Kwaliteitseisen kinderopvang

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De Rijksoverheid heeft daarom kwaliteitseisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden. Deze eisen zijn onderdeel van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Ontwikkeling staat centraal

De ontwikkeling van kinderen is belangrijk. Het legt een basis voor de rest van hun leven. Kinderopvangorganisaties moeten daarom informatie over de ontwikkeling uitwisselen met de school van het kind. Dat kan pas gebeuren nadat de ouders daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

Voor ieder kind een mentor

Ieder kind in de kinderopvang krijgt een mentor. Ook de kinderen die op wisselende dagen naar de opvang gaan (flexibele opvang). De mentor is een pedagogische medewerker uit de groep van het kind. De mentor stimuleert de ontwikkeling van het kind. Bijvoorbeeld door doelen te stellen. Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind? Dan verwijst de mentor de ouders door voor verdere hulp.

Aantal pedagogisch medewerkers per kind

De groepsgrootte en groepssamenstelling moet in de juiste verhouding staan tot het aantal pedagogisch medewerkers. Het maximaal aantal baby’s van 0 jaar per pedagogisch medewerker is per 1 januari 2019 omlaag gegaan. Dat is nu 1 pedagogisch medewerker op 3 nuljarigen. Voorheen was het 1 pedagogisch medewerker op 4 nuljarigen. De pedagogisch medewerker heeft hierdoor meer tijd en aandacht voor kinderen in het eerste levensjaar.

Voor kinderen van 7 jaar en ouder in de buitenschoolse opvang (BSO) is het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker gestegen. Van 1 op 10 kinderen naar 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen. Deze wijziging is op 1 januari 2019 ingegaan.

Vrijwilligers tellen niet mee als pedagogisch medewerker in de berekening van het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker.

Vaste medewerkers voor nuljarigen

Voor baby’s (nuljarigen) geldt dat maximaal 2 vaste gezichten zijn toegestaan bij een groepssamenstelling waar 1 of 2 pedagogisch medewerkers vereist zijn. Vereist een groepssamenstelling 3 of meer pedagogisch medewerkers? Dan zijn maximaal 3 vaste gezichten toegestaan.

Coaching door pedagogisch beleidsmedewerker

Elke kinderopvang moet een pedagogisch beleidsmedewerker hebben. Deze coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. De coaching moet minimaal jaarlijks plaatsvinden. De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich ook bezig met het pedagogisch beleid. Bijvoorbeeld hoe de pedagogisch medewerkers kinderen uitdagen om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Opleiding en ontwikkeling van pedagogisch medewerkers

De kinderopvangorganisatie moet een opleidingsplan hebben voor de opleiding en ontwikkeling van pedagogisch medewerkers. Er geldt een beperking voor de inzet van stagiaires en medewerkers die nog niet voldoen aan de opleidingseisen. Op die manier is er voldoende tijd en capaciteit om hen te kunnen begeleiden.

Per 1 januari 2025 moeten alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken specifieke scholing krijgen. Ook invalkrachten en pedagogisch medewerkers die op tijdelijke basis op babygroepen werken, moeten dan voldoen aan deze kwalificatie-eis.

Nederlandse taal

Per 1 januari 2025 treden de eisen voor het minimumtaalniveau voor beroepskrachten in werking. Zij moeten de Nederlandse taal goed beheersen.

Veiligheid

Kinderen in de kinderopvang zijn kwetsbaar. Zeker als zij zo jong zijn dat ze zich nog niet verbaal kunnen uiten. De Rijksoverheid treft daarom maatregelen om de veiligheid in de kinderopvang te verbeteren.

Controle kwaliteitseisen

De GGD controleert of kinderopvangorganisaties voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Zij doen dit in opdracht van de gemeente, aan de hand van de modelrapportage dagopvang. Gemeenten moeten handhavend optreden als organisaties niet voldoen aan de eisen. Dat kan bijvoorbeeld door een waarschuwing te geven of een boete op te leggen. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren.

In het Landelijk register Kinderopvang (LRK) vindt u per kinderopvanglocatie een samenvatting van inspectieresultaten van de GGD.