Woo-verzoek indienen bij het ministerie van VWS

Iedereen mag bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. De Wet open overheid (Woo) regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.

Eisen Woo-verzoek

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen, maar moet wel voldoen aan de volgende vier criteria:

  1. in het Woo-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
  2. het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt, en
  4. de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Als het voor het ministerie niet duidelijk is of een Woo-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Woo-verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt toegankelijk voor iedereen. De geanonimiseerde Woo-besluiten (met de openbaar gemaakte documenten) van het ministerie van VWS vindt u op deze website. 

Waar kunt u een Woo-verzoek indienen?

U kunt uw Woo-verzoek sturen naar:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Woo-eenheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag

Centrale behandeling Woo-verzoeken bij VWS

Alle Woo-verzoeken bij het ministerie van VWS worden in behandeling genomen door de Woo-eenheid van de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie. Dit geldt ook voor informatie die berust bij het CIBG, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Alle correspondentie over Woo-verzoeken loopt dan ook via de Woo-eenheid van het ministerie.

(Eerdere) Wob-verzoeken over bestrijding coronacrisis

VWS hanteert voor Wob-verzoeken over de bestrijding van de coronacrisis een gefaseerde en gerubriceerde aanpak. Dit om de afhandeling van de vele verzoeken zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.