Aanpak VWS Woo-verzoeken corona

Sinds het begin van de coronacrisis heeft het ministerie van VWS ruim 480 verzoeken ontvangen op grond van de Wet open overheid (Woo) over de bestrijding daarvan. VWS wil zo duidelijk mogelijk zijn over zijn aanpak van de coronacrisis.

Op 20 oktober 2021 heeft de Raad van State in hoger beroep uitspraak gedaan over de afhandeling van verzoeken over de coronabestrijding door VWS. De Raad van State heeft het hoger beroep van VWS gegrond verklaard: de aangepaste werkwijze die VWS hanteert, past binnen de wet.

Voor de aangepaste werkwijze is gekozen, omdat door de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis VWS Woo-verzoeken niet kan afhandelen zoals dat meestal gebeurt. Er is een aantal praktische factoren dat de snelheid van de afhandeling door VWS als uitvoeringsorganisatie van de Woo in de weg staat.

Documenten openbaar per maand en per categorie

Ten eerste gaat het om heel veel documenten: op dit moment in totaal meer dan 8,2 miljoen documenten. Na een eerste bewerking (waaronder ontdubbeling) blijven er ruim 2,4 miljoen documenten over.  Die moeten inhoudelijk beoordeeld worden. Er is dan ook gekozen voor een aanpak in tijdsfases en per categorie. Dit betekent dat VWS per maand en per inhoudelijke categorie documenten openbaar maakt.

Maatregelen om werkwijze te verbeteren en te versnellen

VWS heeft verschillende maatregelen genomen om Woo-verzoeken beter en sneller af te handelen. 

Aangepaste procedure

Normaal gesproken vraagt het ministerie in de eerste fase van het proces aan andere betrokkenen om een zienswijze. Bijvoorbeeld personen, bedrijven en internationale partijen. Dit gebeurt op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Maar dit kost veel tijd. Daarom heeft VWS besloten om bij Woo-verzoeken over corona de zienswijze in de eerste fase van het proces te schrappen. VWS zal deze betrokkenen aan het einde van het proces wel informeren. Dit gebeurt om de rechten van deze betrokkenen te beschermen. Zo kan VWS Woo-verzoeken sneller afhandelen.

Besluitvorming op maat

VWS past Woo-besluiten in de gefaseerde aanpak op maat aan, zodat voor de verzoekers duidelijk is over welk deel van hun Woo-verzoek het besluit gaat.

Persoonlijke beleidsopvattingen

Het ministerie maakt in de nog te beoordelen documenten persoonlijke beleidsopvattingen niet meer onleesbaar. Daardoor kan VWS de documenten sneller beoordelen.

Programmadirectie Openbaarheid (PDO)

Het ministerie van VWS heeft per 1 oktober 2021 de Programmadirectie Openbaarheid (PDO) opgestart. Binnen deze directie zijn ruim100 juristen dagelijks bezig met het openbaar maken van documenten over corona. Door de inzet van deze juristen kan het ministerie de grote aantallen Woo-verzoeken zorgvuldig afhandelen.

Er is veel aandacht voor de manier waarop de overheid met informatie omgaat. De vraag naar informatie is groot, zeker ook bij het ministerie van VWS. Maar het ministerie moet zich bij het openbaar maken ook houden aan de zorgvuldigheidseisen van de wet, zoals de zienswijze van externe betrokkenen en bescherming van bedrijfsgeheim en privacy.

De programmadirectie wil het proces van openbaarmaking van documenten verder verbeteren. Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat als eerste verantwoordelijk is voor de Woo.

Contact met verzoekers

Een belangrijke stap om sneller Woo-verzoeken te kunnen afhandelen is dat PDO contact opneemt met de verzoekers. Doel hiervan is om beter te kunnen voorzien in de informatiebehoefte van verzoekers en waar mogelijk afspraken te maken over de behandeltermijnen en volgorde van afhandeling.

Woo-besluiten en documenten

Sinds begin september 2023 plaatst VWS Woo-besluiten en bijbehorende documenten op een nieuw platform: www.open.minvws.nl. Documenten op dit platform zijn individueel toegankelijk en doorzoekbaar op zoektermen.

Vraag of Woo-verzoek indienen?

Heeft u een vraag over een Woo-verzoek, of wilt u een Woo-verzoek indienen over de coronabestrijding? Dat kan via het mailadres: dienstpostbusWoo-corona-ondersteuning@minvws.nl.