DG Volksgezondheid

Directeur-generaal: drs. M. (Marjolijn) Sonnema 

Portefeuilles

 • Publieke gezondheidszorg, voeding;
 • Gezondheidsbescherming;
 • Preventie en sport;
 • Medische technologie, kennis, beroepen en opleidingen.

Directie Publieke Gezondheid (PG)

Directeur: mw. drs. O.F. Scheidel (Ciska)

Taakomschrijving

De directie Publieke Gezondheid bestrijkt het terrein van de zorg voor publieke gezondheid in Nederland. Zij richt zich op het bevorderen van de algehele gezondheidstoestand, het voorkomen van ziekten (preventie), medische ethiek en het voorzien in een goede structuur bij crises en rampen. Een goede gezondheid van mensen is van breed maatschappelijk belang: de directie Publieke Gezondheid agendeert en faciliteert dit thema daarom bij andere overheden, maatschappelijke sectoren en het bedrijfsleven.

De directie PG is opdrachtgever van de Gezondheidsraad, RIVM en ZonMw. Het departementale crisiscentrum (DCC) - met 24x7 bereikbaarheid - is bij PG ondergebracht.

Aandachtsgebieden                                                                                                                                                                                         

 • Lokaal gezondheidsbeleid incl. terugdringen sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
 • Rijksvaccinatieprogramma
 • Infectieziektebestrijding
 • Seksuele gezondheid
 • Bevolkingsonderzoeken (screening op kanker en prenatale screening).
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Aanpak en voorbereiding op (gezondheids)crises en rampen
 • Aanpak Antibioticaresistentie
 • Medisch-ethische onderwerpen zoals euthanasie, voltooid leven, abortus en voortplanting, nota medische ethiek.
 • Preventie, zo is de directie verantwoordelijk voor de uitvoering Nationaal Preventieakkoord.
 • Actieprogramma Kansrijke Start
 • Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen

Afdelingen van de Directie Publieke Gezondheid

 • Openbare en Jeugdgezondheidszorg (OJGZ)
 • Crisisbeheersing en Infectieziekten (CI)
 • Financieel Beleid en Ethiek (FBenE).

Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP)

Directeur: drs. C.G.A. Wijnker

Taakomschrijving

Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) is een beleidsdirectie van VWS gericht op het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burger. Dit beleid betreft een gezonde leefstijl, gezond gewicht, gezonde voeding, voedselveiligheid, letselpreventie, productveiligheid, alcohol, drugs en tabak. Voorlichting, hulpverlening, zelfregulering, wetgeving, handhaving, accijnsheffing, onderzoek en internationale samenwerking zijn daarbij de beleidsinstrumenten.

Het managementteam van de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bestaat uit:

 • Charles Wijnker: directeur
 • Victor Sannes: plv. directeur, portefeuillehouder Voedselveiligheid, Algemeen Leefstijlbeleid, Crisis, Drugs
 • Peter Munters: portefeuillehouder Alcohol, Productveiligheid, Letsel, Toezicht NVWA, Internationaal
 • Miranda Vroom: portefeuillehouder Voeding, Gezond Gewicht, Tabak, Kennis en Onderzoek

Directie Sport (DS)

Directeur: mw. drs. A.C. (Annelies) Pleyte

Taakomschrijving

Een sportieve samenleving waarin voor iedereen passende en veilige sport- en beweegmogelijkheden aanwezig zijn en waarin uitblinken in sport wordt gestimuleerd. Dat is de beleidsdoelstelling van de directie sport.

Aandachtsgebieden

 • Het wegnemen van drempels en het bevorderen dat iedereen in de nabije omgeving kan deelnemen aan sport en bewegen.
 • Het bevorderen van een veilig sportklimaat waarin iedereen kan genieten van sport en bewegen zonder zich daarbij bedreigt of onveilig te voelen, op welke wijze dan ook.
 • Het bevorderen van een eerlijke sportbeoefening en goed sportbestuur.
 • Het versterken van de kennisbasis voor sport en bewegen en het stimuleren van innovaties ten behoeve van sport en bewegen.
 • Top10 ambitie in de topsport voor zowel valide sporters als sporters met een beperking.
 • Het doen realiseren van internationale aansprekende en nationaal/regionaal/lokaal inspirerende sportevenementen.

Het managementteam van de directie Sport bestaat uit:

 • Annelies Pleyte: directeur, portefeuillehouder Topsport en Evenementen, Internationaal en Integriteit
 • Martijn Kooijman: plv. directeur, portefeuillehouder Sportparticipatie, Kennis&Innovatie, Preventie en Strategie