DG Volksgezondheid

Directeur-generaal: drs. A. (Angelique) Berg  

Portefeuilles:
Publieke gezondheidszorg, voeding, gezondheidsbescherming, preventie en sport, medische technologie, kennis, beroepen en opleidingen

Directie Publieke Gezondheid (PG)

Directeur: mw. drs. O.F. Scheidel (Ciska)

Taakomschrijving:
De directie Publieke Gezondheid bestrijkt het terrein van de zorg voor publieke gezondheid in Nederland. Zij richt zich op het bevorderen van ieders algehele gezondheidstoestand, het voorkomen van ziekten, het voorzien in een goede geneeskundige structuur bij crises en rampen en ethische vragen en dilemma's in de zorgverlening en organisatie van de zorg. Verder stimuleert de directie dat het bedrijfsleven, gemeenten en andere overheden die gezondheidsbeleid maken.
In het oog springende dossiers van de directie zijn: jeugdgezondheidszorg en lokaal gezondheidsbeleid, infectieziektebestrijding, rijksvaccinatieprogramma, en screeningsprogramma's voor de aanpak van chronische ziekten. Tevens draagt de directie de verantwoordelijkheid voor een aantal wetten zoals Wet levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, Wet afbreking zwangerschap en Wetenschappelijk medisch onderzoek bij mensen.

Afdelingen:
Openbare Gezondheidszorg (OGZ)
Eenheid Crisisbeheersing/GHOR
Ziektepreventie (ZP)
Ethiek
Financieel Beleid en Beleidsinformatie (FBI)

Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP)

Directeur: drs. C.G.A. Wijnker

Taakomschrijving:
Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) is een beleidsdirectie van VWS gericht op het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burger. Dit beleid betreft een gezonde leefstijl, gezond gewicht, gezonde voeding, voedselveiligheid, letselpreventie, productveiligheid, alcohol, drugs en tabak. Voorlichting, hulpverlening, zelfregulering, wetgeving, handhaving, accijnsheffing, onderzoek en internationale samenwerking zijn daarbij de beleidsinstrumenten.

Het managementteam van de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bestaat uit:

 • Charles Wijnker: directeur
 • Victor Sannes: plv. directeur, portefeuillehouder Voedselveiligheid, Algemeen Leefstijlbeleid, Crisis, Drugs
 • Peter Munters: portefeuillehouder Alcohol, Productveiligheid, Letsel, Toezicht NVWA, Internationaal
 • Miranda Vroom: portefeuillehouder Voeding, Gezond Gewicht, Tabak, Kennis en Onderzoek

Directie Sport (DS)

Directeur: mw. drs. A.C. (Annelies) Pleyte

Taakomschrijving:

Een sportieve samenleving waarin voor iedereen passende en veilige sport- en beweegmogelijkheden aanwezig zijn en waarin uitblinken in sport wordt gestimuleerd. Dat is de beleidsdoelstelling van de directie sport.

Aandachtsgebieden zijn:

 • Het wegnemen van drempels en het bevorderen dat iedereen in de nabije omgeving kan deelnemen aan sport en bewegen.
 • Het bevorderen van een veilig sportklimaat waarin iedereen kan genieten van sport en bewegen zonder zich daarbij bedreigt of onveilig te voelen, op welke wijze dan ook.
 • Het bevorderen van een eerlijke sportbeoefening en goed sportbestuur.
 • Het versterken van de kennisbasis voor sport en bewegen en het stimuleren van innovaties ten behoeve van sport en bewegen.
 • Top10 ambitie in de topsport voor zowel valide sporters als sporters met een beperking.
 • Het doen realiseren van internationale aansprekende en nationaal/regionaal/lokaal inspirerende sportevenementen.

Het managementteam van de directie Sport bestaat uit:

 • Annelies Pleyte: directeur, portefeuillehouder Topsport en Evenementen, Internationaal en Integriteit
 • Joëlle Staps: plv. directeur, portefeuillehouder Sportparticipatie, Kennis&Innovatie, Preventie en Strategie