Aan welke regels moet een ouderparticipatiecrèche voldoen?

Ouders die zelf een ouderparticipatiecrèche (opc) runnen, moeten voldoen aan verschillende regels. Zij mogen er bijvoorbeeld geen loon voor krijgen of de crèche aan huis hebben. Ouders krijgen kinderopvangtoeslag (vanaf 15 maanden nadat de crèche is gestart) als de opvang voldoet aan de regels.  

Regels voor ouderparticipatiecrèches

Een ouderparticipatiecrèche (opc) moet voldoen aan dezelfde regels als normale kindercrèches, op 2 uitzonderingen na. Ouders hebben geen speciale opleiding voor kinderopvang nodig. En als ze baby’s opvangen is geen begeleiding van 2 vaste medewerkers nodig. Verder gelden de volgende regels:

  • Van elk kind past minstens 1 ouder op;
  • De opvang is op een aparte locatie, niet op een woonadres van een ouder;
  • De oppassende ouders krijgen hiervoor geen loon;
  • De oppassende ouders zijn ook eigenaar van de crèche;
  • De inkomsten van de opc worden besteed aan ‘verantwoorde kinderopvang’. Wat onder verantwoorde kinderopvang verstaan wordt, staat op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI);
  • Er is een pedagogisch beleidsplan. Hierin staat bijvoorbeeld hoe de crèche georganiseerd is en welke trainingen ouders krijgen. De overige eisen aan het pedagogisch beleidsplan staan in het Besluit kwaliteit kinderopvang.

Stappen om een nieuwe opc te starten

Als u een nieuwe opc wilt starten, doorloopt u de volgende stappen:

Verandert er iets in de gegevens van de OPC? Dan kunt u dit doorgeven aan uw gemeente

Recht op kinderopvangtoeslag na 1 jaar en 3 maanden

Ouders van een opc hebben pas na 1 jaar en 3 maanden na de start van de opc recht op kinderopvangtoeslag. Deze periode heet de aanloopperiode. In deze periode onderzoekt de toezichthouder of de opc aan de kwaliteitseisen voor een kinderopvang voldoet. Na de aanloopperiode kunnen ouders van een opc kinderopvangtoeslag aanvragen.