Kwaliteit kinderopvang

In de kinderopvang moeten kinderen zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Kinderopvang draagt zo bij aan een goede start  voor kinderen in het basisonderwijs en de samenleving. De Rijksoverheid heeft daarom eisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden.

Verantwoorde kinderopvang

De eisen voor een goede en verantwoorde kinderopvang staan in:

Ze zijn onderverdeeld in 4 thema’s.

Thema 1: Ontwikkeling kind centraal

 • Kindervangorganisaties moeten verantwoorde kinderopvang bieden. Dat betekent dat kinderen zich emotioneel veilig moeten voelen. En dat de organisatie hun ontwikkeling volgt en stimuleert. Maar ook bijstuurt als dat nodig is. 
 • Pedagogisch beleidsmedewerkers leggen het pedagogisch beleid vast. In het beleidsplan staat bijvoorbeeld hoe pedagogisch medewerkers kinderen uitdagen om nieuwe vaardigheden aan te leren. 
 • Gaat een kind van de kinderopvang naar de basisschool en de buitenschoolse opvang (bso)? Dan deelt de organisatie informatie over de ontwikkeling van het kind met de school. Maar pas nadat de ouder daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • Elk kind in de dagopvang en buitenschoolse opvang krijgt een mentor. De mentor bespreekt de ontwikkeling van het kind met de ouder. 

Lees meer over ontwikkeling kind centraal.

Thema 2: Veiligheid kinderopvang

Ouders moeten hun kinderen met een gerust hart naar de kinderopvang kunnen laten gaan. Daarom geldt:

 • Elke organisatie heeft een veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid. Dit beleid past bij de activiteiten en locatie van de kinderopvang. Ouders mogen dit beleid inzien.
 • Tijdens de opvang is een volwassene aanwezig met een kinder-EHBO-certificaat.

Lees meer over veiligheid kinderopvang.

Thema 3: Vaste gezichten en groepen kinderopvang

Een vertrouwde, veilige omgeving is noodzakelijk voor de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Daarom geldt:

 • Er geldt een maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker. 
 • Wil de ondernemer afwijken van het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker? Dit mag maximaal 3 uur per dag. Dit moet hij dan wel vastleggen in het pedagogisch beleidsplan. En de ouders hierover informeren.
 • Er werkt minimaal 1 vast, vertrouwd gezicht van het kind op de groep. 

Lees meer over vaste gezichten en groepen kinderopvang.

Thema 4: Opleiding en ondersteuning medewerkers kinderopvang

Kwalitatief goede kinderopvang valt of staat met goede medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden. Daarom geldt:

 • Pedagogische beleidsmedewerkers coachen pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. 
 • Vanaf 1 januari 2025 geldt een minimum taalniveau voor de pedagogisch medewerker.
 • Maximaal een derde van de medewerkers is stagiaire of beroepskracht in opleiding. 
 • De kinderopvangorganisatie heeft een opleidingsplan voor de opleiding en ontwikkeling van pedagogisch medewerkers.

Lees meer over opleiding en ondersteuning medewerkers kinderopvang.

Adviesrecht oudercommissie kinderopvang

De oudercommissie heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven. Lees meer op de pagina Oudercommissie kinderopvang.

Toezicht kinderopvang

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toezicht en handhaving op kinderopvang. In opdracht van de gemeente voert de GGD dit toezicht uit en adviseert de gemeente hierover.

Minimaal 1 keer per jaar bezoekt de GGD onaangekondigd ieder gastouderbureau, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Verder zijn er vanaf 2022 voldoende middelen beschikbaar om jaarlijks 50% van de gastouderlocaties te inspecteren. Van een inspectie maakt de GGD een inspectierapport met daarin de bevindingen van hun toezicht. Ook staat de reactie van de kinderopvang in het rapport en het advies aan de gemeente.