DG Langdurige Zorg

Directeur-generaal: drs. E.B.K. van Koesveld 

Portefeuilles

 • Verpleging en verzorging van ouderen;
 • Gehandicapten;
 • (Deels) de geestelijke gezondheidszorg en het daarbij behorende premie- en verzekeringsstelsel.

Directie Langdurige Zorg (DLZ)

Directeur: drs. Th.W. (Theo) van Uum

Taakomschrijving:

De directie Langdurige Zorg zorgt ervoor dat er een effectief systeem is dat zorg biedt aan mensen met chronische beperkingen als gevolg van een blijvende aandoening van fysieke, verstandelijke of mentale aard. Hoofddoelen van de directie Langdurige Zorg zijn:

 • Het borgen van de kwaliteit van zorgvoorzieningen door het faciliteren van kwaliteitsprogramma's, het faciliteren van kennisbeleid, het stimuleren en faciliteren van innovaties/e-health en het maken van bestuurlijke afspraken met sectorpartijen.
 • Het borgen van de toegankelijkheid van zorgvoorzieningen door een goed systeem van indicatiestelling, door de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget te bieden en door voldoende initiatieven van aanbieders te stimuleren.
 • Het borgen van de doelmatigheid van zorgvoorzieningen door maatregelen die de Langdurige Zorg beheersbaar houden via bestuurlijke en financiële instrumenten.

Afdelingen directie Langdurige Zorg:

 • Sturing, Financiering en Informatie (SFI).
 • Kwaliteitsbeleid Zorginstellingen (KZ).
 • Toegang (T).
 • Financieel Advies & Beleidsondersteuning (FAB).

Hiernaast is er een directieoverstijgend progamma dat apart vanuit de directie LZ wordt aangestuurd:

 • Het programma Thuis in het Verpleeghuis (TVH).

Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO)

Directeur: dr. M.A. (Marieke) Kleiboer

Taakomschrijving:

Maatschappelijke ondersteuning gaat over het bevorderen van maatschappelijke participatie, van 'meedoen' in de samenleving. Denk daarbij aan:

 • ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligerswerk;
 • leefbaarheid van buurten;
 • en aan het ondersteunen van mensen die niet geheel zelfstandig in staat zijn maatschappelijk te participeren.

In het domein maatschappelijke ondersteuning is de directie niet de enige speler. Integendeel, de gemeenten vervullen veelal een spilfunctie en hebben de regie. Instellingen en maatschappelijke organisaties zijn verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) uitvoering van activiteiten en voorzieningen.

De missie van de directie Maatschappelijke Ondersteuning luidt dan ook:

De burger participeert vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht in de samenleving. Daar waar dat niet lukt bieden gemeenten en veldpartijen ondersteuning met als doel de burger zoveel en zolang mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Het is de taak van de directie maatschappelijke ondersteuning om gemeenten en veldpartijen in een positie te brengen om tot meer effectieve en efficiënte ondersteuningsarrangementen komen.

Afdelingen:

 • Maatschappelijk Dienstverlening en Herstel (MDH).
 • Systeem Vraagstukken en Participatie (SVP).
 • Projectbureau Transities (PT).
 • Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II (OHW).
 • Staf- en beleidsondersteuning (SB).

Directie Zorgverzekeringen (Z)

Directeur: drs. E.B.K. van Koesveld (Ernst)

Taakomschrijving:

De directie Zorgverzekeringen ontwikkelt het beleid inzake de ziektekostenverzekeringen. Uitgangspunten daarbij zijn de samenhang binnen het stelsel, de financiering ervan en de inhoud en omvang van de aanspraken.

Clusters:

 • Risicoverevening en Fondsen.
 • Pakketbeheer.
 • Pgb/Zvw.
 • Eigen Betalingen.
 • Verzekeringsmarkt en toezicht.
 • Verzekerden.
 • Zorginkoop en toezicht.
 • Internationaal.
 • Accountbeheer CAK en ZiNL.
 • Stafbureau Financiën en Bedrijfsvoering.

Directie Jeugd

Directeur: ir. M.J. (Marion) Smit

Taakomschrijving:

Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en doen mee aan de samenleving. Dat is de beleidsdoelstelling van de Directie Jeugd.

De Directie Jeugd is verantwoordelijk voor het stelsel van preventie en jeugdhulp, zoals dit in de Jeugdwet is vastgelegd. De Jeugdwet maakt gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor het leveren van de voorzieningen op dit gebied.

Aandachtsgebieden:

 • Kwaliteit van jeugdhulpvoorzieningen, onder meer door het ondersteunen van een programma voor de professionalisering van jeugdhulpverleners, het bevorderen van 'evidence based' en innovatieve interventies, het stimuleren van veilige en gepaste zorg, de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs en het versterken van de positie van de cliënt.
 • Bestuurlijke en financiële aspecten van het stelsel van jeugdhulp, zoals de ondersteuning van gemeenten, de verdeling van de financiële middelen over de gemeenten en de uitvoering van enkele subsidieregelingen (schippersinternaten, transitiekosten jeugdhulp).
 • Participatie van jongeren en preventie, met speciale aandacht voor de kinderrechten, jongerenparticipatie en opvoedvraagstukken die bijvoorbeeld samenhangen met nieuwe media.
 • Risicogroepen, waarbij prioriteit gegeven wordt aan de aanpak van kindermishandeling en de opvang van slachtoffers van loverboys.
 • Kennisbeleid en internationale samenwerking, onder andere door het uitbrengen van de jeugdmonitor, waarin informatie wordt verzameld over de situatie van de jeugd en het gebruik van jeugdhulp.

Het managementteam van de Directie Jeugd bestaat uit:

 • Marion Smit (directeur).
 • Anne-Marie Willemsen (portefeuille bestuurlijke en financiële zaken).
 • Annemarieke Taal (portefeuille stelsel overstijgende zorgvraagstukken en professionalisering).
 • Harro Leegstra (portefeuille veilig opgroeien, cliëntvraagstukken en kennisbeleid).
 • Wendela Kuper (gezond thuis opgroeien en internationaal).