Kaderregeling subsidies

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verstrekt subsidie op basis van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Het gaat om subsidie die past binnen het beleid van het ministerie.

Projectsubsidies en instellingssubsidies

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS kent 2 soorten subsidies:

 • Eenmalige projectsubsidies voor activiteiten die van tijdelijk aard zijn, voor maximaal 5 jaar.
 • Instellingssubsidies voor structurele activiteiten. Deze subsidies worden per boekjaar verstrekt. SZW verstrekt in principe geen instellingssubsidies.

Welke activiteiten worden gesubsidieerd op het gebied van SZW?

 • Werkgelegenheidsbeleid en het arbeidsmarktbeleid.
 • Arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Arbeidsverhoudingenbeleid.
 • Inkomensbeleid.
 • Sociale zekerheidsbeleid.
 • Kinderopvangbeleid.
 • Inburgeringsbeleid en integratiebeleid.

Accountantsprotocol

Het accountantsprotocol voor OCW, SZW en VWS is van toepassing op aanvragen op basis van de nieuwe Kaderregeling OCW, SZW en VWS. Het is niet van toepassing op subsidies die voor 1 april 2016 zijn verleend.

Het accountantsprotocol bevat de volgende accountantsproducten:

 • Assurance-rapport bij een verantwoording over de gerealiseerde prestatie-eenheden.
 • Controleverklaring bij een financieel verslag.
 • Rapport van feitelijke bevindingen.
 • Controleverklaring bij verantwoording in de jaarverslaggeving van niet bekostigde instellingen.

In het protocol staan per accountantsproduct de onderzoeksaanpak en het rapporteringsmodel beschreven.