Organogram ministerie van VWS: Directoraat-generaal (DG) Volksgezondheid

Directeur-generaal: Marjolijn Sonnema 

Directies en programma's

 • Publieke gezondheid (PG)
 • Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP)
 • Directie Sport (S)
 • Internationale Zaken (IZ)
 • Programmadirectie Pandemische Paraatheid (PPP)
 • Programmadirectie COVID-19 Volksgezondheid (PDCV)
 • Programmadirectie COVID-19 Informatie en Coördinatie (PDCIC)

Directie Publieke Gezondheid (PG)

Directeur: Florien van der Windt

Taken

De directie Publieke Gezondheid bestrijkt het terrein van de zorg voor publieke gezondheid in Nederland. Zij richt zich o.a. op het bevorderen van de algehele gezondheidstoestand, het voorkomen van ziekten (preventie) en medische ethiek. Een goede gezondheid van mensen is van breed maatschappelijk belang: de directie Publieke Gezondheid agendeert en faciliteert dit thema daarom bij andere overheden, maatschappelijke sectoren en het bedrijfsleven.

De directie PG is opdrachtgever van de Gezondheidsraad, RIVM en ZonMw. 

Aandachtsgebieden                                                                                                                                                                                         

 • Lokaal gezondheidsbeleid inclusief terugdringen sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
 • Rijksvaccinatieprogramma
 • Infectieziektebestrijding
 • Seksuele gezondheid
 • Bevolkingsonderzoeken (screening op kanker en prenatale screening).
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Aanpak Antibioticaresistentie
 • Medisch-ethische onderwerpen zoals euthanasie, voltooid leven, abortus en voortplanting, nota medische ethiek.
 • Preventie, waaronder de uitvoering Nationaal Preventieakkoord.
 • Actieprogramma Kansrijke Start
 • Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen

Afdelingen

 • Gezond Leven en Preventie (GLP)
 • Vaccinaties en Infectieziekten (V&I)
 • Bevolkingsonderzoek en Medische Ethiek (BME)
 • Strategie en Organisatie (S&O)

Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP)

Directeur VGP: Victor Sannes

Taken

Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) is een beleidsdirectie van VWS gericht op het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burger. Dit beleid betreft een gezonde leefstijl, gezond gewicht, gezonde voeding, voedselveiligheid, letselpreventie, productveiligheid, alcohol, drugs en tabak. Voorlichting, hulpverlening, zelfregulering, wetgeving, handhaving, accijnsheffing, onderzoek en internationale samenwerking zijn daarbij de beleidsinstrumenten.

Directie Sport (DS)

Directeur: Nicole Huppertz

Taken

Een sportieve samenleving waarin voor iedereen passende en veilige sport- en beweegmogelijkheden aanwezig zijn en waarin uitblinken in sport wordt gestimuleerd. Dat is de beleidsdoelstelling van de directie sport.

Aandachtsgebieden

 • Het wegnemen van drempels en het bevorderen dat iedereen in de nabije omgeving kan deelnemen aan sport en bewegen.
 • Het bevorderen van een veilig sportklimaat waarin iedereen kan genieten van sport en bewegen zonder zich daarbij bedreigt of onveilig te voelen, op welke wijze dan ook.
 • Het bevorderen van een eerlijke sportbeoefening en goed sportbestuur.
 • Het versterken van de kennisbasis voor sport en bewegen en het stimuleren van innovaties ten behoeve van sport en bewegen.
 • Top10 ambitie in de topsport voor zowel valide sporters als sporters met een beperking.
 • Het doen realiseren van internationale aansprekende en nationaal/regionaal/lokaal inspirerende sportevenementen.

Directie Internationale Zaken (IZ)

Directeur: Roland Driece

Taken

Volksgezondheidsbeleid kan niet zonder internationale samenwerking. Zo heeft de mondiale impact van de COVID-19 pandemie aangetoond hoezeer volksgezondheidsbelangen wereldwijd samenhangen. Directie IZ geeft invulling aan de internationale positionering van Nederland. Dit gebeurt door samen te werken met andere landen en internationale organisaties. IZ heeft hiervoor een netwerk van attachés en gedetacheerden op ambassades en strategische vertegenwoordigingen in het buitenland (Brussel, Genève, Washington, Beijing en New Delhi). Verder draagt IZ bij aan de beleidsontwikkeling op VWS-dossiers met een sterk internationaal karakter, in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke beleidsdirecties en door interdepartementale samenwerking. IZ stelt de internationale reisagenda op voor de bewindspersonen en de Bestuursraadleden en geeft hier uitvoering aan.

Aandachtsgebieden

 • Internationale beleidsontwikkeling, WHO, EU G20
 • Gezondheidsdiplomatie 
 • Vertegenwoordiging bij internationale organen
 • Economische diplomatie en bilaterale betrekkingen

Programmadirectie Pandemische Paraatheid (PPP)

Plaatsvervangend directeur-generaal: Jaap van Delden,
Directeur: Francine L’Ortye

Taken

Tijdens de aanpak van de coronapandemie is gebleken dat onze infectieziektebestrijding op onderdelen kwetsbaar is. We moeten deze kwetsbaarheden nu aanpakken en daar niet mee wachten totdat zich een nieuwe pandemie aandient. 

PPP is verantwoordelijk om de pandemische paraatheid van de publieke gezondheid te verbeteren, en met name de infectieziektebestrijding. Doel is voorbereid te zijn op de bestrijding van een volgende infectieziektecrisis door het creëren van een robuust en flexibel zorglandschap en goede organisatie van de publieke gezondheid.    

Programmadirectie Covid-19 Volksgezondheid (PDCV)

Directeur: Hasan Göleli

Taken

De programmadirectie COVID-19 Volksgezondheid richt zich op de ontwikkeling van beleid op het gebied van COVID-19-gerelateerde thema’s, zoals vaccineren, testen en traceren, het coronatoegangsbewijs, quarantaine en reizen.

Programmadirectie COVID-19 Informatie en Coordinatie (PDCIC)

Directeuren: Frank Kooiman en Henk Soorsma

Taken

De programmadirectie COVID-19 Informatie & Coördinatie coördineert de parlementaire en juridische zaken en het politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces rond COVID-19.

 • Coördineren van het bestuurlijke en parlementaire proces: Kamerbrieven, Kamervragen, voorbereiden debatten;
 • Coördineren van een passende strategie voor de aanpak van COVID-19 voor de langere termijn;
 • Coördineren en uitvoeren van de voormalige taken van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (afstemming en besluitvorming);
 • Tot stand brengen van een passend maatregelenpakket met oog voor het belang van volksgezondheid én de sociaal-maatschappelijke en economische effecten;
 • Coördineren van datastromen en informatiestromen en het beschikbaar stellen van deze informatie (bijvoorbeeld via het coronadashboard);
 • Verzorgen van de gedeelde ondersteuning voor de COVID-19-directies: financieel, informatievoorziening, secretariaat, beantwoorden van brieven van duizenden burgers en andere belanghebbenden.