Mijn AOW gaat later in. Hoe overbrug ik de periode tot ik AOW ontvang?

Als u door de hogere AOW-leeftijd tijdelijk niet genoeg inkomen heeft, kunt u een overbruggingsuitkering krijgen (overbruggingsregeling). Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Overbruggingsuitkering bij te weinig inkomen

Stopt uw prepensioen of vergelijkbare uitkering en krijgt u nog geen AOW? Dan kunt u tot uw AOW-uitkering ingaat, tijdelijk minder inkomen hebben dan u had voorzien. Om uw inkomen aan te vullen, kunt u misschien gebruikmaken van de tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW.

Voor wie geldt de overbruggingsregeling?

U kunt gebruikmaken van de overbruggingsregeling als u op of voor 1 januari 2013 een uitkering ontving op grond van 1 van deze regelingen en als die uitkering eindigt of lager wordt bij 65 jaar:

 • VUT of prepensioen;
 • overbruggingspensioen;
 • functioneel leeftijdsontslag (FLO);
 • partnerpensioen;
 • particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor (voormalige) zelfstandigen;
 • particuliere Anw-hiaatverzekering of Anw-pensioen;
 • particuliere WIA/WGA-verzekering;
 • periodieke uitkering uit een ontslagvergoeding;
 • levensloopuitkering;
 • wachtgeldregeling op basis waarvan recht op een wachtgelduitkering bestaat;
 • niet-Nederlandse uitkering die overeenkomt met een van deze regelingen.

AOW-leeftijd sneller omhoog

Sinds 2016 gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog. Heeft u niet genoeg inkomen doordat de AOW-leeftijd sneller omhoog is gegaan? Dan geldt de overbruggingsregeling ook voor u. De overbruggingsuitkering is dan alleen bedoeld om het AOW-gat te overbruggen voor zover dat het gevolg is van deze extra verhoging. Hier gelden wel voorwaarden. U moet 1 van bovenstaande de uitkeringen ontvangen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 is gestart. Ook moeten deze stoppen of lager worden bij 65 jaar of de AOW-leeftijd die voor u gold na de eerste verhoging van de AOW-leeftijd.

Inkomensgrens overbruggingsregeling

De overbrugging geldt voor mensen met een inkomen tot 200% van het bruto wettelijk minimumloon (300% voor paren). Dit wordt een half jaar voor de ingangsdatum van de overbruggelingsregeling getoetst.

Om te bepalen of u in aanmerking komt, tellen het inkomen van uw partner en uw vermogen mee. Uw (gezamenlijke) vermogen moet onder de vrijstellingsgrens van box 3 liggen. Het eigen huis en pensioenvermogen tellen niet mee.

Looptijd overbruggingsregeling

De overbruggingsregeling is ingegaan op 1 oktober 2013 en werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. Het gaat om een tijdelijke regeling. De regeling eindigt op 31 december 2024.

Hoogte overbruggingsuitkering

De overbruggingsregeling is een uitkering op minimumniveau. Ander inkomen, zoals aanvullend pensioen, gaan van de uitkering af. Inkomen uit werk gaat gedeeltelijk van de uitkering af. Op de website van de SVB vindt u de bedragen van de overbruggingsuitkering.

Rekenhulp overbruggingsregeling AOW-gat

Op de website van de SVB kunt u bepalen of u onder de overbruggingsregeling valt. U ziet daar ook hoe hoog uw uitkering is.

Geen recht op overbruggingsregeling

De regeling geldt niet als uw VUT, prepensioen of 1 van de andere regelingen is ingegaan na 1 januari 2013. Of na 1 juli 2015 voor het gat dat ontstaat door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Als u eerder met pensioen wilt, ga dan na welke gevolgen de hogere AOW-leeftijd voor uw inkomen heeft. Neem hiervoor contact op met uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of uw vakbond.

Bijstand

Kunt u geen gebruikmaken van deze regelingen en heeft u een inkomen onder het bijstandsniveau? Dan kunt u misschien algemene bijstand krijgen. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldoen. Uw gemeente geeft hierover meer informatie.

Vragen over overbrugginguitkering

Heeft u vragen over de overbruggingsregeling? Dan kunt u contact opnemen met de SVB Groningen (050 316 9070).