Woo-verzoek indienen bij het ministerie van VWS

Via een Woo-verzoek vraagt u een ministerie overheidsinformatie openbaar te maken, die in documenten is vastgelegd. Bijvoorbeeld informatie over waarom en hoe een besluit is genomen. 

Overheidsinformatie opvragen via informatieverzoek of Woo-verzoek

Iedereen kan bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informatie opvragen. Dit kan via een informatieverzoek of een Woo-verzoek. Bij een informatieverzoek bent u de enige die informatie ontvangt. Een verzoek via de Wet open overheid (Woo) is een formele procedure. Verzoeken via de Woo worden in principe altijd openbaar gemaakt. Tenzij u informatie over uzelf opvraagt, dan wordt de informatie alleen aan u gegeven.

Veel overheidsinformatie wordt al openbaar gemaakt. Bijvoorbeeld beleidsnota’s en kamerstukken. Deze zijn onder meer te vinden op:

Informatieverzoek indienen

Wilt u een informatieverzoek indienen? Neem dan contact op met de contactpersoon Woo (contactpersoonwoo@minvws.nl). De contactpersoon kan u de informatie soms direct geven of doorverwijzen als dat nodig is. Ook kan de contactpersoon Woo u helpen bij het formuleren van een Woo-verzoek.

Voorwaarden aan Woo-verzoek

Is de informatie die u zoekt niet openbaar, dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Om uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling te kunnen nemen, helpt het om uw verzoek zo volledig mogelijk in te dienen. Uw Woo-verzoek moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het gaat over informatie die in 1 of meerdere VWS-documenten is vastgelegd.
  • Het gaat over informatie waarover VWS beschikt of behoort te beschikken.
  • Het gaat over publieke informatie. Dat wil zeggen informatie over de publieke taak van VWS.
  • De informatie is niet eerder openbaar gemaakt.
  • U geeft zo precies mogelijk aan welke informatie of documenten u wilt ontvangen en over welke periode.

Vergeet ook niet om uw naam en adres te noteren. Het advies is om ook uw e-mailadres en telefoonnummer te vermelden, om zo de behandeling van het verzoek te versnellen.

Als het voor het ministerie niet duidelijk is of een Woo-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt u om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Woo-verzoek indienen

  • U kunt een Woo-verzoek het beste schriftelijk indienen. Hieronder staat het adres waar u uw verzoek naartoe kunt sturen.
  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt. Het kan zijn dat u nog wordt gebeld door de overheid, met vragen over uw verzoek. Het is dus handig als u bij het verzoek ook uw telefoonnummer doorgeeft.

Stuur uw Woo-verzoek per post op

U kunt uw Woo-verzoek sturen naar: 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Woo-eenheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag

Termijn Woo-verzoek 4 weken, soms langer

Binnen 4 weken ontvangt u van ons een beslissing op uw verzoek. De termijn kan eenmaal met 2 weken door ons worden verlengd. Soms duurt de behandeling van uw verzoek langer. Bijvoorbeeld omdat wij u om een toelichting moeten vragen of een zienswijze aan derden moeten vragen. In dat geval mogen wij de beslistermijn opschorten. Is uw verzoek erg complex of omvangrijk? Dan kan de behandelaar in overleg met u andere afspraken maken over de termijn.

Een Woo-verzoek is gratis. Voor het verstrekken van fotokopieën van documenten vragen wij wel een vergoeding. Hierover wordt u dan geïnformeerd.
 

Centrale behandeling Woo-verzoeken bij VWS

Alle Woo-verzoeken bij VWS worden behandeld door de Woo-eenheid van de directie Wetgeving en Juridische Zaken. Dit geldt ook voor informatie die berust bij het CIBG, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

(Eerdere) Wob-verzoeken over bestrijding coronacrisis

VWS hanteert voor Wob-verzoeken over de bestrijding van de coronacrisis een gefaseerde en gerubriceerde aanpak. Dit om de afhandeling van de vele verzoeken zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.