Jeugdautoriteit

Om het jeugdzorgstelsel goed te laten werken, is er per 1 januari 2019 een Jeugdautoriteit. De Jeugdautoriteit is onderdeel van het ministerie van VWS en is in de plaats gekomen van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) die eind 2018 is opgeheven.

Taakomschrijving Jeugdautoriteit

Het doel van de Jeugdautoriteit is om de continuïteit van cruciale jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen. De Jeugdautoriteit doet dit op de volgende manieren:

  • bemiddelen rond de inkoop van jeugdhulp;
  • gemeenten en jeugdhulpaanbieders aanspreken rond continuïteitsvraagstukken;
  • het onder voorwaarden bieden van liquiditeitssteun aan jeugdhulpaanbieders door middel van de Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg, die op 1 januari 2020 in werking is getreden.
  • zo nodig bestuurlijke maatregelen voor te bereiden ten behoeve van de minister van VWS. En, voor zover het een instelling betreft die kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering uitvoert, de minister voor Rechtsbescherming. 

Werkwijze Jeugdautoriteit

In 2019 heeft de Jeugdautoriteit zich vooral gericht op het opvangen van continuïteitsproblemen bij jeugdhulpaanbieders en gemeenten. De Jeugdautoriteit komt pas in beeld nadat aanbieders van cruciale jeugdhulp en gemeenten of regio’s andere stappen hebben genomen. 

Als aanbieders en gemeenten onderling ergens niet uitkomen, kunnen zij de hulp inroepen van het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) van de VNG. Als dat geen oplossing biedt, kan het OZJ escaleren naar de Jeugdautoriteit. De Jeugdautoriteit kan dan een poging doen tot bemiddeling, tijdelijke liquiditeitssteun bieden, of verder opschalen naar het ministerie van VWS en/of JenV.

Naast het opvangen van continuïteitsproblematiek, richt de Jeugdautoriteit zich ook op het signaleren en voorkomen van (financiële) problemen.

Contact

Heeft u vragen over de Jeugdautoriteit? Dan kunt u contact opnemen per mail info@jeugdautoriteit.nl of bellen naar 070 340 6888.

Wegwijzer voor individuele gevallen

De Jeugdautoriteit is niet bedoeld voor individuele gevallen. Mensen die zich benadeeld of onzorgvuldig behandeld voelen door gemeente of jeugdzorgaanbieders, een hulpvraag hebben of zich willen laten vertegenwoordigen, kunnen onder meer terecht bij: