Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract?

Uw tijdelijke contract gaat automatisch over in een vast contract in 2 gevallen: als u meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als u al langer dan 2 jaar meerdere tijdelijke contracten bij uw werkgever heeft gehad. Raadpleeg altijd uw cao. Daarin kunnen afwijkende regels staan.

Vast contract na 2 jaar tijdelijke contracten

De ketenbepaling voor tijdelijke contracten betekent dat uw tijdelijke arbeidscontract automatisch vast wordt als meerdere tijdelijke contracten bij uw werkgever een periode van 2 jaar overschrijden. Tijdelijke contracten die elkaar opvolgen worden een keten genoemd. Dat is het geval als er 6 maanden of minder tussen de tijdelijke contracten zit.

U berekent uw periode van tijdelijke contracten als volgt: u telt op hoe lang u op basis van tijdelijke contracten heeft gewerkt bij dezelfde werkgever. Als de periodes tussen de tijdelijke contracten 6 maanden of korter duren, telt u deze mee.

Vast contract na 3 opvolgende tijdelijke contracten

Uw tijdelijke contract wordt automatisch vast na meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten. Tijdelijke contracten zijn opvolgend als er 6 maanden of minder tussen zit. Een reeks van opvolgende tijdelijke contracten wordt een keten genoemd.

6 maanden tussen tijdelijke contracten

Heeft u al 3 opvolgende tijdelijke contracten gekregen? Of heeft u al 2 jaar lang tijdelijke contracten bij uw werkgever achter de rug? Als u dan binnen 6 maanden een nieuw contract krijgt, is dat automatisch een vast contract.

Een nieuw tijdelijk contract kan pas volgen nadat u minstens 6 maanden uit dienst bent geweest. Die periode van 6 maanden heet een tussenpoos. De tussenpoos begint te lopen op de dag nadat uw vorige contract afliep. De keten begint opnieuw bij de ingangsdatum van uw nieuwe tijdelijke contract.

Ketenbepaling: opvolgend werkgeverschap

Is er sprake van opvolgend werkgeverschap? Dan zet de keten van arbeidsovereenkomsten zich voort (en mag u die arbeidsovereenkomsten dus meetellen). Opvolgend werkgeverschap houdt in dat u bij een andere werkgever dezelfde of gelijksoortige werkzaamheden verricht. Of als uw werkgever u rechtstreeks in dienst neemt. Bijvoorbeeld als u eerst op basis van een uitzendovereenkomst bij een bedrijf werkt. En de werkgever u daarna zelf een contract geeft voor dezelfde werkzaamheden.

De vraag of er sprake is van opvolgend werkgeverschap is sterk afhankelijk van de omstandigheden. Bij het Juridisch Loket kunt u meer informatie over uw situatie inwinnen.

Contract beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Contracten die zijn aangegaan voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) tellen niet mee voor de ketenbepaling. Het maakt hierbij niet uit wanneer het contract is aangegaan of geëindigd.

Werknemer jonger dan 18 jaar

De ketenbepaling is niet van toepassing op contracten met werknemers die jonger dan 18 jaar zijn en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.

Afwijkende regels tijdelijke contracten in cao

In uw cao kunnen afwijkende regels voor tijdelijke contracten staan. Bijvoorbeeld dat u maximaal 6 opvolgende tijdelijke contracten mag krijgen. En dat tijdelijke contracten mogelijk zijn over een periode van maximaal 4 jaar.

Afwijken ketenbepaling in cao

Er zijn beperkte mogelijkheden om bij cao af te wijken van de ketenbepaling. Een cao mag in de volgende gevallen afwijken van de ketenbepaling:

 • Uitzendovereenkomst
  In de cao kan worden geregeld dat het aantal van 3 contracten kan worden verhoogd naar maximaal 6. En de periode van 2 jaar kan worden verlengd tot ten hoogste 4 jaar.
 • Aard bedrijfsvoering
  Soms is een extra tijdelijk contract of het langer kunnen aangaan van tijdelijke contracten nodig door de aard van de bedrijfsvoering. In dat geval kan in de cao worden bepaald dat maximaal 6 (in plaats van 3) tijdelijke contracten kunnen worden aangegaan. En maximaal voor een periode van 4 (in plaats van 2) jaar van tijdelijke contracten gebruik kan worden gemaakt.
 • Ketenbepaling buiten toepassing
  Sommige sectoren, zoals het profvoetbal, werken alleen met tijdelijke contracten. Daarom is het mogelijk dat bij cao de ketenbepaling buiten toepassing wordt verklaard. Dit geldt voor functies in een bedrijfstak waar alleen met tijdelijke contracten wordt gewerkt. Deze functies moeten wel bij ministeriële regeling zijn aangewezen. 
  Sinds 1 augustus 2018 vallen invalleerkrachten in het basisonderwijs ook onder deze uitzondering. Deze afwijking van de ketenbepaling is mogelijk als de cao voor het primair onderwijs (basisonderwijs) van toepassing is. U leest hier meer over in de Wijziging regeling ketenbepaling bijzondere functies.
  Voor overige uitzonderingen raadpleegt u de Regeling ketenbepaling bijzondere functies.
 • Bestuursfuncties
  Gaat het om een bestuursfunctie bij een bedrijf of organisatie? Dan kan in een schriftelijke overeenkomst (waaronder een cao) van de termijn van 2 jaar worden afgeweken.
 • Opleiding
  Is de arbeidsovereenkomst vooral gesloten om een werknemer op te leiden? Dan kan bij cao de ketenbepaling geheel of gedeeltelijk niet van toepassing worden verklaard.
 • Seizoensarbeid
  Is er sprake van seizoensarbeid? Dan kan bij cao de tussenperiode worden verkort tot 3 maanden. Dit geldt voor functies die door natuurlijke of klimatologische omstandigheden gedurende ten hoogste 9 maanden kunnen worden uitgeoefend.