Organogram ministerie van VWS: Directoraat-generaal (DG) Langdurige Zorg

Directeur-generaal: mr. Carsten Herstel

Directies

 • Directie Langdurige Zorg (DLZ)
 • Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO)
 • Directie Zorgverzekeringen (Z)
 • Directie Jeugd (J)

Directie Langdurige Zorg (DLZ)

Directeur: drs. Michiel Geschiere

Taken

De directie Langdurige Zorg zorgt ervoor dat er een systeem is dat zorg biedt aan mensen met chronische beperkingen. Deze beperkingen komen door een blijvende fysieke, verstandelijke of mentale aandoening. Hoofddoelen van de directie Langdurige Zorg zijn:

 • Het borgen van de kwaliteit van zorgvoorzieningen door:
  • het faciliteren van kwaliteitsprogramma's en kennisbeleid;
  • het stimuleren en faciliteren van innovaties/e-health;
  • het maken van bestuurlijke afspraken met sectorpartijen.
 • Het borgen van de toegankelijkheid van zorgvoorzieningen door:
  • een goed systeem van indicatiestelling;
  • de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget te bieden;
  • door voldoende initiatieven van aanbieders te stimuleren.
 • Het borgen van de doelmatigheid van zorgvoorzieningen door maatregelen die de Langdurige Zorg beheersbaar houden via bestuurlijke en financiële instrumenten.

Afdelingen directie Langdurige Zorg:

 • Sturing, Financiering en Informatie (SFI)
 • Kwaliteitsbeleid Zorginstellingen (KZ)
 • Toegang (T)
 • Financieel Advies & Beleidsondersteuning (FAB)

Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO)

Directeur: Maartje Roelofs

Taken

Maatschappelijke ondersteuning gaat over het bevorderen van maatschappelijke participatie, van 'meedoen' in de samenleving. Denk daarbij aan:

 • ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligerswerk;
 • het verbeteren van toegang tot zorg;
 • en aan het ondersteunen van mensen die niet helemaal zelfstandig in staat zijn maatschappelijk te participeren.

In het domein maatschappelijke ondersteuning is de directie niet de enige speler. Integendeel, de gemeenten vervullen veelal een spilfunctie en hebben de regie. Instellingen en maatschappelijke organisaties zijn verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) uitvoering van activiteiten en voorzieningen.

De missie van de directie Maatschappelijke Ondersteuning luidt dan ook:

'De burger participeert vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht in de samenleving. Daar waar dat niet lukt bieden gemeenten en veldpartijen ondersteuning met als doel de burger zoveel en zolang mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Het is de taak van de directie maatschappelijke ondersteuning om gemeenten en veldpartijen in een positie te brengen om tot meer effectieve en efficiënte ondersteuning te komen.'

Teams:

 • Team A: Directiesecretariaat
 • Team B: Werkend Stelsel, Juridische vraagstukken en Financiële bedrijfsvoering
 • Team C: Samenwerken, Toegang en Professionalisering (STP), Toegankelijkheid voor mensen met een beperking (VN-verdrag Handicap) en Systeemleren
 • Team D: Wmo-voorzieningen, Wonen met Zorg, Aanpak Dakloosheid, Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Communicatie
 • Team E: Sociale Basis, Eén tegen Eenzaamheid en Oorlogsgetroffenen en Herdenking Wereldoorlog II (OHW)

Directie Zorgverzekeringen (Z)

Directeur: Kjille Lammertsma

Taken

De directie Zorgverzekeringen ontwikkelt het beleid inzake de ziektekostenverzekeringen. Uitgangspunten daarbij zijn de samenhang binnen het stelsel, de financiering ervan en de inhoud en omvang van de aanspraken.

Clusters:

 • Risicoverevening
 • Pakketbeheer
 • Eigen Betalingen
 • Verzekeringsmarkt
 • Verzekerden
 • Zorginkoop 
 • Internationaal
 • Accountbeheer CAK en ZiNL
 • Stafbureau Financiën en Bedrijfsvoering
 • Preventie
 • Juiste Zorg op de Juiste Plek

Directie Jeugd

Directeur: Marieke Kleiboer

Taken

De Directie Jeugd is verantwoordelijk voor het stelsel van preventie en jeugdhulp, zoals dit in de Jeugdwet is vastgelegd. De Jeugdwet maakt gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor het leveren van de voorzieningen op dit gebied.

Aandachtsgebieden:

 • Kwaliteit van jeugdhulpvoorzieningen, onder meer door het ondersteunen van een programma voor de professionalisering van jeugdhulpverleners, het bevorderen van 'evidence based' en innovatieve interventies, het stimuleren van veilige en gepaste zorg, de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs en het versterken van de positie van de cliënt.
 • Bestuurlijke en financiële aspecten van het stelsel van jeugdhulp, zoals de ondersteuning van gemeenten, de verdeling van de financiële middelen over de gemeenten en de uitvoering van enkele subsidieregelingen (schippersinternaten, transitiekostenjeugdhulp).
 • Participatie van jongeren en preventie, met speciale aandacht voor de kinderrechten, jongerenparticipatie en opvoedvraagstukken die bijvoorbeeld samenhangen met nieuwe media.
 • Risicogroepen, waarbij prioriteit gegeven wordt de aanpak van kindermishandeling en de opvang van slachtoffers van loverboys.
 • Kennisbeleid en internationale samenwerking, onder andere door het uitbrengen van de jeugdmonitor, waarin informatie wordt verzameld over de situatie van de jeugd en het gebruik van jeugdhulp.