Werknemersregelingen (WR)

Kern van de directie WR vormen de werknemersverzekeringen en het beleid gericht op werknemers en werkgevers. De directie WR werkt aan een activerend stelsel van sociale regelingen, waarbij het UWV de belangrijkste uitvoerder is en dat werknemers en werkgevers ondersteunt bij werkhervatting en waar nodig inkomensbescherming biedt. Basis van de uitvoering is een integrale 'ketenbenadering' met als doel dat dit leidt tot beter beleid en betere uitvoering en zo tot werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Onderwerpen die binnen de directie WR zijn belegd:

Ziekte en arbeidsongeschiktheid, Werkloosheidswet, opdrachtgeverschap UWV, redesign UWV, mobiliteitscentra, onderzoek en monitoring met betrekking tot werknemersregelingen, werkgeversdienstverlening, belastingdienst, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, Wajong, aanpak oudere werklozen, grensoverschrijdende aspecten sociale zekerheidsregelingen, EGF (European Globalisation Adjustment Fund) en Caribisch Nederland.

Directie Samenleving en Integratie (SI)

Kern van de directie is het beleid gericht op integratie en inburgering in de samenleving; het inritsen van nieuwkomers en het omgaan met diversiteit. De directie S&I werkt aan een sociaal stabiele samenleving waar migranten en hun kinderen economisch zelfstandig en zelfredzaam zijn, nieuwkomers verantwoordelijk zijn voor hun inburgering en iedereen evenredig participeert, ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging.

Onderwerpen die binnen de directie SI zijn belegd:

Sociale spanningen (jihadisme), discriminatie op grond van ras en geloof, inburgering, toegankelijkheid van instellingen, zelfbeschikking, pluriformiteit en burgerschap, taal, integratie EU onderdanen, AMIF (Europees Asiel-, Migratie- en Integratiefonds), arbeidsmarktpositie migranten en onderzoek en monitoring op het terrein van integratie en inburgering.

Directie Participatie en Decentrale Voorzieningen (PDV)

Kern van de directie vormt het beleid rondom de Participatiewet en de gemeentelijke voorzieningen rond werk en inkomen. De directie PDV draagt eraan bij dat alle burgers die een bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling maximaal in hun kracht komen en blijven.

Onderwerpen die binnen de directie PDV zijn belegd:

Participatiewet, financiering bijstandsuitkeringen en voorzieningen, beschut werk en sociale werkvoorziening, contacten met gemeenten, regionale economie en arbeidsmarkt, Programmaraad, ESF (Europees Sociaal Fonds), armoede en schuldhulpverlening, EFMB (Europees Fonds voor Meest Behoeftigen) en het account voor Agentschap SZW, jeugdwerkloosheid, onderzoek en monitoring Participatiewet, versterken gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Directie Stelsel en Volksverzekeringen (SV)

Kern van de directie is het beleid gericht op de DG SZI-brede visieontwikkeling, op kennisverspreiding van en het onderzoek naar het stelsel van werk en inkomen, handhavings- en fraudebeleid, gegevensuitwisseling en regeldruk, het eigenaarschap van de zbo's en het opdrachtgeverschap van de SVB. De directie heeft een integrale systeemverantwoordelijkheid voor de onderlinge samenhang van de verschillende domeinen in het sociale zekerheidsstelsel. De directie is eerst verantwoordelijke voor de beleidsontwikkeling en wetgeving op het terrein van de volksverzekeringen, WKB en andere door de SVB uitgevoerde regelingen, alsmede handhaving en fraude en gegevensuitwisseling. Daarnaast ondersteunt de directie de SG in zijn rol als eigenaar van UWV en SVB.

Onderwerpen die binnen de directie SV zijn belegd:

Strategie, visie en kennis met betrekking tot het stelsel van sociale zekerheid, kindregelingen AKW en WKB, AOW, ANW, toeslagen, opdrachtgeverschap SVB, ondersteuning eigenaar SVB en UWV, handhaving, fraudebeleid, gegevensuitwisseling en regeldruk.