Subsidie: Meer werk voor vijftigplussers

Let op! Het aanvraagtijdvak is gesloten. U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Deze subsidie is bedoeld voor innovatieve projecten die bijdragen aan het benutten en toegankelijk maken van onbenutte of verborgen kansen op de arbeidsmarkt voor vijftigplussers.

Aanvraagcriteria

Experimenten met (kleinschalige) innovatieve projecten kunnen in aanmerking komen voor de subsidie Meer werk voor vijftigplussers. Een voorwaarde is dat deze projecten niet zonder deze subsidie in de projectperiode tot stand hadden kunnen komen. Doel van de projecten is om vijftigplussers aan het werk te krijgen.

 • De experimenten richten zich op het benutten en toegankelijk maken van verborgen werkgelegenheid.
 • Het moet gaan om werkgelegenheid die de reguliere wervingskanalen niet vervullen.
 • De aanpak moet op draagvlak kunnen rekenen van voor de uitvoering van het project relevante partijen. Bijvoorbeeld sociale partners of UWV.
 • De experimenten moeten uitvoerbaar zijn binnen de bestaande wet- en regelgeving. Dit is inclusief beleidsregels, beleidskaders en cao-afspraken.

Innovatief is een belangrijk criterium bij deze subsidie. Zo moeten:

 • de gebruikte en ontwikkelde methodieken vernieuwend zijn;
 • de initiatieven bij gebleken effectiviteit toepasbaar en vrij beschikbaar zijn voor breder gebruik.

Overige punten:

 • Een toegekend project begint uiterlijk op 1 oktober 2017. De projectduur is maximaal anderhalf jaar.
 • Kosten voor overhead en aan overhead gerelateerde exploitatiekosten zijn niet subsidiabel.
 • Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, bedoeld in artikel 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 • De in het project toegepaste methodiek is niet eenmalig en kan later opnieuw worden toegepast. Daarom moet u na afloop van het project de ontwikkelde methodiek en de evaluatie van het project aan SZW verstrekken. Deze informatie wordt op de website geplaatst.
 • De beoordelingscriteria zijn verder uitgewerkt in de bijlage bij de subsidieregeling.

Hoogte subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie is minimaal € 125.000,- en maximaal € 750.000,-. In totaal is er € 3 miljoen beschikbaar. Dit is het subsidieplafond.

Aanvraagperiode

Let op! Het aanvraagtijdvak is gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Het was mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen van 10 april 2017 tot en met 7 mei 2017.

Op 10 april 2017 waren er op basis van deze subsidieregeling 23 aanvragen ingediend. Het totaal van de aangevraagde bedragen op de eerste dag oversteeg het beschikbare bedrag van € 3 miljoen ruimschoots.

Toekenning van subsidieaanvragen vond na beoordeling plaats op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Subsidie verantwoorden

Regelgeving

De subsidie wordt verstrekt op basis van:

Contact

Heeft u vragen over de subsidieregeling of over uw subsidieaanvraag? Dan kunt u mailen naar subsidieregelingvijftigplus@minszw.nl.