Organogram ministerie van VWS: plaatsvervangend Secretaris-Generaal (pSG)

Plaatsvervangend secretaris-generaal: Abigail Norville

Onder de pSG vallen de directies:

 • Directie Communicatie (DCo)
 • Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP)
 • Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Directie Informatiebeleid (DI)
 • Directie Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en Toetsingscommissies Euthanasie (ESTT)
 • Programma PGB
 • Programmadirectie Nafase COVID-19 (PD NC-19)
 • Programmadirectie Openbaarheid (PDO)
 • Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN)

Directie Communicatie (DCo)

Directeur: Mark van der Roer

Taken

De Directie DCo volgt de ontwikkelingen in de samenleving, media en politiek. DCo doet zelf onderzoek en verzorgt de monitoring en analyse van VWS dossiers in de media. Met de inzet van social, webcare en publiekscommunicatie is de directie dagelijks verbonden met de doelgroepen. Voor de strategische communicatie is de directie betrokken bij projecten en programma's, wet- en regelgeving.

Afdelingen

Advies
Strategisch communicatieadvies
Campagnemanagement
Communicatieonderzoek

Corporate
Corporate en intern communicatie-advies
Interne media
Online advies
Werkbezoeken en optredens bewindspersonen
Huisstijl en vormgeving

Publiek
Monitoring en Analyse
Social
Publieksvoorlichting en webcare

Media
Woordvoering en persvoorlichting
Speeches

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP)

Directeur: drs. Hui-Ling Tigchelaar-Wu

De directie OBP is een centrale stafdirectie. De directie ondersteunt VWS bij:

 • personeel en organisatie
 • ICT
 • financiën
 • inkoop
 • facilitaire zaken
 • huisvesting. 

Afdelingen

 • Personeel en Organisatie: verantwoordelijk voor het beleid voor personeel en organisatie. De afdeling zet het beleid om in activiteiten en instrumenten. Daarnaast ondersteunen en adviseren de medewerkers de leidinggevenden.
 • VWS Flex: koppelt de vraag naar tijdelijk werk op belangrijke dossiers aan de beschikbare tijdelijke capaciteit. Daarmee zorgt VWS Flex voor resultaatgericht en flexibel werken binnen VWS en het beperken van externe inhuur.
 • Bedrijfsvoering: verantwoordelijk voor de kaders bij VWS en advisering van het VWS-bestuur en de VWS-onderdelen op het gebied van faciliteiten, huisvesting en inkoop. Ook verantwoordelijk voor informatiehuishouding en functioneel beheer van de voor de informatiehuishouding benodigde applicaties.
 • CIO Kern en Informatiemanagement:  vindt bij de vraag van VWS-onderdelen de passende informatievoorziening. De afdeling is vertegenwoordigd in de CIO-raad en adviseert directeur OBP, onder andere voor bestuurlijke overleggen op het gebied van IT.
 • Bedrijfsbureau: ondersteunt de primaire processen van de directie. Het bedrijfsbureau bestaat uit de volgende functionele eenheden:
  • bedrijfsvoering en ondersteuning
  • evenementenbureau
  • communicatie
  • inkoop, financiën en control (IFC)
  • strategisch advies
  • proces- en kwaliteitsmanagement (KPA)
  • chauffeursdienst

Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)

Directeur: mr. Marijke Bogtstra 

Taken

De directie WJZ ondersteunt het beleid bij  wetgeving, wetstoepassing en juridische procedures.  

Clusters

 • cluster 1 Bezwaar en beroep
 • cluster 2 Gezondheidsbescherming en medische ethiek
 • cluster 3 Jeugd, BIG en onvrijwillige zorg
 • cluster 4 Openbaarheid van bestuur
 • cluster 5 Ordening en bekostiging van zorg
 • cluster 6 Specialistisch juridisch advies
 • cluster 7 Bedrijfsvoering

Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)

Directeur: drs. Eline Scheper

De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken verbindt en schakelt tussen de politieke en ambtelijke leiding en de VWS-organisatie.  De directie BPZ zorgt met de directies voor advisering en ondersteuning  bij besluitvorming door de politieke en ambtelijke top. Daarnaast ondersteunt BPZ de eigenaarsrol voor de concernorganisaties en ziet toe op een veilig VWS.

Taken

 •  Advies
 • Informatiestromen
 • Raad- en Politieke Adviseurs

Directie Informatiebeleid (DI)

Directeur: Bianca Rouwenhorst

Taken

De beleidsdirectie Informatiebeleid/CIO (DICIO) werkt aan helder, eenduidig en samenhangend beleid gericht op het realiseren van een gezondheidsinformatiestelsel. Databeschikbaarheid en het vertrouwen en zeggenschap van de burger en zorgverlener staan hierin centraal. Data moeten beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar zijn voor de burger en alle betrokkenen in het zorgnetwerk zodat het kan worden ingezet voor preventie, het primaire zorgproces en voor bijvoorbeeld onderzoek, monitoring en innovatie. Uiteraard met nadrukkelijke waarborgen voor veiligheid en privacy. Hiermee ondersteunen we de beweging van zorg naar gezondheid die nodig is om goede, betaalbare en toegankelijke zorg te kunnen blijven bieden.

