Krijg ik met een tijdelijk contract ook loon doorbetaald als ik ziek ben?

Uw werkgever betaalt maximaal 2 jaar minstens 70% van uw loon door als u een tijdelijk contract heeft en ziek wordt.

Einde contract tijdens ziekte

Het kan zijn dat uw tijdelijke contract afloopt tijdens de periode van loondoorbetaling. U krijgt dan een Ziektewet-uitkering van UWV vanaf de datum dat uw contract afloopt tot maximaal 2 jaar na de eerste dag van uw ziekte. UWV is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie.

Re-integratieverslag

Bent u langer dan 6 weken ziek op de dag dat uw tijdelijke contract afloopt? Dan stelt uw werkgever samen met u een re-integratieverslag op. Dit verslag heeft u nodig als u een Ziektewet-uitkering aanvraagt bij UWV. In het verslag staat wat uw werkgever en u hebben gedaan om u weer aan het werk te krijgen.

Vindt UWV dat uw werkgever en u onvoldoende aan re-integratie hebben gedaan? Dan kan UWV een straf opleggen. UWV verhaalt bijvoorbeeld de betaalde Ziektewet-uitkering op uw werkgever of u krijgt een lagere Ziektewet-uitkering.

Documenten in re-integratieverslag

Met uw werkgever of arbodienst stelt u een aantal documenten op over uw re-integratie. Samen vormen deze documenten het re-integratieverslag:

  • probleemanalyse (en eventuele bijstelling);
  • plan van aanpak (en eventuele bijstelling);
  • (eerstejaars)evaluatie;
  • actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst;
  • eindevaluatie (deze vult u samen met uw werkgever in).