Op de korte termijn ligt de focus op het organiseren van gegevensuitwisseling in lijn met de Wegiz en de afspraken uit het Integraal Zorg Akkoord. Dit doet DICIO in samenwerking met andere VWS-directies, concernonderdelen, departementen en de partijen in het zorgveld. 
De Chief Information Officer (CIO) en het CIO-office adviseren, stellen kaders op en voeren toetsen uit op het gebied van informatievoorziening binnen VWS. 

Organisatie

DICIO werkt met 7 clusters:

 • Realisatie: realiseert in opdracht maatwerk software en tools die bijdragen aan het versnellen van de digitalisering in de zorg.
 • Beleid: 3 beleidsclusters werken aan het creëren en bevorderen van databeschikbaarheid.
 • Regie: richt zich op het voeren van interne en externe regie op het gebied van gegevensuitwisseling in de zorg.
 • CIO-office: geeft advies, stelt van kaders en voert toetsen uit op het gebied van informatievoorziening voor de eigen concernorganisaties.
 • Staf: draagt zorg voor een optimaal functionerende directie.

Directie Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en Toetsingscommissies Euthanasie (ESTT)

Directeur: drs. Tim Maas

Taken

ESTT verzorgt met secretariaten en een bedrijfsbureau de ondersteuning van:

 • 5 Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg 
 • Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
 • Medisch Tuchtcollege BES-eilanden
 • 5 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
 • De beoordelingscommissie Late Zwangerschaps Afbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen 

De tuchtcolleges bestaan uit juristen en beroepsgenoten. De toetsingscommissies bestaan uit juristen, ethici en medici. Zij hebben een eigen wettelijke grondslag in de Wet BIG en Wet Toetsing levensbeëindiging (Wtl) en zijn onafhankelijk.

Programma PGB

Directeur: Karin Hobbelen 

Taken

De Programmadirectie PGB is verantwoordelijk voor de pgb; voor budgethouders en de ketenpartijen. De directie streeft naar beleid en een PGB2.0-systeem dat budgethouders ondersteunt bij de inkoop van zorg en beheer van de pgb-administratie. Daarnaast worden zorgverleners en verstrekkers of uitvoerders ondersteund door dit systeem. 

De Programmadirectie PGB is opdrachtgever voor: 

 • de Sociale Verzekeringsbank (uitvoering Trekkingsrechten pgb)
 • ICTU (doorontwikkeling PGB2.0-systeem)
 • ODC Noord (housing en hosting PGB2.0-systeem)

Programmadirectie Nafase COVID-19 (PD NC-19)

Directeur: Marijke van der Heijden

Taken 

VWS ontvangt sinds het begin van de coronacrisis vragen over wat er precies gebeurd is. En (op basis waarvan) welke besluiten zijn genomen. Deze vragen komen onder meer naar aanleiding van een evaluatie, een Wob-verzoek of via een onderzoekscommissie.. De programmadirectie NC-19 is verantwoordelijk voor de voorbereiding en coördinatie van de beantwoording van deze vragen. 

Programmadirectie Openbaarheid (PDO)

Directeur: Charlotte Grezel
Plaatsvervangend directeur: Aginus Kalis

Taken 

De programmadirectie Openbaarheid behandelt sinds 1 oktober 2021 Wob-verzoeken over de Covid-19 crisis bij VWS. De verzoeken zien op ongeveer 2 miljoen documenten die beoordeeld moeten worden. De directie PDO zorgt voor een aanpak en organisatie van openbaarheid van bestuur binnen VWS.

Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN)

Directeur: Herbert Barnard

De directie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) is verantwoordelijk voor het zorgbeleid en de wetgeving van de zorg in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius).  Daarbij zorgt de directie voor de uitvoering van de zorgverzekering en de tweedelijns jeugdzorg. 

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de curatieve zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidzorg. Er is meer samengewerkt  tijdens de corona-crisis met Curaçao, Aruba en St. Maarten bij de bestrijding van COVID-19. Een deel van de 
Programmadirectie is gestationeerd op Saba, St. Eustatius en Bonaire. Samen met de collega’s daar werkt ZJCN elke dag aan het verbeteren van de zorg voor inwoners van Caribisch Nederland.

Taken

 • Ondersteunen van de crisisbeheersing van de coronapandemie in alle Caribische delen van het Koninkrijk. Dit doet de programmadirectie onder andere met extra IC-capaciteit, distributie van de persoonlijke beschermingsmiddelen en ondersteuning bij de vaccinatiecampagnes.
 • Verbeteren en vergroten van de capaciteit en de voorzieningen voor de curatieve en langdurige zorg in Caribisch Nederland.
 • Afsluiten van zorgcontracten en het sturen van de zorgaanbieders op doelmatigheid en rechtmatigheid van de zorguitgaven.
 • Verbeteren van de samenwerking tussen ZJCN en de ziekenhuizen in Caribisch Nederland en op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.
 • Faciliteren, monitoren en beheren van de ongeveer  8.000 medische uitzendingen van verzekerden tussen de eilanden en naar landen in de regio en Europees Nederland.
 • Ondersteunen van de lokale overheden in Caribisch Nederland. Hierbij gaat het om maatschappelijke ondersteuning, preventie, welzijn, eerstelijns jeugdzorg, huiselijk geweld, zorginstellingen en publieke gezondheid. 
 • Afstemmen van beleid met betrokken (vak)departementen, onder andere binnen de Stuurgroep Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden.